Konstytucje >> Konstytucja UE, Bruksela, 29 października 2004 r.TYTUŁ II

WOLNOŚCI

ARTYKUŁ II-66

Prawo do wolności i bezpieczeństwa

Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego.Artykuł II-67

Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego

Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się.

ARTYKUŁ II-68

Ochrona danych osobowych

1. Każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych, które jej dotyczą.

2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby

zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każda osoba ma prawo

dostępu do zebranych danych, które jej dotyczą i prawo do dokonania ich sprostowania.

3. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezależnego organu.

ARTYKUŁ II-69

Prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny

Prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny są gwarantowane zgodnie z ustawami

krajowymi regulującymi korzystanie z tych praw.ARTYKUŁ II-70

Wolność myśli, sumienia i religii

1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to obejmuje wolność zmiany

religii lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania, indywidualnie lub wspólnie z innymi,

publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonań poprzez uprawianie kultu, nauczanie,

praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach.

2. Uznaje się prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem, zgodnie

z przepisami krajowymi regulującymi korzystanie z tego prawa.

Artykuł II-71

Wolność wypowiedzi i informacji

1. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów

oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez

względu na granice państwowe.

2. Szanuje się wolność i pluralizm mediów.ARTYKUŁ II-72

Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się

1. Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się i swobodnego

stowarzyszania się na wszystkich poziomach, zwłaszcza w sprawach politycznych, związkowych

i obywatelskich, z którego wynika prawo każdego do tworzenia związków zawodowych

i przystępowania do nich dla obrony swoich interesów.

2. Partie polityczne na poziomie Unii przyczyniają się do wyrażania woli politycznej jej

obywateli.

ARTYKUŁ II-73

Wolność sztuki i nauki

Sztuka i badania naukowe są wolne od ograniczeń. Wolność akademicka jest szanowana.

ARTYKUŁ II-74

Prawo do nauki

1. Każdy ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia zawodowego i ustawicznego.

2. Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej.3. Z właściwym poszanowaniem zasad demokratycznych, wolność tworzenia placówek

edukacyjnych i prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci zgodnie

z własnymi przekonaniami religijnymi, filozoficznymi i pedagogicznymi są szanowane, zgodnie

z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tej wolności i tego prawa.

ARTYKUŁ II-75

Wolność wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy

1. Każdy ma prawo do podejmowania pracy oraz wykonywania swobodnie wybranego

lub zaakceptowanego zawodu.

2. Każdy obywatel Unii ma swobodę poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy,

korzystania z prawa przedsiębiorczości oraz świadczenia usług w każdym Państwie Członkowskim.

3. Obywatele państw trzecich, którzy posiadają zezwolenie na pracę na terytorium Państw

Członkowskich, maja prawo do takich samych warunków pracy, z jakich korzystają obywatele

Unii.

ARTYKUŁ II-76

Wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Uznaje się wolność prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z prawem Unii

oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.ARTYKUŁ II-77

Prawo do własności

1. Każda osoba ma prawo do władania, używania, rozporządzania i przekazania w drodze

spadku mienia nabytego zgodnie z prawem. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności,

chyba że w interesie publicznym, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie,

za uczciwym odszkodowaniem za jej utratę wypłaconym we właściwym terminie. Korzystanie

z mienia może podlegać regulacji ustawowej, w zakresie w jakim jest to konieczne ze względu na

interes ogólny.

2. Własność intelektualna podlega ochronie.

ARTYKUŁ II-78

Prawo do azylu

Gwarantuje się prawo do azylu z poszanowaniem zasad Konwencji Genewskiej z 28 lipca 1951

roku i Protokołu z 31 stycznia 1967 roku dotyczących statusu uchodźców oraz zgodnie

z Konstytucją.

ARTYKUŁ II-79

Ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji

1. Wydalenia zbiorowe są zakazane.2. Nikt nie może być usunięty z terytorium państwa, wydalony lub wydany w drodze ekstradycji

do państwa, w którym istnieje poważne ryzyko, iż może być poddany karze śmierci, torturom lub

innemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.