Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 82


(1) Ustawy, które dochodzą do skutku zgodnie z przepisami niniejszej Ustawy


Zasadniczej, zostają po kontrasygnacie sporządzone przez Prezydenta


Federalnego i ogłoszone w Federalnym Dzienniku Ustaw. Rozporządzenia zostają


sporządzone przez organ, który je wydaje, oraz ogłoszone, z zastrzeżeniem


odmiennej regulacji ustawowej, w Federalnym Dzienniku Ustaw.


(2) Każda ustawa i każde rozporządzenie powinny określać dzień wejścia w


życie. Jeśli brak jest takiego postanowienia, wchodzą one w życie czternastego


dnia po upływie dnia wydania Federalnego Dziennika Ustaw.