Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 97


(1) Sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko ustawie.


(2) Sędziowie zawodowi powołani planowo na stałe mogą być wbrew swojej


woli przed upływem okresu urzędowania zwolnieni na stałe albo czasowo


pozbawieni swego urzędu, względnie przeniesieni na inne stanowiska bądź w stan


spoczynku tylko na mocy orzeczenia sądowego i tylko z przyczyn i w formach


przewidzianych w ustawach. Ustawodawstwo może określić granice wieku, po


osiągnięciu których sędziowie mianowani dożywotnio przechodzą w stan


spoczynku. W przypadku zmiany ustroju sądów lub ich okręgów sędziowie mogą


być przeniesieni do innego sądu lub odsunięci od urzędowania, jednakże tylko z


zachowaniem pełnego uposażenia.