Konstytucje >> Konstytucja UE, Bruksela, 29 października 2004 r.TYTUŁ III

RÓWNOŚĆ

ARTYKUŁ II-80

Równość wobec prawa

Wszyscy są równi wobec prawa.

ARTYKUŁ II-81

Niedyskryminacja

1. Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry,

pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, opinie

polityczne lub wszelkie inne opinie, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie,

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.2. W zakresie zastosowania Konstytucji i bez uszczerbku dla jej postanowień szczególnych,

zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.

ARTYKUŁ II-82

Różnorodność kulturowa, religijna i językowa

Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową.

ARTYKUŁ II-83

Równość kobiet i mężczyzn

Należy zapewnić równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie

zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia.

Zasada równości nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub przyjmowaniu środków

zapewniających specyficzne korzyści dla osób płci niedostatecznie reprezentowanej.

ARTYKUŁ II-84

Prawa dziecka

1. Dzieci mają prawo do ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogą one

swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą,

stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości.2. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych przez władze

publiczne, jak i instytucje prywatne, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes dziecka.

3. Każde dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, osobistego związku i bezpośredniego

kontaktu z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne z jego interesami.

ARTYKUŁ II-85

Prawa osób w podeszłym wieku

Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz

do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym.

ARTYKUŁ II-86

Integracja osób niepełnosprawnych

Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających

zapewnić im niezależność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności.