Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 87b


(1) Federalna administracja sił zbrojnych należy do administracji feudalnej z


własnymi organami administracyjnymi niższych szczebli. Spełnia ona zadania


personalne i związane z bezpośrednim zaspokojeniem potrzeb rzeczowych sił


zbrojnych. Przekazanie do federalnej administracji wojskowej zadań zaopatrzenie


inwalidów i budownictwa może nastąpić jedynie w drodze ustawy federalnej,


wymagającej zgody Rady Federalnej. Zgody Rady Federalnej wymagają ponadto


ustawy, o ile upoważniają one federalną administrację wojskową do wkraczania w


prawa osób trzecich; nie dotyczy to ustaw z dziedziny spraw personalnych.


(2) Ustawy federalne służące obronie łącznie ze sprawami rezerw


wojskowych i ochrony ludności cywilnej mogą poza tym za zgodą Rady Federalnej


stanowić, że wykonywane są one w całości lub w części przez administrację


federalną z własnymi organami administracyjnymi niższych szczebli albo przez


kraje na zlecenie Federacji. Ustawy te, w przypadku wykonywania ich przez kraje


na zlecenie Federacji, mogą za zgodą Rady Federalnej postanawiać, że


przysługujące Rządowi Federalnemu i właściwym naczelnym władzom federalnym


na podstawie artykułu 85 uprawnienia będą przekazane w całości lub części


wyższym władzom federalnym; można przy tym postanowić, że te władze przy


wydawaniu powszechnych przepisów administracyjnych zgodnie z artykułem 85


ust. 2 zdanie 1 nie będą potrzebowały zgody Rady Federalnej.