Konstytucje >> Konstytucja UE, Bruksela, 29 października 2004 r.TYTUŁ VII

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKŁADNI I STOSOWANIA KARTY

ARTYKUŁ II-111

Zakres stosowania

1. Postanowienia niniejszej Karty mają zastosowanie do instytucji, organów i jednostek

organizacyjnych Unii w poszanowaniu zasady pomocniczości oraz do Państw Członkowskich

wyłącznie w zakresie, w jakim wdrażają one prawo Unii. Państwa te szanują zatem prawa,

przestrzegają zasad i popierają ich stosowanie zgodnie ze swymi odpowiednimi uprawnieniami

i w poszanowaniu granic kompetencji Unii powierzonych jej w innych częściach Konstytucji.

2. Niniejsza Karta nie rozszerza zakresu stosowania prawa Unii poza kompetencje Unii, nie

ustanawia nowych kompetencji lub zadań dla Unii ani nie zmienia kompetencji i zadań określonych

w innych częściach Konstytucji.

ARTYKUŁ II-112

Zakres i wykładnia praw i zasad

1. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie muszą

być przewidziane ustawą i szanować istotę tych praw i wolności. Z zastrzeżeniem zasady

proporcjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są konieczne

i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię lub potrzebom

ochrony praw i wolności innych osób.2. Prawa uznane w niniejszej Karcie, które są przedmiotem postanowień innych części

Konstytucji, są wykonywane na warunkach i w granicach w niej określonych.

3. W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, które odpowiadają prawom

zagwarantowanym w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych

wolności, ich znaczenie i zakres są takie same jak praw przyznanych przez tę Konwencję. Niniejsze

postanowienie nie stanowi przeszkody, aby prawo Unii przyznawało szerszą ochronę.

4. W zakresie, w jakim niniejsza Karta uznaje prawa podstawowe, wynikające ze wspólnych

tradycji konstytucyjnych Państw Członkowskich, prawa te interpretuje się zgodnie z tymi

tradycjami.

5. Postanowienia niniejszej Karty zawierające zasady mogą być wprowadzane w życie przez

akty ustawodawcze i wykonawcze przyjęte przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii

oraz przez akty Państw Członkowskich, jeśli stanowią wykonanie prawa Unii,

w wykonywaniu ich odpowiednich uprawnień. Można się na nie powoływać w sądzie jedynie

w celu wykładni tych aktów i kontroli ich legalności.

6. Ustawodawstwa i praktyki krajowe uwzględnia się w pełni, jak przewiduje to niniejsza Karta.

7. Wyjaśnienia sporządzone w celu wskazania wykładni Karty Praw Podstawowych są należycie

uwzględniane przez sądy Unii i Państw Członkowskich.ARTYKUŁ II-113

Poziom ochrony

Żadne z postanowień niniejszej Karty nie będzie interpretowane jako ograniczające lub naruszające

prawa człowieka i podstawowe wolności uznane, we właściwych im obszarach zastosowania, przez

prawo Unii i prawo międzynarodowe oraz konwencje międzynarodowe, których Unia lub wszystkie

Państwa Członkowskie są stronami, w szczególności przez europejską Konwencję o ochronie praw

człowieka i podstawowych wolności oraz przez konstytucje Państw Członkowskich.

ARTYKUŁ II-114

Zakaz nadużycia praw

Żadne z postanowień niniejszej Karty nie może być interpretowane jako przyznające prawo

do podejmowania jakiejkolwiek działalności lub dokonywania jakiegokolwiek czynu

zmierzającego do zniweczenia praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie lub ich ograniczenia

w większym stopniu, aniżeli jest to przewidziane w niniejszej Karcie.