Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.

Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej
ISSN 1725-5228
C 310
Tom 47
16 grudnia 2004PREAMBUŁA
CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II— KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII
CZĘŚĆ III — POLITYKI I FUNKCJONOWANIE UNII
CZĘŚĆ IV — POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE
PROTOKOŁY I ZAŁĄCZNIKI
A. Protokoły załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
1. Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej
2. Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności
3. Protokół ustanawiający Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
4. Protokół ustanawiający Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego
5. Protokół ustanawiający Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego
6. Protokół w sprawie ustalenia siedzib instytucji i niektórych organów, jednostek organizacyjnych i służb Unii Europejskiej
7. Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej
8. Protokół w sprawie traktatów o przystąpieniu i aktów przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz Republiki Austrii,
9. Protokół w sprawie Traktatu o Przystąpieniu i Aktu Przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S
10. Protokół w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu
11. Protokół w sprawie kryteriów konwergencji
12. Protokół w sprawie Eurogrupy
13. Protokół w sprawie niektórych postanowień dotyczących Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie unii gospodarczej i walutowej
14. Protokół w sprawie niektórych postanowień dotyczących Danii w zakresie unii gospodarczej i walutowej
15. Protokół w sprawie niektórych zadań Narodowego Banku Danii
16. Protokół w sprawie systemu franka stosowanego we Wspólnocie Finansowej Pacyfiku
17. Protokół w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej
18. Protokół w sprawie stosowania niektórych aspektów artykułu III-130 Konstytucji do Zjednoczonego Królestwa i Irlandii
19. Protokół w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w zakresie kontroli granic zewnętrznych, azylu i imigracji oraz w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i współpracy policyjnej
20. Protokół w sprawie stanowiska Danii
21. Protokół w sprawie stosunków zewnętrznych Państw Członkowskich dotyczący przekraczania granic zewnętrznych
22. Protokół w sprawie prawa azylu dla obywateli Państw Członkowskich
23. Protokół w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy artykułu I-41 ustęp 6 i artykułu III-312 Konstytucji
24. Protokół w sprawie artykułu I-41 ustęp 2 Konstytucji
25. Protokół dotyczący przywozu do Unii Europejskiej produktów naftowych rafinowanych w Antylach Niderlandzkich
26. Protokół w sprawie nabywania nieruchomości w Danii
27. Protokół w sprawie systemu publicznego nadawania w Państwach Członkowskich
28. Protokół dotyczący artykułu III-214 Konstytucji
29. Protokół w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
30. Protokół w sprawie szczególnych ustaleń dla Grenlandii
31. Protokół w sprawie artykułu 40.3.3 Konstytucji Irlandii
32. Protokół dotyczący artykułu I-9 ustęp 2 Konstytucji w sprawie przystąpienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
33. Protokół dotyczący aktów i traktatów zmieniających lub uzupełniających Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i Traktat o Unii Europejskiej
34. Protokół w sprawie postanowień przejściowych odnoszących się do instytucji i organów Unii
35. Protokół w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali
36. Protokół zmieniający Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
B. Załączniki do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
Załącznik I — Lista określona w artykule III-226 Konstytucji
Załącznik I — Kraje i terytoria zamorskie objęte postanowieniami części III tytuł IV Konstytucji
AKT KOŃCOWY
A. Deklaracje odnoszące się do postanowień Konstytucji
B. Deklaracje dotyczące Protokołów załączonych do Konstytucji