Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 86


Jeśli Federacja wykonuje ustawy przy pomocy własnej administracji


federalnej lub korporacji federalnych lub zakładów prawa publicznego, Rząd


Federalny wydaje powszechne przepisy administracyjne, o ile ustawa nie wskaże


szczególnie. Reguluje on organizację władz, o ile ustawa nie stanowi inaczej.