Konstytucje >> Konstytucja UE, Bruksela, 29 października 2004 r.CZĘŚĆ III

POLITYKI I FUNKCJONOWANIE UNII

TYTUŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

ARTYKUŁ III-115

Unia zapewnia spójność różnych polityk i działań, o których mowa w niniejszej części,

uwzględniając wszystkie jej cele i zgodnie z zasadą przyznania kompetencji.

ARTYKUŁ III-116

We wszystkich działaniach, o których mowa w niniejszej części, Unia zmierza do zniesienia

nierówności kobiet i mężczyzn oraz wspierania równości między nimi.ARTYKUŁ III-117

Przy określaniu i realizacji polityk i działań, o których mowa w niniejszej części, Unia bierze pod

uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem

odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wyłączenia społecznego, a także z wysokim

poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

ARTYKUŁ III-118

Przy określaniu i realizacji polityk i działań, o których mowa w niniejszej części, Unia dąży do

zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub

światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

ARTYKUŁ III-119

Przy określaniu i realizacji polityk i działań, o których mowa w niniejszej części,

w szczególności w celu wspierania stałego rozwoju, brane są pod uwagę wymogi ochrony

środowiska naturalnego.

ARTYKUŁ III-120

Przy określaniu i realizacji innych polityk i działań brane są pod uwagę wymogi ochrony

konsumentów.ARTYKUŁ III-121

Unia i Państwa Członkowskie określając i realizując politykę Unii w dziedzinie rolnictwa,

rybołówstwa, transportu, rynku wewnętrznego, badań i rozwoju technologicznego oraz przestrzeni

kosmicznej w pełni uwzględniają wymogi dobrostanu zwierząt, jako istot zdolnych do odczuwania,

przestrzegając jednocześnie przepisów ustawowych lub administracyjnych oraz praktyk Państw

Członkowskich, zwłaszcza w zakresie obrzędów religijnych, tradycji kulturalnych oraz dziedzictwa

regionalnego.

ARTYKUŁ III-122

Bez uszczerbku dla artykułów I-5, III-166, III-167 i III-238 oraz zważywszy na miejsce, jakie

usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym zajmują wśród wspólnych wartości Unii, jak

również ich znaczenie we wspieraniu jej spójności społecznej i terytorialnej, Unia i Państwa

Członkowskie, każde w granicach swych odpowiednich kompetencji i w granicach stosowania

Konstytucji, zapewniają, aby usługi te funkcjonowały na podstawie zasad i na warunkach, w

szczególności gospodarczych i społecznych, które pozwolą im wypełniać ich zadania. Ustawy

europejskie ustanawiają te zasady i określają warunki, bez uszczerbku dla kompetencji, które

Państwa Członkowskie mają, w poszanowaniu Konstytucji, do świadczenia, zlecania i finansowania

takich usług.