Konstytucje >> Konstytucja UE, Bruksela, 29 października 2004 r.TYTUŁ VIII

UNIA I JEJ BEZPOŚREDNIE OTOCZENIE

ARTYKUŁ I-57

Unia i jej bezpośrednie otoczenie

1. Unia rozwija szczególne stosunki z państwami będącymi jej sąsiadami, dążąc do utworzenia

przestrzeni dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, opartej na wartościach Unii i charakteryzującej się

bliskimi, pokojowymi stosunkami opartymi na współpracy.

2. Do celów ustępu 1 Unia może zawierać specjalne umowy z zainteresowanymi państwami.

Umowy te mogą obejmować wzajemne prawa i obowiązki oraz przewidywać możliwość

podejmowania wspólnych działań. Ich wykonanie stanowi przedmiot okresowego uzgadniania.