Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 80


(1) Ustawa może upoważnić Rząd Federalny, ministra federalnego lub rządy


krajowe do wydawania rozporządzeń. Ustawa musi określać treść, cel i zakres


udzielonego pełnomocnictwa. W rozporządzeniu należy podać podstawę prawną.


Jeśli ustawa przewiduje możliwość dalszego przeniesienia pełnomocnictwa, to


przeniesienie pełnomocnictwa wymaga formy rozporządzenia.


(2) Zgody Rady Federalnej wymagają, z zastrzeżeniem odmiennej federalnej


regulacji ustawowej, rozporządzenia Rządu Federalnego lub ministra federalnego


dotyczące zasad korzystania i opłat za korzystanie z urządzeń poczty oraz


telekomunikacji, zasad pobierania należności za korzystanie z urządzeń kolei


Federacji, budowy i eksploatacji kolei, jak również rozporządzenia wydane na


podstawie ustaw federalnych, które wymagają zgody Rady Federalnej, albo które


są wykonywane przez kraje na zlecenie Federacji bądź we własnym zakresie.


(3) Rada Federalna może kierować do Rządu Federalnego projekty do


uchwalenia przepisów prawnych, które wymagają jej zgody.


(4) Jeśli w drodze ustawy federalnej lub na podstawie ustaw federalnych


rządy krajowe są uprawnione do wydania przepisów prawnych, to kraje są także


upoważnione do regulacji w drodze ustawy