Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 78


Ustawa uchwalona przez Parlament Federalny dochodzi do skutku, o ile


Rada Federalna wyrazi na nią zgodę, nie zgłosi wniosku przewidzianego w


artykule 77 ustęp 2, nie wniesie sprzeciwu w terminie określonym w artykule 77


ustęp 3 lub go wycofa, albo jeśli sprzeciw zostanie przegłosowany przez Parlament


Federalny.