Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 79


(1) Ustawa Zasadnicza może zostać zmieniona tylko w drodze ustawy, która


wyraźnie zmienia bądź uzupełnia brzmienie Ustawy Zasadniczej. W przypadku


umów międzynarodowoprawnych, których przedmiotem jest regulacja pokojowa,


przygotowanie regulacji pokojowej lub zniesienie systemu okupacyjno-prawnego


albo które mają służyć obronie Republiki Federalnej, wystarcza dla wyjaśnienia, że


postanowienia Ustawy Zasadniczej nie sprzeciwiają się zawarciu i wejściu w życie


tych umów, uzupełnienie brzmienia Ustawy Zasadniczej, które ogranicza się do


tego wyjaśnienia.


(2) Taka ustawa wymaga zgody dwóch trzecich członków Parlamentu


Federalnego i dwóch trzecich głosów Rady Federalnej.


(3) Zmiana Ustawy Zasadniczej, która narusza podział Federacji na kraje,


zasadnicze współdziałanie krajów w zakresie ustawodawstwa albo zasady zawarte


w artykułach 1 i 20, jest niedopuszczalna.