Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 89


(1) Federacja jest właścicielem dotychczasowych dróg wodnych Rzeszy.


(2) Federacja zarządza federalnymi drogami wodnymi poprzez własne


władze. Federacja wypełnia państwowe zadania żeglugi śródlądowej,


wykraczające poza zasięg jednego kraju, oraz zadania żeglugi morskiej, które


zostały jej przekazane na mocy ustawy. Federacja może na wniosek przekazać


administrację federalnych dróg wodnych, położonych na obszarze jednego kraju,


temu krajowi jako administrację zleconą. Jeśli droga wodna przebiega przez


obszar kilku krajów, Federacja może zlecić jej administrację krajowi, który


zaproponują zainteresowane kraje.


(3) Przy administracji, rozbudowie i budowie dróg wodnych, należy w


porozumieniu z krajami chronić potrzeby kultury rolnej i gospodarki wodnej krajów.