Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 91b.


Federacja i kraje mogą na podstawie porozumień współdziałać w planowaniu


kształtowania i w popieraniu instytucji oraz przedsięwzięć dotyczących badań


naukowych o znaczeniu ponadregionalnym. Podział kosztów zostanie uregulowany


w porozumieniu.