Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 84


(1) Jeśli wykonywanie ustaw federalnych jest sprawą krajów, regulują one


organizację władz oraz postępowanie administracyjne, o ile ustawy federalne za


zgodą Rady Federalnej nie stanowią inaczej.


(2) Rząd Federalny może za zgodą Rady Federalnej wydawać powszechnie


przepisy administracyjne.


(3) Rząd Federalny sprawuje nadzór nad zgodnym z obowiązującym prawem


wykonywaniem ustaw federalnych przez kraje. Rząd Federalny może w tym celu


wysyłać pełnomocników do naczelnych władz krajowych za ich zgodą, a w


przypadku odmowy wyrażenia przez te władze zgody, za zgodą Rady Federalnej .


także do władz podległych.


(4) Jeśli braki, które Rząd Federalny stwierdzi przy wykonywaniu ustaw


federalnych w krajach, nie zostaną usunięte, wówczas Rada Federalna na wniosek


Rządu Federalnego lub kraju ustala, czy dany kraj naruszył prawo. Od uchwały


Rady Federalnej przysługuje odwołanie do Federalnego Trybunału


Konstytucyjnego.


(5) W celu wykonania ustaw federalnych Rząd Federalny może zostać


upoważniony przez ustawę federalną, wymagającą zgody Rady Federalnej, do


wydawania w specjalnych przypadkach konkretnych instrukcji. Winny one być


kierowane do najwyższych władz krajowych, chyba że Rząd Federalny uzna dany


przypadek na pilny.