Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 80a


(1) Jeśli niniejsza Ustawa Zasadnicza lub jedna z ustaw federalnych,


dotyczących obrony łącznie z ochroną ludności cywilnej, stanowi, że przepisy


prawne mogą być stosowane tylko według postanowień tego artykułu, to ich


stosowanie jest dopuszczalne . poza stanem obrony . tylko wtedy, gdy Parlament


Federalny stwierdzi zaistnienie stanu napięcia, albo gdy na takie stosowanie


specjalnie wyrazi zgodę. Stwierdzenie stanu napięcia lub wyrażenie specjalnej


zgody w przypadkach określonych w artykule 12a ustęp 5 zdanie 1 i ustęp 6


zdanie 2 wymagają większości dwóch trzecich oddanych głosów.


(2) Przedsięwzięcia podjęte na podstawie przepisów prawnych, o których


mowa w ustępie 1, należy uchylić, jeśli Parlament Federalny tego zażąda.


(3) Odmiennie niż w ustępie 1 dopuszczalne jest stosowanie takich przepisów


prawnych także na podstawie i stosownie do postanowień uchwały podjętej przez


organ międzynarodowy w ramach układu sojuszniczego za zgodą Rządu


Federalnego. Przedsięwzięcia, o których mowa w tym ustępie, należy uchylić, jeśli


zażąda tego Parlament Federalny większością swoich członków.