Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 90


(1) Federacja jest właścicielem dotychczasowych autostrad Rzeszy i dróg


Rzeszy.


(2) Kraje lub właściwe według prawa krajowego korporacje samorządowe


zarządzają autostradami federalnymi i pozostałymi drogami federalnymi ruchu


dalekobieżnego na zlecenie Federacji.


(3) Na wniosek kraju Federacja może przejąć w administrację federalną


autostrady federalne i pozostałe drogi federalne ruchu dalekobieżnego, o ile są


one położone na obszarze tego kraju.