Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 91a


(1) Federacja współdziała w następujących dziedzinach przy wypełnieniu


zadań krajów, jeśli te zdania są znaczące dla ogółu i współdziałanie Federacji jest


konieczne dla polepszenia warunków bytu (zadania wspólne):


1. rozbudowa i budowa szkół wyższych, łącznie z klinikami szkół wyższych;


2. polepszenie regionalnej struktury gospodarczej;


3. polepszenie struktury agrarnej i ochrony wybrzeża.


(2) Zadania wspólne zostaną bliżej określone przez ustawę federalną za


zgodą Rady Federalnej. Ustawa powinna zawierać powszechne zasady ich


wykonywania.


(3) Ustawa ustali postanowienia o procedurze i instytucjach dla wspólnego


planowania ramowego. Umieszczenie przedsięwzięcia w planowaniu ramowym


wymaga zgody kraju na którego terenie ma być ono przeprowadzone.


(4) Federacja ponosi w przypadkach ustępu 1 pkt 1 i 2 połowę wydatków


każdym kraju. W przypadku ustępu 1 pkt 3 Federacja ponosi co najmniej połowę;


udział należy ustalić jednakowo dla wszystkich krajów. Szczegóły reguluje ustawa.


Udostępnienie środków jest zastrzeżone do ustalenia w planach budżetowych


Federacji i krajów.


(5) Rząd Federalny i Radę Federalną należy na żądanie poinformować o


wykonaniu wspólnych zadań.