Konstytucje >>

Mała Konstytucja z 20 II 1919 r.

 

I. Sejm przyjmuje oświadczenie Józefa Piłsudskiego, że składa w ręce Sejmu urząd Naczelnika Państwa, do wiadomości i wyraża
Mu podziękowanie za pełne trudów sprawowanie urzędu w służbie dla Ojczyzny.

II. Aż do ustawowego uchwalenia tej treści konstytucji, która określi zasadniczo przepisy o organizacji naczelnych władz w
państwie polskim, Sejm powierza dalsze sprawowanie urzędu Naczelnika Państwa Józefowi Piłsudskiemu na następujących
zasadach:

   1.Władzą suwerenną i ustawodawczą w państwie polskim jest Sejm Ustawodawczy; ustawy ogłasza marszałek z
     kontrasygnacją prezydenta ministrów i odnośnego ministra fachowego.
   2.Naczelnik Państwa jest przedstawicielem państwa i najwyższym wykonawcą uchwal Sejmu w sprawach cywilnych i
     wojskowych.
   3.Naczelnik Państwa powołuje rząd w pełnym składzie na podstawie porozumienia z Sejmem.
   4.Naczelnik Państwa oraz rząd są odpowiedzialni przed Sejmem za sprawowanie swego urzędu.
   5.Każdy akt państwowy Naczelnika Państwa wymaga podpisu odnośnego ministra.

marszałek Sejmu W. Trąmpczyński

prezydent ministrów I.J. Paderewski