Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 87c


Ustawy, wydane na podstawie artykułu 74 pkt 11a, mogą za zgodą Rady


Federalnej postanawiać, że będą wykonywane przez kraje na zlecenie Federacji.