Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 85


(1) Jeśli kraje wykonują ustawy federalne na zlecenie Federacji, organizacja


władz jest sprawą krajów, o ile ustawy federalne za zgodą Rady Federalnej nie


stanowią inaczej.


(2) Rząd Federalny może za zgodą Rady Federalnej wydawać powszechne


przepisy administracyjne. Może on uregulować jednolite wykształcenie urzędników


i pracowników. W porozumieniu z nim winni być mianowani kierownicy władz


szczebla średniego.


(3) Władze krajowe podlegają instrukcjom właściwych najwyższych władz


federalnych, chyba że Rząd Federalny uzna to za pilne. Najwyższe władze krajowe


zapewniają wykonanie instrukcji.


(4) Nadzór federalny dotyczy legalności i celowości wykonywania. W tym celu


Rząd Federalny może żądać sprawozdania i przedłożenia akt oraz wysyłać


pełnomocników do wszystkich władz.