Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 87f


(1) Na mocy ustawy federalnej, która wymaga zgody Rady Federalnej.


Federacja gwarantuje w dziedzinie poczty oraz telekomunikacji odpowiednie do


obszaru i wystarczające świadczenie usług.


(2) Świadczenia usług w rozumieniu ustępu 1 są dostarczane jako prywatnogospodarcza


działalność przez przedsiębiorstwa wywodzące się z majątku


specjalnego Niemieckiej Poczty Federalnej i przez innych prywatnych oferentów.


Zadania zwierzchnie w dziedzinie poczty oraz telekomunikacji wykonywane są w


ramach własnej administracji federalnej.


(3) Bez szkody dla ustępu 2 zdanie 2 Federacja wykonuje w formie prawnej


bezpośrednio federalnego zakładu prawa publicznego poszczególne zadania w


odniesieniu do przedsiębiorstw wywodzących się z majątku specjalnego


Niemieckiej Poczty Federalnej na mocy ustawy federalnej.