Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 87


(1) Administracja federalna z własnymi organami administracyjnymi niższych


szczebli prowadzi służbę zagraniczną, federalną administrację finansową i


stosownie do artykułu 89 administrację federalnych dróg wodnych i żeglugi. Na


mocy ustawy federalnej mogą zostać utworzone federalne władze straży


granicznej, centralne urzędy do spraw policyjnego wywiadu i informacji, do spraw


policji kryminalnej, do spraw zbierania materiałów w celu ochrony konstytucji i


ochrony przed dążeniami na obszarze federalnym, które poprzez stosowanie siły


lub podejmowane w tym kierunku działania przygotowawcze zagrażają


zagranicznym interesom Republiki Federalnej Niemiec.


(2) Jako federalne korporacje prawa publicznego prowadzone są te instytucje


ubezpieczeń społecznych, których zakres działania rozciąga się na obszar więcej


niż jednego kraju. Instytucje ubezpieczeń społecznych, których zakres działania


rozciąga się na obszar więcej niż jednego kraju, nie więcej jednak niż trzech, mogą


działać odmiennie od zdania 1 jako krajowe korporacje prawa publicznego, jeśli


zainteresowane kraje określą kraj sprawujący nadzór.


(3) Poza tym dla spraw, w stosunku do których przysługuje Federacji


ustawodawstwo, mogą być tworzone na mocy ustawy federalnej samodzielne


wyższe władze federalne oraz nowe federalne korporacje i zakłady prawa


publicznego. Jeśli wyłonią się nowe zadania w dziedzinach, w których Federacji


przysługuje ustawodawstwo, mogą być utworzone w przypadku pilnej potrzeby


oraz za zgodą Rady Federalnej i większości członków Parlamentu Federalnego


federalne władze stopnia średniego i podstawowego.