Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 87d


(1) Administracja komunikacji lotniczej jest prowadzona w ramach


administracji federalnej. O jej publicznoprawnej lub prywatnoprawnej formie


organizacyjnej rozstrzyga ustawa federalna.


(2) Na mocy ustawy federalnej wymagającej zgody Rady Federalnej, zadania


administracji komunikacji lotniczej mogą być przekazane krajom jako administracja


zlecona.