Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 92


Władzę wymiaru sprawiedliwości powierza się sędziom; sprawują ją


Federalny Trybunał Konstytucyjny, sądy federalne przewidziane w niniejszej


Ustawie Zasadnicze oraz sądy krajów.