Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 96


(1) Federacja może utworzyć sąd federalny dla spraw ochrony prawnej


działalności wytwórczej.


(2) Federacja może tworzyć wojskowe sądy karne dla sił zbrojnych jako sądy


federalne. Mogą one sprawować sądownictwo karne jedynie w stanie obrony, jak


również w stosunku do członków sił zbrojnych wysłanych za granicę lub


zaokrętowanych na okrętach wojennych. Szczegóły reguluje ustawa federalna.


Sądy te należą do zakresu działania Federalnego Ministra Sprawiedliwości. Ich


zawodowi sędziowie winni posiadać kwalifikacje do piastowania urzędu


sędziowskiego.


(3) Najwyższym trybunałem dla sądów wymienionych w ustępie 1 i 2 jest


Trybunał Federalny.


(4) Federacja może wobec osób, które pozostają z nią w publicznoprawnym


stosunku służbowym, tworzyć sądy federalne do orzekania w postępowaniu


dyscyplinarnym i w postępowaniu zażaleniowym.


(5) W sprawach postępowania karnego w dziedzinach wymienionych w


artykule 26 ust. 1 i ochrony państwa ustawa federalna za zgodą Rady Federalnej


może przewidzieć, że sądy krajów sprawują sądownictwo Federacji.