Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 87a


(1) Federacja tworzy siły zbrojne dla obrony. Ich liczebność oraz podstawowe


założenia ich organizacji muszą wynikać z budżetu.


(2) Siły zbrojne mogą być poza obroną użyte tylko wtedy, gdy Ustawa


Zasadnicza to wyraźnie dopuszcza.


(3) Siły zbrojne mają w stanie obrony i w stanie napięcia uprawnienie do


ochrony obiektów cywilnych i spełniania zadań regulacji ruchu, o ile jest to


konieczne dla wykonania ich zadania obronnego. Ponadto siłom zbrojnym w stanie


obrony i w stanie napięcia może być powierzone ochrona obiektów cywilnych także


dla wsparcia środków policyjnych; siły zbrojne współdziałają wtedy z właściwymi


władzami.


(4) Dla odparcia niebezpieczeństwa grożącego istnieniu bądź


wolnościowemu demokratycznemu porządkowi ustrojowemu Federacji lub


któregoś z krajów, Rząd Federalny w przypadku zaistnienia przesłanek z artykułu


91 ust. 2, jeśli siły policyjne i Federalna Straż Graniczna nie wystarczają, może dla


wsparcia policji i Federalnej Straży Granicznej użyć sił zbrojnych do ochrony


obiektów cywilnych i zwalczania zorganizowanych, uzbrojonych wojskowo


powstańców. Użycie sił zbrojnych należy wstrzymać, jeśli zażąda tego Parlament


Federalny lub Rada Federalna.