Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 9


(1) Wszyscy Niemcy mają prawo do tworzenia związków i stowarzyszeń


(2) Zrzeszenia, których cele lub działalność są sprzeczne z ustawami


karnymi, albo które są skierowane przeciw porządkowi konstytucyjnemu lub idei


porozumienia między narodami, są zakazane.


(2) Prawo do tworzenia zrzeszeń, których celem jest obrona i poprawa


warunków pracy i warunków ekonomicznych, zapewnia się każdemu i wszystkim


zawodom. Umowy, które to prawo ograniczają lub prawu temu usiłują


przeszkodzić, uważa się za niebyłe, a środki na to skierowane są sprzeczne z


prawem. Środki według artykułów 12a, 35 ust. 2 i 3, artykułu 87a, ust. 4 oraz


artykułu 91 nie mogą być skierowane przeciwko walkom pracowniczym,


prowadzonym w celu ochrony i poprawy pracy i warunków ekonomicznych przez


zrzeszenia w rozumieniu zdania 1.