Konstytucje >> Konstytucja UE, Bruksela, 29 października 2004 r.TYTUŁ IV

SOLIDARNOŚĆ

ARTYKUŁ II-87

Prawo pracowników do informacji i konsultacji w ramach przedsiębiorstwa

Pracownikom i ich przedstawicielom należy zagwarantować, na właściwych poziomach, informację

i konsultację we właściwym czasie, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w prawie Unii

oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych.

ARTYKUŁ II-88

Prawa do rokowań i działań zbiorowych

Pracownicy i pracodawcy, lub ich odpowiednie organizacje, mają, zgodnie z prawem Unii oraz

ustawodawstwami i praktykami krajowymi, prawo do negocjowania i zawierania układów

zbiorowych pracy na odpowiednich poziomach oraz do podejmowania, w przypadkach konfliktu

interesów, działań zbiorowych, w tym strajku w obronie swoich interesów.

ARTYKUŁ II-89

Prawo dostępu do służb pośrednictwa pracy

Każdy ma prawo dostępu do bezpłatnej służby pośrednictwa pracy.ARTYKUŁ II-90

Ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy

Każdy pracownik ma prawo do ochrony w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy,

zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.

ARTYKUŁ II-91

Należyte i sprawiedliwe warunki pracy

1. Każdy pracownik ma prawo do warunków pracy szanujących jego zdrowie, jego

bezpieczeństwo i godność.

2. Każdy pracownik ma prawo do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, okresów

dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopu.

ARTYKUŁ II-92

Zakaz pracy dzieci i ochrona młodocianych w pracy

Praca dzieci jest zakazana. Minimalny wiek dopuszczenia do pracy nie może być niższy niż

minimalny wiek zakończenia obowiązku szkolnego, bez uszczerbku dla uregulowań bardziej

korzystnych dla młodocianych i z wyjątkiem ograniczonych odstępstw.Młodociani dopuszczeni do pracy muszą mieć zapewnione warunki pracy odpowiednie dla ich

wieku oraz być chronieni przed wykorzystywaniem ekonomicznym oraz jakąkolwiek pracą, która

mogłaby szkodzić ich bezpieczeństwu, zdrowiu lub rozwojowi fizycznemu, psychicznemu,

moralnemu i społecznemu albo utrudniać im edukację.

ARTYKUŁ II-93

Życie rodzinne i zawodowe

1. Rodzina korzysta z ochrony prawnej, ekonomicznej i społecznej.

2. W celu pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym, każdy ma prawo do ochrony przed

zwolnieniem z pracy z powodów związanych z macierzyństwem i prawo do płatnego urlopu

macierzyńskiego oraz do urlopu wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka.

ARTYKUŁ II-94

Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna

1. Unia uznaje i szanuje prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz do usług

społecznych, zapewniających ochronę w takich przypadkach, jak: macierzyństwo, choroba, wypadki

przy pracy, zależność lub podeszły wiek oraz w przypadku utraty zatrudnienia, zgodnie

z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych.2. Każdy, mający miejsce zamieszkania i przemieszczający się legalnie w obrębie Unii

Europejskiej, ma prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego i przywilejów socjalnych

zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.

3. W celu zwalczania wyłączenia społecznego i ubóstwa, Unia uznaje i szanuje prawo

do pomocy społecznej i mieszkaniowej dla zapewnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi

w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych, godnej egzystencji wszystkim

osobom pozbawionym wystarczających środków.

ARTYKUŁ II-95

Ochrona zdrowia

Każdy ma prawo dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia na

warunkach ustanowionych w ustawodawstwach i praktykach krajowych. Przy określaniu

i realizowaniu wszystkich polityk i działań Unii zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia

ludzkiego.

ARTYKUŁ II-96

Dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

Unia uznaje i szanuje dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym,

przewidziany w ustawodawstwach i praktykach krajowych, zgodnie z Konstytucją, w celu

wspierania spójności społecznej i terytorialnej Unii.ARTYKUŁ II-97

Ochrona środowiska

Wysoki poziom ochrony środowiska i poprawa jego jakości muszą być zintegrowane z politykami

Unii i zapewnione zgodnie z zasadą stałego rozwoju.

ARTYKUŁ II-98

Ochrona konsumentów

Zapewnia się wysoki poziom ochrony konsumentów w politykach Unii.