Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


4. PROTOKÓŁ USTANAWIAJĄCY STATUT EUROPEJSKIEGO SYSTEMU

BANKÓW CENTRALNYCH I EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRAGNĄC określić przewidziany w artykule I-30 i artykule III-187 ustęp 2 Konstytucji Statut Europejskiego Systemu

Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

ROZDZIAŁ I

EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH

Artykuł 1

Europejski System Banków Centralnych

1. Zgodnie z artykułem I-30 ustęp 1 Konstytucji, Europejski Bank Centralny i krajowe banki

centralne stanowią Europejski System Banków Centralnych. Europejski Bank Centralny i krajowe

banki centralne Państw Członkowskich, których walutą jest euro, stanowią Eurosystem.

2. Europejski System Banków Centralnych i Europejski Bank Centralny wypełniają swoje zadania i

działają zgodnie z Konstytucją i niniejszym Statutem.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU BANKÓW CENTRALNYCH

Artykuł 2

Cele

Zgodnie z artykułem I-30 ustęp 2 i artykułem III-185 ustęp 1 Konstytucji, głównym celem

Europejskiego Systemu Banków Centralnych jest utrzymywanie stabilności cen. Bez uszczerbku dla

tego celu wspiera on ogólne polityki gospodarcze w Unii, mając na względzie przyczynianie się do

osiągnięcia celów Unii określonych w artykule I-3 Konstytucji. Europejski System Banków

Centralnych działa zgodnie z zasadą otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją, sprzyjając

efektywnej alokacji zasobów oraz zgodnie z zasadami przewidzianymi w artykule III-177

Konstytucji.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/225


Artykuł 3

Zadania

1. Zgodnie z artykułem III-185 ustęp 2 Konstytucji, podstawowe zadania Europejskiego Systemu

Banków Centralnych polegają na:

a) definiowaniu i wprowadzaniu polityki pieniężnej Unii,

b) przeprowadzaniu operacji walutowych zgodnie z artykułem III-326 Konstytucji,

c) utrzymywaniu i zarządzaniu oficjalnymi rezerwami walutowymi Państw Członkowskich,

d) popieraniu należytego funkcjonowania systemów płatniczych.

2. Zgodnie z artykułem III-185 ustęp 3 Konstytucji, ustęp 1 lit. c) niniejszego artykułu stosuje się

bez uszczerbku dla utrzymywania i zarządzania przez rządy Państw Członkowskich dewizowymi

środkami obrotowymi.

3. Zgodnie z artykułem III-185 ustęp 5 Konstytucji, Europejski System Banków Centralnych

przyczynia się do należytego wykonywania polityk prowadzonych przez właściwe władze

w odniesieniu do nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i do stabilności systemu

finansowego.

Artykuł 4

Funkcje doradcze

Zgodnie z artykułem III-185 ustęp 4 Konstytucji, Europejski Bank Centralny jest konsultowany:

a) w sprawie każdego projektowanego aktu Unii w dziedzinach należących do jego uprawnień,

b) przez władze krajowe w sprawie każdego projektu regulacji w dziedzinach należących do jego

uprawnień, lecz w granicach i na warunkach określonych przez Radę zgodnie z procedurą

przewidzianą w artykule 41.

Europejski Bank Centralny może w dziedzinach należących do jego uprawnień przedkładać opinie

właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii bądź władzom krajowym.

Artykuł 5

Gromadzenie informacji statystycznych

1. W celu realizacji zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych, Europejski Bank Centralny,

wspomagany przez krajowe banki centralne, gromadzi niezbędne informacje statystyczne bądź od

właściwych władz krajowych, bądź bezpośrednio od podmiotów gospodarczych. W tym celu

współpracuje z instytucjami, organami lub jednostkami organizacyjnymi Unii oraz właściwymi

C 310/226 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


władzami Państw Członkowskich lub państw trzecich oraz organizacjami międzynarodowymi.

2. Krajowe banki centralne wykonują, w miarę możliwości, zadania, o których mowa w ustępie 1.

3. W miarę potrzeb Europejski Bank Centralny przyczynia się do harmonizacji reguł i praktyk w

zakresie gromadzenia, zestawiania i upowszechniania informacji statystycznych w dziedzinach

podlegających jego kompetencji.

4. Rada, zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 41, określa osoby fizyczne i prawne objęte

wymogami sprawozdawczości, zasady poufności oraz odpowiednie przepisy wykonawcze.

Artykuł 6

Współpraca międzynarodowa

1. W dziedzinie współpracy międzynarodowej związanej z zadaniami powierzonymi Europejskiemu

Systemowi Banków Centralnych, Europejski Bank Centralny decyduje o sposobie

reprezentacji Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

2. Europejski Bank Centralny i, za jego zgodą, krajowe banki centralne, mogą uczestniczyć

w międzynarodowych instytucjach walutowych.

3. Ustępy 1 i 2 stosuje się bez uszczerbku dla artykułu III-196 Konstytucji.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU BANKÓW CENTRALNYCH

Artykuł 7

Niezależność

Zgodnie z artykułem III-188 Konstytucji, w wykonywaniu uprawnień oraz zadań i obowiązków,

które zostały im powierzone na mocy Konstytucji i niniejszego Statutu, ani Europejski Bank

Centralny, ani krajowy bank centralny, ani członek któregokolwiek z ich organów decyzyjnych nie

zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych

Unii, rządów Państw Członkowskich, ani jakiejkolwiek innej jednostki organizacyjnej. Instytucje,

organy i jednostki organizacyjne Unii, jak również rządy Państw Członkowskich zobowiązują się

przestrzegać tej zasady i nie dążyć do wywierania wpływu na członków organów decyzyjnych

Europejskiego Banku Centralnego lub krajowych banków centralnych w wykonywaniu ich zadań.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/227


Artykuł 8

Zasada ogólna

Europejski System Banków Centralnych jest kierowany przez organy decyzyjne Europejskiego Banku

Centralnego.

Artykuł 9

Europejski Bank Centralny

1. Europejski Bank Centralny, który na mocy artykułu I-30 ustęp 3 Konstytucji ma osobowość

prawną, posiada w każdym Państwie Członkowskim zdolność do czynności prawnych o najszerszym

zakresie przyznanym przez ustawodawstwo krajowe osobom prawnym. Europejski Bank Centralny

może w szczególności nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz występować przed

sądem.

2. Europejski Bank Centralny zapewnia realizację zadań powierzonych Europejskiemu Systemowi

Banków Centralnych na mocy artykułu III-185 ustępy 2, 3 i 5 Konstytucji, albo przez własne

działania zgodnie z niniejszym Statutem, albo poprzez działania krajowych banków centralnych

zgodnie z artykułem 12 ustęp 1 i artykułem 14.

3. Zgodnie z artykułem III-187 ustęp 1 Konstytucji, organami decyzyjnymi Europejskiego Banku

Centralnego są Rada Prezesów i Zarząd.

Artykuł 10

Rada Prezesów

1. Zgodnie z artykułem III-382 ustęp 1 Konstytucji Rada Prezesów składa się z członków Zarządu

Europejskiego Banku Centralnego i prezesów krajowych banków centralnych Państw Członkowskich

nie objętych derogacją w rozumieniu artykułu III-197 Konstytucji.

2. Każdy członek Rady Prezesów dysponuje jednym głosem. Od dnia, w którym liczba członków

Rady Prezesów przekroczy 21, każdy członek Zarządu dysponuje jednym głosem, a liczba prezesów

dysponujących prawem głosu wynosi 15. To prawo głosu jest przyznawane i podlega rotacji w

następujący sposób:

a) od dnia, w którym liczba prezesów przekroczy 15, do czasu, gdy osiągnie 22, prezesi zostają

przydzieleni do dwu grup, zgodnie z wielkością udziału Państwa Członkowskiego krajowego

banku centralnego w zagregowanym produkcie krajowym brutto w cenach rynkowych

oraz w ogólnym zagregowanym bilansie monetarnych instytucji finansowych Państw

Członkowskich, których walutą jest euro. Udziałom w zagregowanym produkcie krajowym

brutto w cenach rynkowych i ogólnym zagregowanym bilansie monetarnych instytucji

finansowych przypisuje się wagi wynoszące odpowiednio 5/6 i 1/6. Pierwsza grupa składa się

z pięciu prezesów, a druga grupa z pozostałych prezesów. Częstotliwość wykonywania prawa

głosu przez prezesów przydzielonych do pierwszej grupy nie może być niższa niż częstotliwość

wykonywania prawa głosu przez prezesów w drugiej grupie. Z zastrzeżeniem poprzedniego

zdania, pierwszej grupie przyznaje się cztery prawa głosu, a drugiej grupie jedenaście praw głosu,

C 310/228 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


b) od dnia, w którym liczba prezesów wyniesie 22, prezesi zostają przydzieleni do trzech grup

zgodnie z uszeregowaniem na podstawie kryteriów ustanowionych w lit. a). Pierwsza grupa

będzie składać się z pięciu prezesów, przy czym przyznaje się jej cztery prawa głosu. Druga grupa

będzie składać się z połowy całkowitej liczby prezesów, z zastrzeżeniem zaokrąglenia ułamków

w górę do najbliższej liczby całkowitej, przy czym przyznaje się jej osiem praw głosu. Trzecia

grupa będzie składać się z pozostałych prezesów, przy czym przypisane jej zostaną trzy prawa

głosu,

c) w każdej grupie prezesi dysponują prawem głosu przez jednakowy okres,

d) do obliczenia udziałów w zagregowanym produkcie krajowym brutto w cenach rynkowych

stosuje się artykuł 29 ustęp 2. Ogólny zagregowany bilans monetarnych instytucji finansowych

oblicza się zgodnie z zasadami statystycznymi stosowanymi w Unii w chwili dokonywania takich

obliczeń,

e) jeżeli zagregowany produkt krajowy brutto w cenach rynkowych podlega dostosowaniu

w sposób określony w artykule 29 ustęp 3 lub jeżeli liczba prezesów wzrasta, wielkość

i/lub skład grup są odpowiednio dostosowywane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym

ustępie,

f) Rada Prezesów, stanowiąc większością dwóch trzecich głosów wszystkich swoich członków,

dysponujących i nie dysponujących prawem głosu, podejmuje wszelkie konieczne środki w celu

wykonania zasad określonych w niniejszym ustępie oraz może postanowić o odroczeniu

wprowadzenia systemu rotacji do dnia, w którym liczba prezesów przekroczy 18.

Prawo głosu wykonywane jest osobiście. Na zasadzie odstępstwa od tej zasady, regulamin

wewnętrzny, o którym mowa w artykule 12 ustęp 3, może przewidywać, że członkowie Rady

Prezesów mogą głosować w drodze telekonferencji. Regulamin przewiduje też, że członek Rady

Prezesów, który nie jest w stanie brać udziału w posiedzeniach Rady Prezesów przez dłuższy czas,

może wyznaczyć swojego zastępcę jako członka Rady Prezesów.

Akapity pierwszy i drugi stosuje się bez uszczerbku dla prawa głosu przyznanego wszystkim

członkom Rady Prezesów dysponującym i niedysponującym prawem głosu, zgodnie z ustępem

3 oraz artykułem 40 ustępy 2 i 3. O ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Rada

Prezesów stanowi zwykłą większością głosów swoich członków dysponujących prawem głosu. W

przypadku równości głosów przeważa głos prezesa.

Do głosowania w Radzie Prezesów wymagane jest kworum dwóch trzecich jej członków

dysponujących prawem głosu. Przy braku kworum prezes może zwołać posiedzenie nadzwyczajne,

w którym dopuszcza się podjęcie decyzji pomimo braku kworum.

3. Dla wszelkich decyzji podjętych zgodnie z artykułami 28, 29, 30, 32, 33 i 49, głosy członków

Rady Prezesów ważone są zgodnie z udziałami krajowych banków centralnych w subskrybowanym

kapitale Europejskiego Banku Centralnego. Waga głosów członków Zarządu wynosi zero. Decyzja

wymagająca kwalifikowanej większości zostaje podjęta, jeżeli głosy za jej przyjęciem reprezentują

przynajmniej dwie trzecie subskrybowanego kapitału Europejskiego Banku Centralnego

i przynajmniej połowę akcjonariuszy. Jeżeli jeden z prezesów nie może być obecny, może on

wyznaczyć swego zastępcę w celu oddania jego ważonego głosu.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/229


4. Przebieg posiedzeń ma charakter poufny. Rada Prezesów może zdecydować o podaniu wyników

swoich obrad do publicznej wiadomości.

5. Rada Prezesów zbiera się przynajmniej dziesięć razy w roku.

Artykuł 11

Zarząd

1. Zgodnie z artykułem III-382 ustęp 2 akapit pierwszy Konstytucji, Zarząd składa się z prezesa,

wiceprezesa i czterech innych członków.

Członkowie wykonują swoje obowiązki w pełnym wymiarze czasowym. Członkowie nie mogą

wykonywać żadnej innej zarobkowej lub niezarobkowej działalności zawodowej, chyba że Rada

Prezesów w drodze wyjątku wyrazi na to zgodę.

2. Zgodnie z artykułem III-382 ustęp 2 Konstytucji, prezes, wiceprezes i pozostali członkowie

Zarządu są mianowani przez Radę Europejską, stanowiącą większością kwalifikowaną na zalecenie

Rady i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Radą Prezesów spośród osób o uznanym

autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie zagadnień monetarnych lub bankowych.

Ich mandat trwa osiem lat i nie jest odnawialny.

Członkami Zarządu mogą być tylko obywatele Państw Członkowskich.

3. Warunki zatrudnienia członków Zarządu, w szczególności ich wynagrodzenia, emerytury i inne

świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych są przedmiotem umów zawieranych z Europejskim

Bankiem Centralnym i są ustalane przez Radę Prezesów na wniosek Komitetu składającego się z

trzech członków mianowanych przez Radę Prezesów i trzech członków mianowanych przez Radę.

Członkowie Zarządu nie mają prawa głosu w sprawach określonych w niniejszym ustępie.

4. Jeśli członek Zarządu nie spełnia już warunków koniecznych do wykonywania swych funkcji lub

dopuścił się poważnego uchybienia, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może go

zdymisjonować, na wniosek Rady Prezesów lub Zarządu.

5. Każdy członek Zarządu obecny osobiście na posiedzeniach ma prawo głosu i dysponuje w tym

celu jednym głosem. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień, Zarząd stanowi zwykłą większością

oddanych głosów. W przypadku równości głosów przeważa głos prezesa. Procedury głosowania są

szczegółowo określone w regulaminie wewnętrznym przewidzianym w artykule 12 ustęp 3.

6. Zarząd odpowiada za bieżące działania Europejskiego Banku Centralnego.

7. Każdy wakat w Zarządzie jest obsadzany w drodze mianowania nowego członka, zgodnie

z ustępem 2.

C 310/230 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Artykuł 12

Obowiązki organów decyzyjnych

1. Rada Prezesów uchwala wytyczne i podejmuje decyzje niezbędne do zapewnienia wykonania

zadań powierzonych Europejskiemu Systemowi Banków Centralnych na podstawie Konstytucji

i niniejszego Statutu. Rada Prezesów ustala politykę pieniężną Unii, w tym, jeżeli to właściwe,

podejmuje decyzje w sprawach pośrednich celów pieniężnych, podstawowych stóp procentowych

i wielkości rezerw w Europejskim Systemie Banków Centralnych oraz określa wytyczne konieczne do

ich realizacji.

Zarząd realizuje politykę pieniężną zgodnie z wytycznymi i postanowieniami Rady Prezesów. W tych

ramach Zarząd udziela niezbędnych instrukcji krajowym bankom centralnym. Ponadto, jeśli Rada

Prezesów tak postanowi, Zarząd może otrzymać w drodze delegacji określone uprawnienia.

W zakresie uznanym za możliwy i odpowiedni oraz bez uszczerbku dla postanowień niniejszego

artykułu, Europejski Bank Centralny może korzystać z pomocy krajowych banków centralnych

w przeprowadzeniu operacji stanowiących część zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

2. Zarząd jest odpowiedzialny za przygotowanie posiedzeń Rady Prezesów.

3. Rada Prezesów przyjmuje regulamin wewnętrzny, który określa wewnętrzną organizację

Europejskiego Banku Centralnego i jego organów decyzyjnych.

4. Rada Prezesów pełni funkcje doradcze określone w artykule 4.

5. Rada Prezesów podejmuje decyzje określone w artykule 6.

Artykuł 13

Prezes

1. Prezes, lub w razie jego nieobecności wiceprezes, przewodniczy Radzie Prezesów i Zarządowi

Europejskiego Banku Centralnego.

2. Bez uszczerbku dla artykułu 38, prezes lub osoba przez niego wyznaczona reprezentuje

Europejski Bank Centralny na zewnątrz.

Artykuł 14

Krajowe banki centralne

1. Zgodnie z artykułem III-189 Konstytucji, każde Państwo Członkowskie zapewnia zgodność

swojego ustawodawstwa krajowego, w tym statutu krajowego banku centralnego, z Konstytucją i

niniejszym Statutem.

2. Statuty krajowych banków centralnych przewidują w szczególności, że kadencja prezesa

krajowego banku centralnego nie jest krótsza niż pięć lat.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/231


Prezes krajowego banku centralnego może zostać zwolniony z urzędu wyłącznie wówczas, gdy nie

spełnia już warunków koniecznych do wykonywania swych funkcji lub dopuścił się poważnego

uchybienia. Decyzja w tej sprawie może być zaskarżona do Trybunału Sprawiedliwości Unii

Europejskiej przez prezesa, którego dotyczy, lub Radę Prezesów z powodu naruszenia Konstytucji lub

jakiejkolwiek reguły prawnej dotyczącej jej stosowania. Skargi takie powinny być wniesione

w terminie dwóch miesięcy, stosownie do przypadku, od daty publikacji decyzji lub zawiadomienia o

niej skarżącego lub, w razie jego braku, od daty powzięcia przez skarżącego wiadomości o tej decyzji.

3. Krajowe banki centralne są integralną częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych

i działają zgodnie z wytycznymi i instrukcjami Europejskiego Banku Centralnego. Rada Prezesów

podejmuje kroki niezbędne w celu zapewnienia przestrzegania wytycznych i instrukcji Europejskiego

Banku Centralnego oraz wymaga, aby przekazywano jej wszelkie niezbędne informacje.

4. Krajowe banki centralne mogą wykonywać inne funkcje niż określone niniejszym Statutem,

chyba że Rada Prezesów, stanowiąc większością dwóch trzecich oddanych głosów, uzna, że są one

sprzeczne z celami i zadaniami Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Funkcje te krajowe

banki centralne wykonują na własną odpowiedzialność i nie uznaje się ich za część funkcji

Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

Artykuł 15

Obowiązki sprawozdawcze

1. Co najmniej raz na kwartał Europejski Bank Centralny sporządza i publikuje sprawozdania

z działalności Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

2. Skonsolidowane zestawienie finansowe Europejskiego Systemu Banków Centralnych publikuje

się co tydzień.

3. Zgodnie z artykułem III-383 ustęp 3 Konstytucji, Europejski Bank Centralny składa roczne

sprawozdanie z działalności Europejskiego Systemu Banków Centralnych i w sprawie polityki

pieniężnej za rok ubiegły i rok bieżący Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Europejskiej, Radzie

i Komisji.

4. Sprawozdania i zestawienia określone w niniejszym artykule udostępnia się zainteresowanym

podmiotom bezpłatnie.

Artykuł 16

Banknoty

Zgodnie z artykułem III-186 ustęp 1 Konstytucji, Rada Prezesów ma wyłączne prawo do

upoważniania do emisji banknotów euro w Unii. Banknoty takie mogą emitować Europejski Bank

Centralny i krajowe banki centralne. Banknoty emitowane przez Europejski Bank Centralny i krajowe

banki centralne są jedynym prawnym środkiem płatniczym w Unii.

C 310/232 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Europejski Bank Centralny uwzględnia, w miarę możliwości, istniejące praktyki związane z emisją i

projektowaniem banknotów.

ROZDZIAŁ IV

FUNKCJE MONETRANE I OPERACJE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU BANKÓW CENTRALNYCH

Artykuł 17

Rachunki bankowe w Europejskim Banku Centralnym i krajowych bankach centralnych

W celu przeprowadzania swoich operacji Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne mogą

otwierać rachunki bankowe instytucjom kredytowym, organom publicznym i innym uczestnikom

rynku oraz przyjmować aktywa, w tym papiery wartościowe na rachunku bieżącym jako

zabezpieczenie.

Artykuł 18

Operacje otwartego rynku i operacje kredytowe

1. Aby osiągnąć cele Europejskiego Systemu Banków Centralnych i wykonywać jego zadania,

Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne mogą:

a) interweniować na rynkach finansowych prowadząc kupno i sprzedaż w ramach transakcji

bezwarunkowych (kasowych i terminowych) lub transakcji dokonywanych z zastrzeżeniem

odkupu, bądź też udzielając i zaciągając pożyczki w odniesieniu do wierzytelności

lub instrumentów zbywalnych, wyrażonych w euro lub w innych walutach, względnie

w odniesieniu do metali szlachetnych,

b) dokonywać właściwie zabezpieczonych operacji kredytowych z instytucjami kredytowymi

i innymi uczestnikami rynku.

2. Europejski Bank Centralny określa ogólne zasady dokonywania przez niego lub przez krajowe

banki centralne operacji otwartego rynku i operacji kredytowych, w tym ogłaszania warunków, na

jakich są one gotowe dokonywać powyższe operacje.

Artykuł 19

Rezerwy obowiązkowe

1. Z zastrzeżeniem artykułu 2, realizując cele polityki pieniężnej, Europejski Bank Centralny ma

prawo wymagać od instytucji kredytowych ustanowionych w Państwach Członkowskich

utrzymywania rezerw obowiązkowych na rachunkach Europejskiego Banku Centralnego

i krajowych banków centralnych. Zasady obliczania i określania wymaganych rezerw obowiązkowych

mogą być ustalane przez Radę Prezesów. W przypadkach niestosowania się do powyższych

wymagań Europejski Bank Centralny jest uprawniony pobierać odsetki karne oraz nakładać inne

sankcje o porównywalnym skutku.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/233


2. W celu stosowania niniejszego artykułu Rada, zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 41,

ustala podstawę obliczenia rezerw obowiązkowych, jak również dopuszczalne maksymalne

proporcje pomiędzy tymi rezerwami a ich podstawami, a także stosowne sankcje w razie

nieprzestrzegania tych zasad.

Artykuł 20

Inne narzędzia kontroli pieniężnej

Rada Prezesów może, większością dwóch trzecich oddanych głosów, postanowić o zastosowaniu

innych operacyjnych metod kontroli pieniężnej, jakie uzna za stosowne, z uwzględnieniem

artykułu 2.

Rada, zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 41, określa zakres powyższych metod, jeżeli

nakładają one zobowiązania na osoby trzecie.

Artykuł 21

Operacje z podmiotami publicznymi

1. Zgodnie z artykułem III-181 Konstytucji, zakazane jest udzielanie przez Europejski Bank

Centralny lub krajowe banki centralne pożyczek na pokrycie deficytu lub jakichkolwiek innych

kredytów instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii, rządom centralnym, władzom

regionalnym, lokalnym lub innym władzom publicznym, innym jednostkom organizacyjnym lub

przedsiębiorstwom publicznym Państw Członkowskich. Zakazane jest również nabywanie

bezpośrednio od nich przez Europejski Bank Centralny lub krajowe banki centralne ich

instrumentów dłużnych.

2. Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne mogą działać jako agenci skarbowi na rzecz

jednostek wymienionych w ustępie 1.

3. Postanowień niniejszego artykułu nie stosuje się do publicznych instytucji kredytowych, które, w

ramach udzielania przez banki centralne płynności, korzystają ze strony krajowych banków

centralnych i Europejskiego Banku Centralnego z takiego samego traktowania jak prywatne instytucje

kredytowe.

Artykuł 22

Systemy rozliczeń i płatności

Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne mogą przyznawać udogodnienia, a Europejski

Bank Centralny może przyjmować odpowiednie regulacje, w celu zapewnienia skuteczności

i rzetelności systemów rozliczeń i płatności w ramach Unii i z innymi krajami.

C 310/234 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Artykuł 23

Operacje zewnętrzne

Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne mogą:

a) ustanawiać stosunki z bankami centralnymi i instytucjami finansowymi innych krajów oraz, w

miarę potrzeby, z organizacjami międzynarodowymi,

b) nabywać i zbywać, w transakcjach kasowych lub terminowych, wszystkie rodzaje aktywów

walutowych i metale szlachetne; termin aktywa walutowe” oznacza papiery wartościowe

i wszystkie inne aktywa wyrażone w walucie każdego państwa lub w jednostkach rachunkowych,

bez względu na formę, w jakiej są przechowywane,

c) utrzymywać i zarządzać aktywami określonymi w niniejszym artykule,

d) przeprowadzać wszystkie typy operacji bankowych z państwami trzecimi i organizacjami

międzynarodowymi, w tym operacje udzielania i zaciągania pożyczek.

Artykuł 24

Inne operacje

Poza operacjami wynikającymi z ich zadań Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne

mogą wykonywać inne operacje dla własnych celów administracyjnych lub na rzecz swojego

personelu.

ROZDZIAŁ V

NADZÓR OSTROŻNOŚCIOWY

Artykuł 25

Nadzór ostrożnościowy

1. Europejski Bank Centralny jest uprawniony do wyrażania opinii i udzielania konsultacji Radzie,

Komisji i właściwym organom Państw Członkowskich w sprawie zakresu obowiązywania oraz

stosowania prawnie wiążących aktów Unii odnoszących się do nadzoru ostrożnościowego nad

instytucjami kredytowymi i do stabilności systemu finansowego.

2. Zgodnie z każdą ustawą europejską przyjętą na podstawie artykułu III-185 ustęp 6 Konstytucji,

Europejski Bank Centralny może wykonywać szczególne zadania związane z polityką nadzoru

ostrożnościowego instytucji kredytowych i innych instytucji finansowych, z wyjątkiem przedsiębiorstw

ubezpieczeniowych.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/235


ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY FINANSOWE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU BANKÓW CENTRALNYCH

Artykuł 26

Sprawozdania finansowe

1. Rok obrachunkowy Europejskiego Banku Centralnego i krajowych banków centralnych

rozpoczyna się pierwszego dnia stycznia i kończy ostatniego dnia grudnia.

2. Sprawozdania roczne Europejskiego Banku Centralnego sporządza Zarząd zgodnie z zasadami

określonymi przez Radę Prezesów. Sprawozdania zatwierdza Rada Prezesów, a następnie są one

publikowane.

3. Dla potrzeb analitycznych i operacyjnych Zarząd sporządza skonsolidowany bilans Europejskiego

Systemu Banków Centralnych, zawierający te aktywa i pasywa krajowych banków

centralnych, które przysługują Europejskiemu Systemowi Banków Centralnych.

4. W celu stosowania niniejszego artykułu Rada Prezesów przyjmuje reguły konieczne

do normalizacji procedur rachunkowych i sprawozdawczych dotyczących operacji krajowych

banków centralnych.

Artykuł 27

Kontrola rachunków

1. Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego i krajowych banków centralnych są

kontrolowane przez niezależnych, zewnętrznych biegłych rewidentów wyznaczanych w zaleceniu

Rady Prezesów i zatwierdzonych przez Radę. Biegli rewidenci są uprawnieni do badania wszystkich

ksiąg i rachunków Europejskiego Banku Centralnego i krajowych banków centralnych oraz do

uzyskania wszystkich informacji na temat ich operacji.

2. Artykuł III-384 Konstytucji stosuje się tylko do badania skuteczności zarządzania Europejskiego

Banku Centralnego.

Artykuł 28

Kapitał Europejskiego Banku Centralnego

1. Kapitał Europejskiego Banku Centralnego wynosi 5 miliardów euro. Kapitał ten może zostać

podwyższony w drodze decyzji europejskiej przez Radę Prezesów, stanowiącą większością

kwalifikowaną przewidzianą w artykule 10 ustęp 3, w granicach i na warunkach ustalonych

przez Radę, zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 41.

2. Wyłącznie krajowe banki centralne są uprawnione do subskrybowania i obejmowania kapitału

Europejskiego Banku Centralnego. Kapitał jest subskrybowany zgodnie z kluczem określonym w

artykule 29.

C 310/236 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


3. Rada Prezesów, stanowiąc większością kwalifikowaną głosów przewidzianą w artykule 10 ustęp

3, określa wymaganą wysokość i sposoby objęcia kapitału.

4. Z zastrzeżeniem ustępu 5, udziały krajowych banków centralnych w subskrybowanym kapitale

Europejskiego Banku Centralnego nie mogą być zbywane, zastawiane ani zajmowane.

5. Jeżeli klucz określony w artykule 29 ulega zmianie, krajowe banki centralne przekazują sobie

udziały kapitałowe w taki sposób, aby podział tych udziałów odpowiadał nowemu kluczowi. Rada

Prezesów określa warunki tych przekazań.

Artykuł 29

Klucz subskrypcji kapitału

1. Klucz subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego, określony po raz pierwszy w 1998

roku, gdy ustanowiono Europejski System Banków Centralnych, ustala się poprzez przypisanie

każdemu krajowemu bankowi centralnemu wagi w tym kluczu, która jest równa sumie:

50 % udziału ludności danego Państwa Członkowskiego w ludności Unii w przedostatnim roku

poprzedzającym ustanowienie Europejskiego Systemu Banków Centralnych,

50 % udziału produktu krajowego brutto danego Państwa Członkowskiego w produkcie

krajowym brutto Unii w cenach rynkowych, stwierdzonego w trakcie pięciu lat poprzedzających

przedostatni rok przed ustanowieniem Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

Wartości procentowe zaokrągla się w górę lub w dół do najbliższej wielokrotności 0,0001 punktu

procentowego.

2. Dane statystyczne konieczne do stosowania niniejszego artykułu są sporządzane przez Komisję

zgodnie z zasadami określonymi przez Radę z zastosowaniem procedury przewidzianej w artykule 41.

3. Wagi przypisane krajowym bankom centralnym są dostosowywane co pięć lat po ustanowieniu

Europejskiego Systemu Banków Centralnych przy odpowiednim zastosowaniu ustępu 1. Dostosowany

klucz wywiera skutek od pierwszego dnia następnego roku.

4. Rada Prezesów podejmie wszelkie inne środki konieczne do zastosowania niniejszego artykułu.

Artykuł 30

Przekazywanie rezerw walutowych Europejskiemu Bankowi Centralnemu

1. Bez uszczerbku dla artykułu 28, krajowe banki centralne przekazują Europejskiemu Bankowi

Centralnemu rezerwowe aktywa walutowe inne niż waluty Państw Członkowskich, euro, pozycje

rezerwowe w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i specjalne prawa ciągnienia (SDR),

do kwoty stanowiącej równowartość 50 miliardów euro. O części wymaganej przez Europejski Bank

Centralny decyduje Rada Prezesów. Europejski Bank Centralny ma pełne prawo do utrzymywania i

zarządzania rezerwami walutowymi, które zostały mu przekazane, i używania ich do celów

określonych w tym Statucie.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/237


2. Udział każdego krajowego banku centralnego jest ustalony proporcjonalnie do jego udziału

w subskrybowanym kapitale Europejskiego Banku Centralnego.

3. Każdy krajowy bank centralny uzyskuje od Europejskiego Banku Centralnego wierzytelność

stanowiącą równowartość jego udziału. Rada Prezesów określa wartość nominalną

oraz oprocentowanie tej wierzytelności.

4. Dodatkowe walutowe aktywa rezerwowe ponad limit określony w ustępie 1 mogą być

wymagane przez Europejski Bank Centralny, zgodnie z ustępem 2, w granicach i na warunkach

określonych przez Radę zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 41.

5. Europejski Bank Centralny ma prawo utrzymywać i zarządzać pozycjami rezerwowymi

Międzynarodowego Funduszu Walutowego i specjalnymi prawami ciągnienia (SDR) oraz stanowić o

łączeniu tych aktywów.

6. Rada Prezesów podejmie wszelkie inne środki konieczne do zastosowania niniejszego artykułu.

Artykuł 31

Rezerwy walutowe utrzymywane przez krajowe banki centralne

1. Krajowe banki centralne są upoważnione do dokonywania operacji związanych z wypełnianiem

ich zobowiązań w stosunku do organizacji międzynarodowych zgodnie z artykułem 23.

2. Wszelkie inne operacje dotyczące rezerwowych aktywów walutowych, które pozostają

w krajowych bankach centralnych po przekazaniach, o których mowa w artykule 30,

oraz transakcje dokonywane przez Państwa Członkowskie ich walutowym kapitałem obrotowym,

powyżej granicy, która ma być ustalona na podstawie ustępu 3, podlegają zatwierdzeniu

przez Europejski Bank Centralny w celu zagwarantowania spójności z polityką kursów walutowych

i polityką pieniężną Unii.

3. Rada Prezesów wydaje wytyczne w celu ułatwienia powyższych operacji.

Artykuł 32

Podział dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych

1. Dochód osiągany przez krajowe banki centralne w wyniku realizowania zadań polityki

pieniężnej Europejskiego Systemu Banków Centralnych, zwany dalej dochodem pieniężnym, jest

rozdzielany pod koniec każdego roku obrachunkowego zgodnie z postanowieniami niniejszego

artykułu.

2. Wysokość dochodu pieniężnego każdego krajowego banku centralnego równa jest jego

rocznemu dochodowi uzyskanemu z jego aktywów odpowiadających wartości banknotów w obiegu

i zobowiązań depozytowych wobec instytucji kredytowych. Powyższe aktywa są asygnowane

przez krajowe banki centralne zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez Radę Prezesów.

C 310/238 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


3. Jeżeli w ocenie Rady Prezesów, po rozpoczęciu trzeciego etapu, struktury bilansów krajowych

banków centralnych nie pozwalają na zastosowanie ustępu 2, Rada Prezesów, stanowiąc

kwalifikowaną większością, może zdecydować, że w drodze odstępstwa od ustępu 2 dochód

pieniężny będzie obliczany według innej metody, przez okres nie dłuższy niż pięć lat.

4. Kwotę dochodu pieniężnego każdego krajowego banku centralnego zmniejsza się o wszelkie

odsetki zapłacone przez ten bank centralny od zobowiązań wynikających z depozytów

ustanowionych przez instytucje kredytowe zgodnie z artykułem 19.

Rada Prezesów może zdecydować o wyrównaniu narodowym bankom centralnym kosztów

związanych z emisją banknotów lub, w wyjątkowych okolicznościach, o wyrównaniu szczególnych

strat spowodowanych operacjami polityki pieniężnej realizowanej dla Europejskiego Systemu

Banków Centralnych. Wyrównanie ma postać uznaną za odpowiednią przez Radę Prezesów. Jego

kwota może być potrącona z dochodu pieniężnego krajowych banków centralnych.

5. Suma dochodu pieniężnego krajowych banków centralnych zostaje rozdzielona pomiędzy

krajowe banki centralne proporcjonalnie do ich opłaconych udziałów w kapitale Europejskiego

Banku Centralnego, z zastrzeżeniem wszelkich decyzji podjętych przez Radę Prezesów zgodnie z

artykułem 33 ustęp 2.

6. Wyrównanie i rozliczanie sald wynikających z podziału dochodu pieniężnego przeprowadza

Europejski Bank Centralny zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez Radę Prezesów.

7. Rada Prezesów podejmie wszelkie inne środki konieczne do zastosowania niniejszego artykułu.

Artykuł 33

Podział zysków netto i strat Europejskiego Banku Centralnego

1. Zysk netto Europejskiego Banku Centralnego jest przekazywany w następującym porządku:

a) suma określona przez Radę Prezesów, która nie może przekroczyć 20 % zysku netto, jest

przekazywana do ogólnego funduszu rezerwowego ograniczonego do 100% kapitału,

b) pozostały zysk netto zostaje podzielony między akcjonariuszy Europejskiego Banku Centralnego

proporcjonalnie do opłaconych przez nich udziałów.

2. W przypadku poniesienia przez Europejski Bank Centralny straty może być ona pokryta

z ogólnego funduszu rezerwowego Europejskiego Banku Centralnego i, jeżeli będzie to konieczne, po

podjęciu decyzji przez Radę Prezesów, z dochodów pieniężnych odpowiedniego finansowego roku

obrachunkowego proporcjonalnie i do wysokości sum podzielonych pomiędzy krajowe banki

centralne zgodnie z artykułem 32 ustęp 5.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/239


ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 34

Akty prawne

1. Zgodnie z artykułem III-190 Konstytucji, Europejski Bank Centralny:

a) przyjmuje rozporządzenia europejskie w zakresie niezbędnym do wykonania zadań określonych

w artykule 3 ustęp 1 lit. a), w artykule 19 ustęp 1, w artykule 22 i w artykule 25 ustęp 2

niniejszego Statutu, jak również w przypadkach przewidzianych w rozporządzeniach europejskich

i decyzjach europejskich, o których mowa w artykule 41,

b) przyjmuje decyzje europejskie niezbędne do wykonania zadań powierzonych Europejskiemu

Systemowi Banków Centralnych na mocy Konstytucji i niniejszego Statutu,

c) wydaje zalecenia i opinie.

2. Europejski Bank Centralny może zadecydować o opublikowaniu swych decyzji europejskich,

zaleceń i opinii.

3. W granicach i na warunkach przyjętych przez Radę zgodnie z procedurą przewidzianą w

artykule 41, Europejski Bank Centralny jest upoważniony, w przypadku nieprzestrzegania jego

rozporządzeń europejskich i decyzji europejskich, do nakładania na przedsiębiorstwa grzywien

i okresowych kar pieniężnych.

Artykuł 35

Kontrola sądowa i związane z nią kwestie

1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może kontrolować działania lub zaniechania

Europejskiego Banku Centralnego bądź dokonywać ich wykładni w sprawach i na warunkach

określonych w Konstytucji. Europejski Bank Centralny może wszczynać postępowania w sprawach i

na warunkach określonych w Konstytucji.

2. Spory pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym, z jednej strony, a jego wierzycielami,

dłużnikami lub innymi stronami, z drugiej strony, rozstrzygają właściwe sądy krajowe,

chyba że właściwość do rozstrzygnięcia przyznano Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

3. Europejski Bank Centralny podlega systemowi odpowiedzialności przewidzianemu w artykule

III-431 Konstytucji. Odpowiedzialność krajowych banków centralnych jest określona stosownie do

ich krajowych systemów prawnych.

4. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania na mocy klauzuli

arbitrażowej umieszczonej w umowie publicznoprawnej lub cywilnoprawnej, zawartej

przez Europejski Bank Centralny lub w jego imieniu.

C 310/240 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


5. Decyzję Europejskiego Banku Centralnego o wszczęciu postępowania przed Trybunałem

Sprawiedliwości Unii Europejskiej podejmuje Rada Prezesów.

6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w każdym sporze

związanym z wypełnianiem przez krajowe banki centralne zobowiązań określonych w Konstytucji

i niniejszym Statucie. Jeżeli Europejski Bank Centralny uznaje, że krajowy bank centralny uchybił

jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy Konstytucji i niniejszego Statutu, wydaje

on uzasadnioną opinię w tym przedmiocie, po uprzednim umożliwieniu temu bankowi

przedstawienia swych uwag. Jeżeli dany krajowy bank centralny nie zastosuje się do opinii

w terminie określonym przez Europejski Bank Centralny, ten ostatni może wnieść sprawę

do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Artykuł 36

Personel

1. Rada Prezesów na wniosek Zarządu ustanawia warunki zatrudnienia personelu Europejskiego

Banku Centralnego.

2. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w każdym sporze między

Europejskim Bankiem Centralnym i jego pracownikami, w granicach i na warunkach określonych w

warunkach zatrudnienia.

Artykuł 37

Tajemnica służbowa

1. Członkowie organów decyzyjnych i personelu Europejskiego Banku Centralnego oraz krajowych

banków centralnych są zobowiązani, nawet po zakończeniu pełnienia swoich obowiązków, do

nieujawniania informacji objętych tajemnicą służbową.

2. Osoby mające dostęp do danych objętych prawnie wiążącym aktem Unii nakładającym

obowiązek zachowania tajemnicy podlegają temu obowiązkowi.

Artykuł 38

Przedstawiciele

Prawne zobowiązania Europejskiego Banku Centralnego w stosunku do osób trzecich są

podejmowane przez prezesa lub przez dwóch członków Zarządu, lub na podstawie podpisów

dwóch członków personelu Europejskiego Banku Centralnego, którzy zostali należycie upoważnieni

przez prezesa do składania podpisów w imieniu Europejskiego Banku Centralnego.

Artykuł 39

Przywileje i immunitety

Europejski Bank Centralny korzysta na terytorium Państw Członkowskich z przywilejów i

immunitetów niezbędnych do wykonywania swoich zadań, na warunkach określonych

w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/241


ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU I PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE

Artykuł 40

Uproszczona procedura zmian

1. Zgodnie z artykułem III-187 ustęp 3 Konstytucji, artykuł 5 ustępy 1, 2 i 3, artykuły 17 i 18,

artykuł 19 ustęp 1, artykuły 22, 23, 24 i 26, artykuł 32 ustępy 2, 3, 4 i 6, artykuł 33 ustęp 1 lit. a)

i artykuł 36 niniejszego Statutu mogą zostać zmienione na mocy ustawy europejskiej:

a) na wniosek Komisji i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym, lub

b) na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego i po konsultacji z Komisją.

2. Artykuł 10 ustęp 2 może zostać zmieniony na mocy decyzji europejskiej Rady Europejskiej

stanowiącej jednomyślnie na podstawie zalecenia Europejskiego Banku Centralnego i po konsultacji z

Parlamentem Europejskim i Komisją lub na zalecenie Komisji po konsultacji z Parlamentem

Europejskim i Europejskim Bankiem Centralnym. Powyższe zmiany wchodzą w życie po ich

zatwierdzeniu przez Państwa Członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami

konstytucyjnymi.

3. Zalecenie wydane przez Europejski Bank Centralny zgodnie z niniejszym artykułem wymaga

jednomyślnej decyzji Rady Prezesów.

Artykuł 41

Przepisy uzupełniające

Zgodnie z artykułem III-187 ustęp 4 Konstytucji, Rada przyjmuje rozporządzenia europejskie

i decyzje europejskie ustanawiające środki, o których mowa w artykule 4, w artykule 5 ustęp 4,

w artykule 19 ustęp 2, w artykule 20 i w artykule 28 ustęp 1, w artykule 29 ustęp 2, w artykule 30

ustęp 4 oraz w artykule 34 ustęp 3 niniejszego Statutu. Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem

Europejskim:

a) na wniosek Komisji i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym, lub,

b) na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego i po konsultacji z Komisją Europejską.

C 310/242 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE ORAZ INNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO

SYSTEMU BANKÓW CENTRALNYCH

Artykuł 42

Postanowienia ogólne

1. Derogacja określona w artykule III-197 ustęp 1 Konstytucji powoduje, że następujące artykuły

niniejszego Statutu nie przyznają żadnych praw ani nie nakładają żadnych zobowiązań na dane

Państwa Członkowskie: artykuły 3 i 6, artykuł 9 ustęp 2, artykuł 12 ustęp 1, artykuł 14 ustęp 3,

artykuły 16, 18, 19, 20, 22 i 23, artykuł 26 ustęp 2, artykuły 27, 30, 31, 32, 33, 34 i 50.

2. Banki centralne Państw Członkowskich objętych derogacją określoną w artykule III-197 ustęp 1

Konstytucji, zachowują swoje uprawnienia w zakresie polityki pieniężnej zgodnie z prawem

krajowym.

3. Zgodnie z artykułem III-197 ustęp 2 akapit drugi Konstytucji, w artykule 3, w artykule 11 ustęp

2 oraz w artykule 19 niniejszego Statutu przez Państwa Członkowskienależy rozumieć Państwa

Członkowskie, których walutą jest euro.

4. Wartykule 9 ustęp 2, w artykule 10 ustępy 2 i 3, w artykule 12 ustęp 1, w artykułach 16, 17, 18,

22, 23, 27, 30, 31 i 32, w artykule 33 ustęp 2 oraz w artykule 50 przez krajowe banki centralne”

należy rozumieć banki centralne Państw Członkowskich, których walutą jest euro.

5. W artykule 10 ustęp 3 oraz w artykule 33 ustęp 1 przez akcjonariuszy” należy rozumieć

krajowe banki centralne Państw Członkowskich, których walutą jest euro.

6. W artykule 10 ustęp 3 oraz w artykule 30 ustęp 2 przez kapitał subskrybowanynależy

rozumieć kapitał Europejskiego Banku Centralnego subskrybowany przez krajowe banki centralne

Państw Członkowskich, których walutą jest euro.

Artykuł 43

Zadania przejściowe Europejskiego Banku Centralnego

Europejski Bank Centralny przejmie dawne zadania Europejskiego Instytutu Monetarnego, o których

mowa w artykule III-199 ustęp 2 Konstytucji, które, z powodu objęcia derogacją jednego lub większej

liczby Państw Członkowskich, muszą być nadal realizowane po wprowadzeniu euro.

Europejski Bank Centralny pełni funkcję doradczą w przygotowaniach do zniesienia derogacji

określonych artykułem III-198 Konstytucji.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/243


Artykuł 44

Rada Ogólna Europejskiego Banku Centralnego

1. Bez uszczerbku dla artykułu III-187 ustęp 1 Konstytucji, jako trzeci organ decyzyjny

Europejskiego Banku Centralnego ustanawia się Radę Ogólną.

2. Rada Ogólna składa się z prezesa i wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego oraz prezesów

krajowych banków centralnych. Pozostali członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach

Rady Ogólnej, ale bez prawa głosu.

3. Obowiązki Rady Ogólnej wymieniono w sposób wyczerpujący w artykule 46.

Artykuł 45

Funkcjonowanie Rady Ogólnej

1. Radzie Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego przewodniczy prezes lub, w razie jego

nieobecności, wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego.

2. Przewodniczący Rady i członek Komisji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Ogólnej, ale

bez prawa głosu.

3. Prezes przygotowuje posiedzenia Rady Ogólnej.

4. W drodze odstępstwa od artykułu 12 ustęp 3, Rada Ogólna przyjmuje swój regulamin

wewnętrzny.

5. Sekretariat Rady Ogólnej jest zapewniony przez Europejski Bank Centralny.

Artykuł 46

Obowiązki Rady Ogólnej

1. Rada Ogólna:

a) wykonuje zadania wymienione w artykule 43,

b) współdziała w wykonywaniu funkcji doradczych określonych w artykule 4 i artykule 25 ustęp 1.

2. Rada Ogólna wspiera:

a) gromadzenie informacji statystycznych, o których mowa w artykule 5,

b) działalność sprawozdawczą Europejskiego Banku Centralnego, o której mowa w artykule 15,

c) ustanawianie przepisów koniecznych dla zastosowania artykułu 26, o których mowa w artykule

26 ustęp 4,

d) podejmowanie wszelkich innych środków koniecznych dla zastosowania artykułu 29, o których

mowa w artykule 29 ustęp 4,

C 310/244 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


e) określanie warunków zatrudnienia personelu Europejskiego Banku Centralnego przewidzianych

w artykule 36.

3. Rada Ogólna wspomaga wszelkie przygotowania niezbędne do nieodwołalnego ustalenia

przewidzianych w artykule III-198 ustęp 3 Konstytucji kursów walut Państw Członkowskich objętych

derogacją w odniesieniu do euro.

4. Rada Ogólna jest informowana przez prezesa Europejskiego Banku Centralnego o decyzjach

podjętych przez Radę Prezesów.

Artykuł 47

Postanowienia przejściowe dotyczące kapitału Europejskiego Banku Centralnego

Zgodnie z artykułem 29, każdemu krajowemu bankowi centralnemu przypisuje się wagę zgodnie

z kluczem subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego. Na zasadzie odstępstwa

od artykułu 28 ustęp 3, banki centralne Państw Członkowskich objętych derogacją nie wpłacają

swojego subskrybowanego kapitału, chyba że Rada Ogólna, stanowiąc większością reprezentującą

przynajmniej dwie trzecie subskrybowanego kapitału Europejskiego Banku Centralnego

i przynajmniej połowę akcjonariuszy, podejmie decyzję, że musi zostać wpłacona kwota minimalna

wyrażona procentowo jako wkład na pokrycie kosztów operacyjnych Europejskiego Banku

Centralnego.

Artykuł 48

Odroczona wpłata kapitału, rezerw i zasobów Europejskiego Banku Centralnego

1. Bank centralny Państwa Członkowskiego, którego derogacja została uchylona, wpłaca swój

subskrybowany udział w kapitale Europejskiego Banku Centralnego w takiej samej proporcji jak

banki centralne innych Państw Członkowskich, których walutą jest euro, i przekazuje

do Europejskiego Banku Centralnego rezerwy walutowe zgodnie z artykułem 30 ustęp 1.

Przekazywaną kwotę określa się poprzez pomnożenie wartości rezerw walutowych, które zostały

już przekazane do Europejskiego Banku Centralnego zgodnie z artykułem 30 ustęp 1 określonych

w euro zgodnie z obowiązującymi kursami walut przez stosunek liczby udziałów

subskrybowanych przez dany krajowy bank centralny, do liczby udziałów uprzednio opłaconych

przez inne krajowe banki centralne.

2. Oprócz wpłaty, która jest dokonywana zgodnie z ustępem 1, dany krajowy bank centralny

uczestniczy w rezerwach Europejskiego Banku Centralnego, zasobach równoważnych rezerwom

i kwocie, która ma zostać dodana do rezerw i zasobów odpowiadających saldu rachunku zysków

i strat z 31 grudnia roku poprzedzającego uchylenie derogacji. Sumę, którą należy na to przeznaczyć,

ustala się poprzez pomnożenie sumy rezerw, określonej powyżej i zapisanej w zatwierdzonym

bilansie Europejskiego Banku Centralnego, przez stosunek liczby udziałów subskrybowanych przez

dany krajowy bank centralny do liczby udziałów uprzednio pokrytych przez inne banki centralne

3. W chwili, gdy jedno lub więcej państw stanie się Państwami Członkowskimi i ich krajowe banki

centralne staną się częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych, kapitał subskrybowany

Europejskiego Banku Centralnego oraz wysokość limitu rezerw walutowych, które mogą być

przekazane do Europejskiego Banku Centralnego, automatycznie się zwiększa. Wysokość wzrostu

określa się przez pomnożenie odpowiednich obowiązujących w danym okresie kwot przez stosunek,

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/245


w ramach rozszerzonego klucza subskrypcji kapitału, wag krajowych banków centralnych

przystępujących do systemu do wag krajowych banków centralnych, uczestniczących

w Europejskim Systemie Banków Centralnych. Wagę każdego krajowego banku centralnego

w kluczu subskrypcji kapitału oblicza się, stosując odpowiednio artykuł 29 ustęp 1 oraz zgodnie

z artykułem 29 ustęp 2. Okresy referencyjne, które stosuje się do gromadzenia danych statystycznych

są takie same jak te, które stosowano w ostatniej pięcioletniej korekcie systemu wag na mocy

artykułu 29 ustęp 3.

Artykuł 49

Odstępstwo od artykułu 32

1. Jeżeli po rozpoczęciu trzeciego etapu Rada Prezesów podejmie decyzję, że zastosowanie

artykułu 32 zmienia w sposób istotny względne pozycje dochodowe krajowych banków centralnych,

suma dochodu do podziału zgodnie z artykułem 32 zostanie obniżona w jednakowym określanym

procentowo stopniu, który nie może przekraczać 60 % w pierwszym roku obrachunkowym po

rozpoczęciu trzeciego etapu i który będzie obniżany o co najmniej 12 punktów procentowych w

każdym następnym roku obrachunkowym.

2. Ustęp 1 stosuje się nie dłużej niż przez pięć lat obrachunkowych po rozpoczęciu trzeciego etapu.

Artykuł 50

Wymiana banknotów w walutach Państw Członkowskich

Po nieodwołalnym ustaleniu kursów walut zgodnie z artykułem III-198 ustęp 3 Konstytucji Rada

Prezesów podejmie konieczne środki w celu zapewnienia, że banknoty w walutach Państw

Członkowskich, dla których ustalono nieodwołalny kursi są wymieniane przez krajowe banki

centralne według stosownego parytetu.

Artykuł 51

Stosowanie środków przejściowych

Artykuły 4247 są stosowane jeżeli, i tak długo, jak istnieją Państwa Członkowskie objęte derogacją.

C 310/246 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004