Konstytucje >> Konstytucja UE, Bruksela, 29 października 2004 r.TYTUŁ VII

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

ARTYKUŁ III-424

Biorąc pod uwagę strukturalną sytuację gospodarczą i społeczną Gwadelupy, Gujany Francuskiej,

Martyniki, Reunionu, Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich, pogorszoną ich oddaleniem,

charakterem wyspiarskim, niewielkimi rozmiarami, trudną topografią i klimatem, ich zależnością

gospodarczą od niewielkiej liczby produktów, przy czym trwałość i łączne występowanie tych

czynników poważnie utrudniają ich rozwój, Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje ustawy

europejskie, europejskie ustawy ramowe, rozporządzenia europejskie i decyzje europejskie

zmierzające w szczególności do określenia warunków stosowania Konstytucji do tych regionów,

w tym wspólnych polityk. Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Akty, o których mowa w pierwszym akapicie, dotyczą w szczególności takich dziedzin, jak polityki

celne i handlowe, polityka fiskalna, strefy wolnocłowe, polityki w dziedzinach rolnictwa

i rybołówstwa, warunki zaopatrzenia w surowce i dobra konsumpcyjne pierwszej potrzeby, pomoc

państwa i warunki dostępu do funduszy o przeznaczeniu strukturalnym oraz programów

horyzontalnych Unii.Rada przyjmuje akty, o których mowa w pierwszym akapicie biorąc pod uwagę szczególne cechy

i ograniczenia regionów peryferyjnych, nie naruszając przy tym integralności i spójności porządku

prawnego Unii, w tym rynku wewnętrznego i wspólnych polityk.

ARTYKUŁ III-425

Konstytucja nie przesądza w niczym zasad prawa własności w Państwach Członkowskich.