Konstytucje >> Konstytucja UE, Bruksela, 29 października 2004 r.CZĘŚĆ II

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII

PREAMBUŁA

Narody Europy, tworząc między sobą coraz ściślejszy związek, są zdecydowane dzielić ze sobą

pokojową przyszłość opartą na wspólnych wartościach.

Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na

niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby ludzkiej, wolności, równości

i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i państwa prawnego. Poprzez ustanowienie

obywatelstwa Unii oraz stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości stawia

jednostkę w centrum swych działań.

Unia przyczynia się do ochrony i rozwoju tych wspólnych wartości, szanując przy tym

różnorodność kultur i tradycji narodów Europy, jak również tożsamość narodową Państw

Członkowskich i organizację ich władz publicznych na poziomach: krajowym, regionalnym

i lokalnym; dąży do wspierania zrównoważonego i stałego rozwoju oraz zapewnia swobodny

przepływ osób, usług, towarów i kapitału oraz swobodę przedsiębiorczości.

W tym celu, w obliczu zmian w społeczeństwie, postępu społecznego oraz rozwoju naukowego

i technologicznego, niezbędne jest wzmocnienie ochrony praw podstawowych poprzez

wyszczególnienie tych praw w Karcie i przez to uczynienie ich bardziej widocznymi.Niniejsza Karta potwierdza, szanując kompetencje i zadania Unii oraz zasadę pomocniczości,

prawa wynikające zwłaszcza z tradycji konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych

wspólnych Państwom Członkowskim, europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka

i podstawowych wolności, Kart Społecznych przyjętych przez Unię i Radę Europy oraz z

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw

Człowieka. W tym kontekście, sądy Unii i Państw Członkowskich będą interpretowały Kartę

z należytym uwzględnieniem wyjaśnień sporządzonych pod kierownictwem Prezydium Konwentu,

który opracował Kartę i za których uaktualnienie odpowiada Prezydium Konwentu Europejskiego.

Korzystanie z tych praw rodzi odpowiedzialność i nakłada obowiązki wobec innych osób,

wspólnoty ludzkiej i przyszłych pokoleń.

Unia uznaje zatem prawa, wolności i zasady wymienione poniżej.