Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 77


(1) Ustawy federalne uchwala Parlament Federalny. Po ich przyjęciu


Prezydent Parlamentu Federalnego niezwłocznie przekazuje je Radzie Federalnej.


(2) Rada Federalna może żądać w ciągu trzech tygodni od utworzenia


uchwalonego tekstu ustawy, aby powołano komisję utworzoną z członków


Parlamentu Federalnego i Rady Federalnej w celu wspólnego omówienia


przedłożeń. Skład i tryb postępowania tej komisji określa regulamin, uchwalony


przez Parlament Federalny i wymagający zgody Rady Federalnej. Członkowie


Rady Federalnej, oddelegowani do tej komisji, nie są związani instrukcjami. Jeśli


ustawa wymaga zgody Rady Federalnej, to wówczas także Parlament Federalny i


Rząd Federalny mogą żądać powołania komisji. Jeśli komisja zaproponuje zmianę


uchwalonego tekstu ustawy, to wówczas Parlament Federalny musi podjąć na


nowo uchwałę.


(2a) Jeśli ustawa wymaga zgody Rady Federalnej, Rada Federalna, o ile


żądanie stosownie do ustępu 2 zdanie 1 nie jest postawione lub postępowanie


mediacyjne jest zakończone bez projektu zmiany uchwalonego tekstu ustawy,


podejmuje uchwałę o zgodzie w stosownym czasie.


(3) Jeśli ustawa nie wymaga zgody Rady Federalnej, wówczas Rada


Federalna może po zakończeniu postępowania określonego w ustępie 2 wnieść w


ciągu dwóch tygodni sprzeciw w odniesieniu do ustawy uchwalonej przez


Parlament Federalny. Termin wniesienia sprzeciwu rozpoczyna się w przypadku


określonym w ostatnim zdaniu ustępu 2 od momentu otrzymania podjętej na nowo


uchwały Parlamentu Federalnego, a we wszystkich innych przypadkach od


momentu otrzymania zawiadomienia od przewodniczącego komisji przewidzianej w


ustępie 2, że postępowanie przed tą komisją zostało zakończone.


(4) Jeśli sprzeciw został uchwalony większością głosów Rady Federalnej, to


wówczas może on zostać odrzucony uchwałą większości członków Parlamentu


Federalnego. Jeśli Rada Federalna uchwali sprzeciw większością co najmniej


dwóch trzecich głosów, to wówczas odrzucenie przez Parlament Federalny


wymaga większości dwóch trzecich, a przynajmniej większości członków


Parlamentu Federalnego.