Konstytucje >> Konstytucja UE, Bruksela, 29 października 2004 r.TYTUŁ II

NIEDYSKRYMINACJA I OBYWATELSTWO

ARTYKUŁ III-123

Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe mogą regulować zakaz dyskryminacji ze

względu na przynależność państwową, o którym mowa w artykule I-4 ustęp 2.

ARTYKUŁ III-124

1. Bez uszczerbku dla innych postanowień Konstytucji i w granicach kompetencji przyznanych

przez nią Unii, ustawa europejska lub europejska ustawa ramowa Rady może ustanowić środki

niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie

etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Rada stanowi

jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

2. Na zasadzie odstępstwa od ustępu 1, ustawa europejska lub europejska ustawa ramowa może

ustanowić podstawowe zasady dla środków zachęcających Unii i określić takie środki, w celu

wsparcia działań przedsięwziętych przez Państwa Członkowskie, aby przyczyniać się do

osiągnięcia celów określonych w ustępie 1, z wyłączeniem harmonizacji ich przepisów ustawowych

i wykonawczych.ARTYKUŁ III-125

1. Jeżeli działanie Unii okazuje się niezbędne do ułatwienia wykonywania prawa każdego

obywatela Unii do swobodnego przemieszczania się i przebywania, o którym mowa

w artykule I-10 ustęp 2 lit. a), a Konstytucja nie przewiduje uprawnień do działania, ustawa

europejska lub europejska ustawa ramowa może ustanowić środki w tym celu.

2. W tych samych celach, jak te określone w ustępie 1 i jeżeli Konstytucja nie przewiduje

uprawnień do działania, ustawa europejska lub europejska ustawa ramowa Rady może ustanowić

środki dotyczące paszportów, dowodów tożsamości, dokumentów pobytowych lub jakichkolwiek

innych podobnych dokumentów, a także środki dotyczące zabezpieczenia społecznego lub ochrony

socjalnej. Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

ARTYKUŁ III-126

Ustawa europejska lub europejska ustawa ramowa Rady określa warunki wykonywania prawa,

o którym mowa w artykule I-10 ustęp 2 lit. b), każdego obywatela Unii do głosowania

i kandydowania w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego w Państwie

Członkowskim, w którym ma on miejsce zamieszkania, nie będąc jego obywatelem. Rada stanowi

jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Warunki te mogą przewidywać

odstępstwa, jeżeli uzasadniają to problemy właściwe dla Państwa Członkowskiego.

Prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest wykonywane bez

uszczerbku dla artykułu III-330 ustęp 1 i środków przyjętych w celu jego stosowania.ARTYKUŁ III-127

Państwa Członkowskie przyjmują przepisy niezbędne do zapewnienia dyplomatycznej i konsularnej

ochrony obywateli Unii w państwach trzecich, o której mowa w artykule I-10 ustęp 2 lit. c).

Państwa Członkowskie podejmują rokowania międzynarodowe wymagane do zapewnienia tej

ochrony.

Ustawa europejska Rady może ustanowić środki niezbędne do ułatwienia tej ochrony. Rada stanowi

po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

ARTYKUŁ III-128

Języki, w których każdy obywatel Unii ma prawo zwracać się do instytucji lub organów na mocy

artykułu I-10 ustęp 2 lit. d) i otrzymywać odpowiedź, są wymienione w artykule IV-448 ust.1.

Instytucjami i organami, o których mowa w artykule I-10 ustęp 2 lit. d), są instytucje i organy

wymienione w artykule I-19 ustęp 1 drugi akapit oraz w artykułach I-30, I-31 i I-32 oraz Europejski

Rzecznik Praw Obywatelskich.

ARTYKUŁ III-129

Co trzy lata Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie w sprawie stosowania artykułu I-10 oraz niniejszego tytułu.

Sprawozdanie to uwzględnia rozwój Unii.Na podstawie tego sprawozdania i bez uszczerbku dla innych postanowień Konstytucji, ustawa

europejska lub europejska ustawa ramowa Rady może uzupełniać prawa przewidziane w artykule

I-10. Rada stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Ta ustawa lub

ustawa ramowa wchodzi w życie jedynie po jej zatwierdzeniu przez Państwa Członkowskie zgodnie

z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.