Konstytucje >> Konstytucja UE, Bruksela, 29 października 2004 r.TYTUŁ VII

FINANSE UNII

ARTYKUŁ I-53

Zasady budżetowe i finansowe

1. Wszystkie dochody i wydatki Unii muszą być ujęte w preliminarzu na każdy rok budżetowy

i wpisane do budżetu Unii, zgodnie z postanowieniami części III.

2. Budżet musi być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków.

3. Wydatki wpisane do budżetu są dozwolone w czasie trwania rocznego okresu budżetowego,

zgodnie z ustawą europejską, o której mowa w artykule III-412.

4. Dokonanie wydatków wpisanych do budżetu wymaga uprzedniego przyjęcia prawnie

wiążącego aktu Unii stanowiącego podstawę prawną jej działania oraz dokonania odpowiednich

wydatków zgodnie z ustawą europejską, o której mowa w artykule III-412, z zastrzeżeniem

wyjątków przez nią określonych.5. W celu zapewnienia dyscypliny budżetowej Unia nie przyjmuje żadnego aktu, który może

mieć odczuwalny wpływ na budżet, bez zagwarantowania, że wydatki wynikające z takich aktów

mogą być finansowane w granicach zasobów własnych Unii i w poszanowaniu wieloletnich ram

finansowych, o których mowa w artykule I-55.

6. Budżet jest wykonywany zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. Państwa

Członkowskie współpracują z Unią w celu zagwarantowania, że środki wpisane do budżetu będą

wykorzystywane zgodnie z tą zasadą.

7. Unia i Państwa Członkowskie, zgodnie z postanowieniami artykułu III-415, zwalczają

nadużycia finansowe i wszelkie inne działania nielegalne naruszające interesy finansowe Unii.

ARTYKUŁ I-54

Zasoby własne Unii

1. Unia pozyskuje środki niezbędne do osiągnięcia swych celów i należytego prowadzenia

swych polityk.

2. Bez uszczerbku dla innych dochodów, budżet Unii jest finansowany w całości z jej zasobów

własnych.

3. Ustawa europejska Rady określa przepisy dotyczące systemu zasobów własnych Unii. W tym

kontekście może ona ustanawiać nowe i uchylać istniejące kategorie zasobów własnych. Rada

stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Ustawa europejska wchodzi

w życie po jej zatwierdzeniu przez Państwa Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami

konstytucyjnymi.4. Ustawa europejska Rady ustanawia środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów

własnych Unii w zakresie, w jakim zostało to przewidziane w ustawie europejskiej przyjętej na

podstawie ustępu 3. Rada stanowi po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

ARTYKUŁ I-55

Wieloletnie ramy finansowe

1. Wieloletnie ramy finansowe zmierzają do zapewnienia dokonywania wydatków Unii w

sposób usystematyzowany i w granicach jej własnych zasobów. Ramy te określają kwoty rocznych

pułapów środków przeznaczonych na zobowiązania z podziałem na kategorie wydatków, zgodnie

z artykułem III-402.

2. Ustawa europejska Rady określa wieloletnie ramy finansowe. Rada stanowi jednomyślnie

po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, udzielonej przez większość jego członków.

3. Roczny budżet Unii jest zgodny z wieloletnimi ramami finansowymi.

4. Rada Europejska może jednomyślnie przyjąć decyzję europejską upoważniającą Radę

do stanowienia większością kwalifikowaną przy przyjmowaniu ustawy europejskiej Rady, o której

mowa w ustępie 2.ARTYKUŁ I-56

Budżet Unii

Ustawa europejska ustanawia roczny budżet Unii zgodnie z artykułem III-404.