Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 76


(1) Projekty ustaw są wnoszone do Parlamentu Federalnego przez Rząd


Federalny, z łona posłów Parlamentu Federalnego lub przez Radę Federalną.


(2) Projekty Rządu Federalnego należy skierować najpierw do Rady


Federalnej. Rada Federalna jest uprawniona do ustosunkowania się w ciągu


sześciu tygodni do tych projektów. Jeżeli domaga się ona z ważnego powodu, w


szczególności ze względu na objętość projektu, przedłużenia terminu, to termin


wynosi dziewięć tygodni. Rząd Federalny może projekt, który określił przy


skierowaniu do Rady Federalnej wyjątkowo jako szczególnie pilny, po trzech


tygodniach albo, gdy Rada Federalna wyrazi stosownie do zdania 3 żądanie, po


sześciu tygodniach przesłać do Parlamentu Federalnego, nawet jeśli nie wpłynęła


jeszcze opinia Rady Federalnej; opinię Rady Federalnej powinien on niezwłocznie


po jej nadejściu przekazać Parlamentowi Federalnemu. W przypadku przedłożenia


zmiany niniejszej Ustawy Zasadniczej lub przy przekazaniu praw zwierzchnich


stosownie do artykułu 23 lub artykułu 24 termin wyrażenia opinii wynosi dziewięć


tygodni; zdanie 4 nie ma zastosowania.


(3) Projekty Rady Federalnej kieruje się do Parlamentu Federalnego w ciągu


sześciu tygodni za pośrednictwem Rządu Federalnego. Powinien on przy tym


przedstawić swój pogląd. Jeśli zażąda on z ważnego powodu, w szczególności ze


względu na objętość projektu, przedłużenie terminu, to termin wynosi dziewięć


tygodni. Jeśli Rada Federalna określiła projekt wyjątkowo jako szczególnie pilny,


termin wynosi trzy tygodnie, albo jeśli Rząd Federalny wyrazi stosownie do zdania


3 żądanie, sześć tygodni. W przypadku projektu zmiany niniejszej Ustawy


Zasadniczej albo przy przekazaniu praw zwierzchnich stosownie do artykułu 23 lub


artykułu 24 termin wynosi dziewięć tygodni; zdanie 4 nie ma zastosowania.


Parlament Federalny obraduje nad projektem w stosownym terminie i podejmuje


uchwałę.