Konstytucje >> Konstytucja UE, Bruksela, 29 października 2004 r.CZĘŚĆ I

TYTUŁ I

DEFINICJA I CELE UNII

ARTYKUŁ I-1

Ustanowienie Unii

1. Zainspirowana wolą obywateli i państw Europy zbudowania wspólnej przyszłości, niniejsza

Konstytucja ustanawia Unię Europejską, której Państwa Członkowskie przyznają kompetencje do

osiągnięcia ich wspólnych celów. Unia koordynuje polityki Państw Członkowskich, zmierzające

do osiągnięcia tych celów oraz wykonuje w trybie wspólnotowym kompetencje przyznane jej przez

Państwa Członkowskie.

2. Unia jest otwarta dla wszystkich państw europejskich, które szanują jej wartości

i zobowiązują się je wspólnie wspierać.ARTYKUŁ I-2

Wartości Unii

Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji,

równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób

należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie

opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności

oraz na równości kobiet i mężczyzn.

ARTYKUŁ I-3

Cele Unii

1. Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów.

2. Unia zapewnia swym obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez

granic wewnętrznych oraz rynek wewnętrzny z wolną i niezakłóconą konkurencją.

3. Unia działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost

gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności

zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy

jakości środowiska naturalnego. Unia wspiera postęp naukowo-techniczny.

Zwalcza wyłączenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną,

równość kobiet i mężczyzn, solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka.Wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między Państwami

Członkowskimi.

Szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz zapewnia ochronę

i rozwój dziedzictwa kulturowego Europy.

4. W stosunkach zewnętrznych Unia umacnia i popiera swe wartości i interesy. Przyczynia się

do pokoju, bezpieczeństwa, stałego rozwoju naszej Planety, do solidarności i wzajemnego szacunku

między narodami, do swobodnego i uczciwego handlu, do wyeliminowania ubóstwa oraz do

ochrony praw człowieka, w szczególności praw dziecka, a także do ścisłego przestrzegania

i rozwoju prawa międzynarodowego, a w szczególności zasad Karty Narodów Zjednoczonych.

5. Unia dąży do osiągnięcia swych celów właściwymi środkami, w zależności od zakresu

kompetencji przyznanych jej na mocy Konstytucji.

ARTYKUŁ I-4

Podstawowe wolności i niedyskryminacja

1. Unia zapewnia w swych granicach swobodny przepływ osób, usług, towarów

i kapitału oraz swobodę przedsiębiorczości, zgodnie z Konstytucją.

2. W zakresie zastosowania Konstytucji i bez uszczerbku dla jej postanowień szczególnych

zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.ARTYKUŁ I-5

Stosunki między Unią a Państwami Członkowskimi

1. Unia szanuje równość Państw Członkowskich wobec Konstytucji, jak również ich tożsamość

narodową, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi strukturami politycznymi

i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu lokalnego i regionalnego. Szanuje także

podstawowe funkcje państwa, w tym mające na celu zapewnienie jego integralności terytorialnej,

utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego.

2. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i Państwa Członkowskie, wzajemnie się szanują

i udzielają sobie wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Konstytucji.

Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia

wykonania zobowiązań wynikających z Konstytucji lub aktów instytucji Unii.

Państwa Członkowskie ułatwiają wypełniane zadań Unii i powstrzymują się od podejmowania

wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii.

ARTYKUŁ I-6

Prawo Unii

Konstytucja i prawo przyjęte przez instytucje Unii w wykonywaniu przyznanych jej kompetencji

mają pierwszeństwo przed prawem Państw Członkowskich.ARTYKUŁ I-7

Osobowość prawna

Unia ma osobowość prawną.

ARTYKUŁ I-8

Symbole Unii

Flaga Unii przedstawia krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle.

Hymn Unii pochodzi z „Ody do radości” z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena.

Dewiza Unii brzmi: „Zjednoczona w różnorodności”.

Walutą Unii jest euro.

Dzień Europy obchodzony jest w całej Unii 9 maja.