Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 98


(1) Stanowisko prawne sędziów federalnych należy uregulować w drodze


specjalnej ustawy federalnej.


(2) Jeśli sędzia federalny w czasie pełnienia urzędu lub poza pełnieniem


urzędu wykroczy przeciwko zasadom Ustawy Zasadniczej lub przeciwko


porządkowi konstytucyjnemu któregoś kraju. Federalny Trybunał Konstytucyjny


może większością dwóch trzecich głosów zarządzić na wniosek Parlamentu


Federalnego przeniesienie sędziego na inny urząd lub w stan spoczynku. W


przypadku wykroczenia umyślnego można orzec zwolnienie.


(3) Stanowisko prawne sędziów w krajach należy uregulować w drodze


specjalnych ustaw krajowych. Federacja może wydać przepisy ramowe, o ile


artykuł 7a ust. 4 nie stanowi inaczej.


(4) Kraje mogą postanowić, iż o mianowaniu sędziów w krajach decyduje


krajowy minister sprawiedliwości wspólnie z Komisją Wyboru Sędziów.


(5) Kraje mogą w stosunku do sędziów krajowych ustalić regulację


odpowiadającą ustępowi 2. Obowiązujące konstytucyjne prawo krajowe pozostaje


nienaruszone. Orzeczenie w wypadku oskarżenia sędziego należy do Federalnego


Trybunału Konstytucyjnego.