Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 93


(1) Federalny Trybunał Konstytucyjny orzeka:


1. o wykładni niniejszej Ustawy Zasadniczej w przypadku sporów o zakres praw i


obowiązków poszczególnych najwyższych organów federalnych lub innych


podmiotów, które są wyposażone na mocy niniejszej Ustawy Zasadniczej bądź


regulaminu najwyższego organu federalnego we własne prawa;


2. w przypadku różnicy poglądów lub wątpliwości co do formalnej lub


merytorycznej zgodności prawa federalnego lub prawa krajowego z niniejszą


Ustawą Zasadniczą albo co do zgodności prawa krajowego z pozostałym


prawem federalnym na wniosek Rządu Federalnego, rządu krajowego lub


jednej trzeciej członków Parlamentu Federalnego;


2a. w przypadku różnic poglądów co do tego, czy ustawa odpowiada przesłankom


artykułu 72 ust. 2, na wniosek Rady Federalnej, rządu krajowego lub


przedstawicielstwa ludowego kraju;


3. w przypadku różnic poglądów co do tego, czy ustawa odpowiada przesłankom


artykułu 72 ust. 2, na wniosek Rady Federalnej, rządu krajowego lub


przedstawicielstwa ludowego kraju;


4. w innych publicznoprawnych sporach między Federacją i krajami, między


poszczególnymi krajami lub w obrębie jednego kraju, o ile nie jest przewidziana


inna droga prawna;


4a. w sprawie zażaleń2 konstytucyjnych, które mogą być wniesione przez każdego,


kto jest przekonany, że zostało naruszone przez władzę publiczną któreś z jego


praw zasadniczych lub któreś z jego praw zawartych w artykułach 20 ust. 4, 33,


38, 101, 103 i 104;


4b. w sprawie zażaleń konstytucyjnych gmin i związków gminnych z powodu


naruszenia przez ustawę prawa do samorządu z artykułu 28, zaś w przypadku


ustaw krajowych jedynie wtedy, gdy zażalenie nie może być wniesione do


krajowego sądu konstytucyjnego;


5. w innych przypadkach przewidzianych w niniejszej Ustawie Zasadniczej.


(2) Federalny Trybunał Konstytucyjny zajmuje się ponadto innymi


przypadkami przekazanymi mu na mocy ustawy federalnej.