Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 99


(1) Ustawa krajowa może przekazać Federalnemu Trybunałowi


Konstytucyjnemu orzekanie w sporach konstytucyjnych w obrębie któregoś z


krajów, a wymienionym w artykule 95 ust. 1 najwyższym trybunałom federalnym


jako ostatniej instancji orzekanie w tych sprawach, które dotyczą stosowania prawa


krajowego.