Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 94


(1) Federalny Trybunał Konstytucyjny składa się z sędziów federalnych i


innych członków. Członków Federalnego Trybunału Konstytucyjnego wybiera po


połowie Parlament Federalny oraz Rada Federalna. Nie mogą oni wchodzić w


skład ani Parlamentu Federalnego, Rady Federalnej lub Rządu Federalnego, ani


odpowiednich organów któregoś z krajów.


(2) Ustawa federalna reguluje jego ustrój i postępowanie oraz określa, w


jakich przypadkach jego orzeczenia posiadają moc ustawy. Może ona ustanowić


warunek uprzedniego wyczerpania drogi prawnej oraz przewidzieć szczególne


postępowanie w sprawie przyjmowania zażaleń konstytucyjnych.