Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 87e


(1) Administracja komunikacji kolejowej kolei Federacji jest prowadzona w


ramach własnej administracji federalnej. Na mocy ustawy federalnej zadania


administracji komunikacji kolejowej mogą zostać przekazane krajom jako zadanie


własne.


(2) Federacja realizuje wykraczające poza zakres kolei Federacji zadania


administracyjne komunikacji kolejowej, przekazane jej przez ustawę federalną.


(3) Koleje Federacji prowadzone są jako przedsiębiorstwo gospodarcze w


formie prywatnoprawnej. Są one własnością Federacji, o ile działalność


przedsiębiorstwa gospodarczego obejmuje budowę, utrzymanie i eksploatację dróg


szynowych. Zbycie udziałów Federacji na rzecz przedsiębiorstwa stosownie do


zdania 2 następuje na podstawie ustawy; większość udziałów w tym


przedsiębiorstwie pozostaje przy Federacji. Szczegóły reguluje ustawa federalna.


(4) Federacja gwarantuje, że uwzględni dobro ogółu, szczególnie potrzeby


komunikacji przy rozbudowie i utrzymaniu sieci szynowej kolei Federacji, jak


również ofert komunikacji na tej sieci szynowej, o ile nie dotyczy ona osobowej


komunikacji lokalnego zasięgu. Szczegóły reguluje ustawa federalna.


(5) Ustawy na podstawie ustępów 1 do 4 wymagają zgody Rady Federalnej.


Zgody Rady Federalnej wymagają ponadto ustawy, które regulują likwidację,


połączenie lub podział przedsiębiorstwa kolei Federacji, przekazanie dróg


szynowych kolei Federacji na osoby trzecie, jak również regulacje dotyczące


unieruchomienia dróg szynowych kolei Federacji lub które mają wpływ na osobową


komunikację szynową o zasięgu lokalnym.