Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


5. PROTOKÓŁ USTANAWIAJĄCY STATUT EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRAGNĄC określić Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego przewidziany w artykule III-393 Konstytucji,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł 1

Niniejszym tworzy się Europejski Bank Inwestycyjny, o którym mowa w artykule III-393 Konstytucji

(zwany dalej Bankiem”); wykonuje on swoje funkcje i działa zgodnie z postanowieniami Konstytucji

i niniejszego Statutu.

Artykuł 2

Zadania Banku są określone w artykule III-394 Konstytucji.

Artykuł 3

Zgodnie z artykułem III-393 Konstytucji, członkami Banku są Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

1. Kapitał Banku wynosi 163 653 737 000 EUR, subskrybowany przez Państwa Członkowskie

następująco:

Niemcy 26 649 532 500

Francja 26 649 532 500

Włochy 26 649 532 500

Zjednoczone Królestwo 26 649 532 500

Hiszpania 15 989 719 500

Belgia 7 387 065 000

Niderlandy 7 387 065 000

Szwecja 4 900 585 500

Dania 3 740 283 000

Austria 3 666 973 500

Polska 3 411 263 500

Finlandia 2 106 816 000

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/247


Grecja 2 003 725 500

Portugalia 1 291 287 000

Republika Czeska 1 258 785 500

Węgry 1 190 868 500

Irlandia 935 070 000

Słowacja 428 490 500

Słowenia 397 815 000

Litwa 249 617 500

Luksemburg 187 015 500

Cypr 183 382 000

Łotwa 152 335 000

Estonia 117 640 000

Malta 69 804 000

Państwa Członkowskie ponoszą odpowiedzialność wyłącznie do wysokości kapitału subskrybowanego,

który nie został pokryty.

2. Przyjęcie nowego członka powoduje podwyższenie subskrybowanego kapitału proporcjonalnie

do wysokości kapitału wniesionego przez tego członka.

3. Rada Gubernatorów może jednomyślnie postanowić o podwyższeniu subskrybowanego

kapitału.

4. Udział w subskrybowanym kapitale nie może zostać przeniesiony, zastawiony ani zajęty.

Artykuł 5

1. Kapitał subskrybowany Państwa Członkowskie pokrywają do wysokości średnio 5 % kwot

określonych w artykule 4 ustęp 1.

2. W przypadku podwyższenia kapitału subskrybowanego Rada Gubernatorów, stanowiąc

jednomyślnie, określa procent, jaki należy pokryć oraz warunki płatności. Wpłaty gotówkowe są

dokonywane jedynie w euro.

3. Rada Dyrektorów może żądać wyrównania kapitału subskrybowanego w wysokości niezbędnej

do wypełnienia zobowiązań Banku.

Każde Państwo Członkowskie dokonuje płatności proporcjonalnie do jego udziału w subskrybowanym

kapitale.

C 310/248 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Artykuł 6

Bankiem kieruje i zarządza Rada Gubernatorów, Rada Dyrektorów i Komitet Zarządzający.

Artykuł 7

1. Rada Gubernatorów składa się z ministrów wyznaczonych przez Państwa Członkowskie.

2. Rada Gubernatorów ustala ogólne wytyczne polityki kredytowej Banku, zgodnie z celami Unii.

Rada Gubernatorów zapewnia wykonanie tych wytycznych.

3. Ponadto Rada Gubernatorów:

a) podejmuje decyzje o podwyższeniu subskrybowanego kapitału zgodnie z artykułem 4 ustęp 3 i

artykułem 5 ustęp 2,

b) dla celów artykułu 9 ustęp 1 określa zasady stosowane do operacji finansowych podejmowanych

w ramach zadań Banku,

c) wykonuje uprawnienia przewidziane w artykułach 9 i 11 w odniesieniu do mianowania

i dymisjonowania członków Rady Dyrektorów i Komitetu Zarządzającego oraz uprawnienia

przewidziane w artykule 11 ustęp 1 akapit drugi,

d) podejmuje decyzje o przyznaniu finansowania na działania inwestycyjne wykonywane, w całości

lub w części, poza terytorium Państw Członkowskich, zgodnie z artykułem 16 ustęp 1,

e) zatwierdza roczne sprawozdanie Rady Dyrektorów,

f) zatwierdza roczny bilans i rachunek zysków i strat,

g) zatwierdza regulamin wewnętrzny Banku,

h) wykonuje inne uprawnienia przewidziane przez niniejszy Statut.

4. W ramach Konstytucji i niniejszego Statutu, Rada Gubernatorów może jednomyślnie

podejmować decyzje dotyczące wstrzymania operacji Banku oraz, w miarę potrzeby, jego likwidacji.

Artykuł 8

1. O ile w niniejszym Statucie nie przewidziano inaczej, decyzje Rady Gubernatorów są

podejmowane większością głosów jej członków. Większość ta musi reprezentować co najmniej 50 %

kapitału subskrybowanego.

Do większości kwalifikowanej wymagane jest osiemnaście głosów oraz 68 % kapitału

subskrybowanego.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/249


2. Wstrzymanie się od głosu przez członków obecnych lub reprezentowanych nie stanowi

przeszkody w przyjęciu decyzji wymagających jednomyślności.

Artykuł 9

1. Rada Dyrektorów decyduje o przyznaniu finansowania, w szczególności w formie pożyczek

i gwarancji oraz o zaciąganiu pożyczek; ustala oprocentowanie udzielanych pożyczek, prowizje

i inne opłaty. Może ona, na podstawie decyzji przyjętej większością kwalifikowaną delegować

niektóre ze swoich funkcji Komitetowi Zarządzającemu. Określa ona zasady i warunki takiej delegacji

oraz nadzoruje jej wykonanie.

Rada Dyrektorów nadzoruje właściwe zarządzanie Bankiem i zapewnia kierowanie Bankiem zgodnie

z Konstytucją, niniejszym Statutem i ogólnymi wytycznymi Rady Gubernatorów.

Na koniec roku budżetowego Rada Dyrektorów składa sprawozdanie Radzie Gubernatorów i

publikuje je po zatwierdzeniu.

2. Rada Dyrektorów składa się z dwudziestu sześciu dyrektorów i szesnastu zastępców.

Dyrektorów mianuje Rada Gubernatorów na okres pięciu lat; każde Państwo Członkowskie nominuje

jednego dyrektora. Jeden jest nominowany również przez Komisję.

Zastępcy dyrektora są mianowani przez Radę Gubernatorów na okres pięciu lat w następujący

sposób:

dwóch zastępców wyznacza Republika Federalna Niemiec,

dwóch zastępców wyznacza Republika Francuska,

dwóch zastępców wyznacza Republika Włoska,

dwóch zastępców wyznacza Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Hiszpanii i Republika

Portugalska,

jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Belgii, Wielkie Księstwo

Luksemburga i Królestwo Niderlandów,

jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Danii, Republika Grecka

i Irlandia,

jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Republika Austrii, Republika

Finlandii i Królestwo Szwecji,

C 310/250 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


trzech zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Republika Czeska, Republika

Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska,

Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka,

jednego zastępcę wyznacza Komisja.

Rada Dyrektorów przyjmuje w swój poczet sześciu ekspertów bez prawa głosu: trzech

jako ekspertów zwyczajnych i trzech jako zastępców.

Mandat dyrektorów i zastępców jest odnawialny.

Regulamin wewnętrzny ustanawia zasady uczestnictwa w posiedzeniach Rady Dyrektorów i przepisy,

które mają zastosowanie w odniesieniu do zastępców i przyjętych ekspertów.

Przewodniczący Komitetu Zarządzającego lub, w przypadku jego nieobecności, jeden

z wiceprzewodniczących, kieruje Posiedzeniami Rady Dyrektorów, nie bierze on udziału

w głosowaniach.

Członkowie Rady Dyrektorów są wybierani spośród osób o niekwestionowanej niezależności

i kompetencjach. Są oni odpowiedzialni wyłącznie przed Bankiem.

3. Dyrektor może zostać odwołany przez Radę Gubernatorów wyłącznie, jeżeli nie spełnia już

warunków niezbędnych do wykonywania swych funkcji; Rada Gubernatorów stanowi wtedy

większością kwalifikowaną.

Jeżeli sprawozdanie roczne nie zostanie zatwierdzone, Rada Dyrektorów składa dymisję.

4. Wakat powstały wskutek śmierci, dobrowolnej lub przymusowej dymisji bądź dymisji grupowej

zapełnia się zgodnie z ustępem 2. Członków zastępuje się na okres pozostający do zakończenia

kadencji, chyba że wymianie podlega cała Rada Dyrektorów.

5. Rada Gubernatorów ustala wynagrodzenie członków Rady Dyrektorów. Rada Gubernatorów

określa, jakie działania są nie do pogodzenia z obowiązkami dyrektora lub zastępcy.

Artykuł 10

1. Każdy dyrektor ma jeden głos w Radzie Dyrektorów. Może on przekazać swój głos w każdym

przypadku, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie wewnętrznym Banku.

2. O ile w niniejszym Statucie nie przewidziano inaczej, Rada Dyrektorów podejmuje decyzje

większością przynajmniej jednej trzeciej jej członków uprawnionych do głosowania, reprezentujących

co najmniej 50 % kapitału subskrybowanego. Większość kwalifikowana wymaga oddania

osiemnastu głosów i 68 % kapitału subskrybowanego. Regulamin wewnętrzny Banku określa liczbę

członków stanowiących kworum niezbędne do podejmowania decyzji.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/251


Artykuł 11

1. Komitet Zarządzający składa się z przewodniczącego i ośmiu wiceprzewodniczących

mianowanych na sześć lat przez Radę Gubernatorów, na wniosek Rady Dyrektorów. Ich mandat

jest odnawialny.

Rada Gubernatorów, stanowiąc jednomyślnie, może zmienić liczbę członków Komitetu

Zarządzającego.

2. Na wniosek Rady Dyrektorów, przyjęty większością kwalifikowaną, Rada Gubernatorów,

stanowiąc większością kwalifikowaną, może odwołać członka Komitetu Zarządzającego.

3. Komitet Zarządzający, pod kierownictwem przewodniczącego i nadzorem Rady Dyrektorów, jest

odpowiedzialny za bieżące działanie Banku.

Komitet Zarządzający przygotowuje decyzje Rady Dyrektorów, zwłaszcza decyzje dotyczące

zaciągania pożyczek oraz przyznawania finansowania, w szczególności w postaci pożyczek

i gwarancji. Zapewnia on ich wykonanie.

4. Komitet Zarządzający stanowi większością, gdy wydaje opinie na temat propozycji dotyczących

zaciągania pożyczek oraz przyznawania finansowania, w szczególności w postaci pożyczek i

gwarancji.

5. Rada Gubernatorów ustala wynagrodzenie członków Komitetu Zarządzającego i określa, jakie

działania są nie do pogodzenia z ich obowiązkami.

6. W sprawach sądowych i pozasądowych Bank reprezentuje przewodniczący lub, jeżeli nie jest to

możliwe, jeden z wiceprzewodniczących.

7. Pracownicy Banku podlegają przewodniczącemu. Są oni przez niego zatrudniani i zwalniani.

Przy doborze personelu uwzględnia się nie tylko osobiste umiejętności i kwalifikacje zawodowe, ale

także sprawiedliwą reprezentację obywateli Państw Członkowskich. Regulamin wewnętrzny określa,

który organ jest właściwy do przyjmowania przepisów mających zastosowanie do personelu.

8. Komitet Zarządzający i personel Banku jest odpowiedzialny wyłącznie przed Bankiem i jest

całkowicie niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków.

Artykuł 12

1. Komitet składający się z sześciu członków, mianowanych na podstawie ich kompetencji

przez Radę Gubernatorów, sprawdza, czy działania Banku są zgodne z najlepszymi praktykami

bankowymi i jest odpowiedzialny za kontrolę jego ksiąg.

2. Komitet, o którym mowa w ustępie 1, corocznie bada, czy operacje Banku i jego księgi są

prowadzone właściwie. W tym celu sprawdza, czy operacje Banku zostały przeprowadzone zgodnie

z formalnościami i procedurami określonymi w niniejszym Statucie i w regulaminie wewnętrznym.

C 310/252 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


3. Komitet, o którym mowa w ustępie 1, potwierdza, że dane finansowe, jak również wszelkie inne

informacje finansowe zawarte w rocznych sprawozdaniach finansowych sporządzonych przez Radę

Dyrektorów, dają rzetelny obraz sytuacji finansowej Banku w zakresie jego aktywów i pasywów,

wyników jego działalności oraz przepływów środków pieniężnych za dany rok finansowy.

4. Regulamin wewnętrzny określa szczegóły dotyczące kwalifikacji, które winni posiadać

członkowie Komitetu, o którym mowa w ustępie 1, oraz ustala zasady i warunki działania Komitetu.

Artykuł 13

Bank komunikuje się z każdym z Państw Członkowskich za pośrednictwem wyznaczonego przez nie

organu. W wykonywaniu operacji finansowych Bank korzysta z usług krajowego banku centralnego

zainteresowanego Państwa Członkowskiego lub innych instytucji finansowych uznanych przez dane

Państwo.

Artykuł 14

1. Bank współpracuje ze wszystkimi organizacjami międzynarodowymi działającymi w podobnych

dziedzinach.

2. Bank dąży do nawiązywania właściwych kontaktów w celu współpracy z instytucjami

bankowymi i finansowymi w krajach, w których prowadzi operacje.

Artykuł 15

Na wniosek Państwa Członkowskiego lub Komisji albo z własnej inicjatywy Rada Gubernatorów

interpretuje i uzupełnia wytyczne przyjęte przez nią na mocy artykułu 7, zgodnie z przepisami

regulującymi ich przyjmowanie.

Artykuł 16

1. W ramach zadań określonych w artykule III-394 Konstytucji, Bank przyznaje finansowanie,

szczególnie w formie pożyczek i gwarancji swoim członkom oraz przedsiębiorstwom prywatnym

i publicznym na realizację inwestycji na terytoriach Państw Członkowskich, o ile nie jest możliwe

uzyskanie środków z innych źródeł na rozsądnych warunkach.

Jednakże, na mocy decyzji Rady Gubernatorów, stanowiącej większością kwalifikowaną na wniosek

Rady Dyrektorów, Bank może przyznać finansowanie na inwestycje realizowane w całości lub w

części poza terytoriami Państw Członkowskich.

2. O ile to możliwe, pożyczki są udzielane pod warunkiem korzystania także z innych źródeł

finansowania.

3. Udzielając pożyczki przedsiębiorstwu lub podmiotowi innemu niż Państwo Członkowskie, Bank

uzależnia tę pożyczkę od udzielenia gwarancji przez Państwo Członkowskie, na którego obszarze

inwestycja będzie realizowana lub innych odpowiednich gwarancji albo od zdolności finansowej

dłużnika.

Ponadto, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gubernatorów na podstawie artykułu 7 ustęp 3

lit. b) i kiedy wymaga tego realizacja działań określonych w artykule III-394 Konstytucji, Rada

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/253


Dyrektorów, stanowiąc większością kwalifikowaną, określa zasady i warunki wszelkich operacji

finansowych, z którymi wiąże się szczególne ryzyko i dlatego uważane są za działanie szczególne.

4. Bank może gwarantować pożyczki zaciągane przez przedsiębiorstwa prywatne lub publiczne

lub inne podmioty w celu realizacji projektów przewidzianych w artykule III-394 Konstytucji.

5. Łączna kwota pożyczek i gwarancji udzielonych przez Bank nie może w żadnej chwili

przekroczyć 250 % subskrybowanego kapitału, kapitału zapasowego, nierozwiązanych rezerw

oraz nadwyżki rachunku zysku i strat. Łączna kwota tych pozycji jest obliczana po dokonaniu

potrącenia kwoty równej wysokości kapitału subskrybowanego (wpłaconego bądź nie wpłaconego) z

tytułu obejmowania udziałów przez Bank.

Kwota wpłacona z tytułu obejmowania udziałów przez Bank nie może w żadnym momencie

przekroczyć łącznej wartości kapitału opłaconego, kapitału zapasowego, nierozwiązanych rezerw

oraz nadwyżki rachunku zysków i strat.

Wyjątkowo, dla szczególnych działań Banku, w sprawie których decyzję podejmują Rada

Gubernatorów i Rada Dyrektorów na mocy ustępu 3, ustanawia się rezerwę szczególną.

Niniejszy ustęp stosuje się również do skonsolidowanych ksiąg Banku.

6. Bank chroni się przed ryzykiem kursowym, włączając do umów pożyczkowych i gwarancyjnych

klauzule, które uznaje za odpowiednie.

Artykuł 17

1. Oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Bank, prowizje oraz inne opłaty dostosowuje się

do warunków panujących na rynku kapitałowym i oblicza tak, aby dochód uzyskany z tych odsetek i

prowizji umożliwił Bankowi wywiązanie się z jego zobowiązań, pokrycie kosztów i ryzyk

oraz stworzenie funduszu rezerwowego, zgodnie z artykułem 22.

2. Bank nie przyznaje obniżek oprocentowania. Jeżeli obniżenie oprocentowania wydaje się być

celowe z uwagi na szczególny charakter finansowanej inwestycji, dane Państwo Członkowskie

lub inna instytucja może udzielić pomocy na spłatę odsetek, o ile jest ona zgodna z zasadami

ustalonymi w artykule III-167 Konstytucji.

Artykuł 18

Przyznając finansowanie, Bank kieruje się następującymi zasadami:

1. Zapewnia najbardziej racjonalne wykorzystanie funduszy w interesie Unii.

Pożyczki i gwarancje mogą być udzielane wyłącznie:

a) jeżeli spłata odsetek i kapitału jest pokrywana z zysków operacyjnych, w przypadku

inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa z sektora produkcji, lub poprzez podjęcie

zobowiązania przez państwo, w którym realizowana jest inwestycja, w przypadku innych

inwestycji albo w inny sposób, oraz

C 310/254 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


b) jeżeli realizacja inwestycji przyczynia się do zwiększenia produktywności gospodarczej

i ułatwia tworzenie lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

2. Bank nie nabywa udziałów w przedsiębiorstwach i nie przejmuje odpowiedzialności za ich

zarządzanie, chyba że jest to niezbędne do zabezpieczenia praw Banku do zwrotu pożyczonych

środków.

Jednakże, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gubernatorów na podstawie artykułu 7

ustęp 3 lit. b) i kiedy wymaga tego realizacja działań określonych w artykule III-394 Konstytucji,

Rada Dyrektorów, stanowiąc większością kwalifikowaną, określa zasady i warunki uczestnictwa

w kapitale przedsiębiorstwa handlowego, zwykle jako uzupełnienie pożyczki lub gwarancji,

w zakresie w jakim jest to konieczne do finansowania inwestycji lub programu.

3. Bank może zbywać swoje wierzytelności na rynku kapitałowym i może w tym celu

zobowiązywać swoich pożyczkobiorców do wydania obligacji lub innych papierów

wartościowych.

4. Ani Bank, ani Państwa Członkowskie nie mogą ustalać warunków wydatkowania środków

pożyczonych przez Bank w określonym Państwie Członkowskim.

5. Bank może uzależnić przyznanie pożyczki od zorganizowania międzynarodowych przetargów.

6. Bank nie finansuje żadnych inwestycji, w całości ani w części, którym sprzeciwia się Państwo

Członkowskie, na którego terytorium mają one zostać zrealizowane.

7. Jako uzupełnienie swojej funkcji udzielania pożyczek, Bank może udzielać wsparcia technicznego

zgodnie z zasadami i na warunkach określonych przez Radę Dyrektorów, stanowiącą większością

kwalifikowaną i poszanowaniem z niniejszego Statutu.

Artykuł 19

1. Każde przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny albo prywatny może wystąpić do Banku

z wnioskiem o finansowanie. Wnioski do Banku mogą być też składane za pośrednictwem Komisji

lub Państwa Członkowskiego, na którego terytorium inwestycja ma zostać zrealizowana.

2. Wnioski złożone za pośrednictwem Komisji są przekazywane do zaopiniowania przez Państwo

Członkowskie, na którego terytorium inwestycja ma być realizowana. Wnioski złożone za

pośrednictwem Państwa Członkowskiego są przekazywane do zaopiniowania przez Komisję.

Wnioski złożone bezpośrednio przez przedsiębiorstwa przekazuje się zainteresowanemu Państwu

Członkowskiemu i Komisji.

Zainteresowane Państwa Członkowskie i Komisja przedstawiają swoje opinie w terminie dwóch

miesięcy. Brak odpowiedzi w ciągu tego okresu jest uważany przez Bank za brak zastrzeżeń

co do danej inwestycji.

3. Rada Dyrektorów podejmuje decyzje w sprawie wniosków o finansowanie, otrzymanych od

Komitetu Zarządzającego.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/255


4. Komitet Zarządzający bada zgodność otrzymanych wniosków o finansowanie

z postanowieniami niniejszego Statutu, zwłaszcza jego artykułami 16 i 18. Jeżeli Komitet

Zarządzający opowiada się za przyznaniem finansowania, przekazuje odpowiedni projekt Radzie

Dyrektorów. Komitet może uzależnić swoją pozytywną opinię od spełnienia warunków, jakie uzna za

istotne. Jeżeli Komitet jest przeciwny przyznaniu finansowania, przekazuje odpowiednie dokumenty

wraz z opinią Radzie Dyrektorów.

5. W przypadku wydania negatywnej opinii przez Komitet Zarządzający, Rada Dyrektorów może

przyznać finansowanie jedynie na podstawie decyzji podjętej jednomyślnie.

6. W przypadku wydania przez Komisję negatywnej opinii, Rada Dyrektorów może przyznać

finansowanie jedynie na podstawie decyzji podjętej jednomyślnie, przy czym dyrektor nominowany

przez Komisję wstrzymuje się od głosu.

7. W przypadku wydania negatywnej opinii zarówno przez Komitet Zarządzający, jak

i przez Komisję, Rada Dyrektorów nie może przyznać finansowania.

8. W przypadku gdy zmiana struktury finansowania dotyczącego zatwierdzonej inwestycji

uzasadniona jest ochroną praw i interesów Banku, Komitet Zarządzający podejmuje bezzwłocznie

środki nadzwyczajne, które uzna za konieczne i natychmiast powiadamia o tym Radę Dyrektorów.

Artykuł 20

1. Bank pozyskuje środki niezbędne do wykonywania swoich zadań na rynkach kapitałowych.

2. Bank może zaciągać pożyczki na rynkach kapitałowych Państw Członkowskich zgodnie

z przepisami mającymi zastosowanie do tych rynków.

Właściwe organy zainteresowanego Państwa Członkowskiego objętego derogacją w rozumieniu

artykułu III-197 ustęp 1 Konstytucji mogą się temu sprzeciwić, wyłącznie gdy istnieje uzasadnione

ryzyko poważnych zakłóceń na rynku kapitałowym tego państwa.

Artykuł 21

1. Bank może wykorzystywać wszelkie dostępne fundusze, które nie są natychmiastowo niezbędne

do spełnienia jego zobowiązań, w następujący sposób:

a) może inwestować na rynkach pieniężnych,

b) z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2, może nabywać i zbywać papiery wartościowe,

c) może dokonywać wszelkich innych operacji finansowych powiązanych z jego celami.

2. Nie naruszając postanowień artykułu 23, zarządzając swoimi inwestycjami, Bank nie może

wykonywać arbitrażu walutowego, który nie jest bezpośrednio wymagany do wykonania jego

operacji pożyczkowych lub realizacji zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek

lub udzielonych gwarancji.

C 310/256 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


3. W sferze objętej postanowieniami niniejszego artykułu, Bank działa w porozumieniu

z właściwymi organami lub krajowym bankiem centralnym zainteresowanego Państwa

Członkowskiego.

Artykuł 22

1. Stopniowo tworzy się fundusz rezerwowy do wysokości 10% subskrybowanego kapitału. Jeżeli

wymaga tego stan zobowiązań Banku, Rada Dyrektorów może zadecydować o utworzeniu

dodatkowych rezerw. W okresie kiedy fundusz rezerwowy nie jest jeszcze w całości utworzony, jest

on zasilany z:

a) odsetek od pożyczek udzielonych przez Bank z sum wpłaconych przez Państwa Członkowskie

na mocy artykułu 5,

b) odsetek od pożyczek udzielonych przez Bank z sum uzyskanych ze zwrotu pożyczek

wymienionych w lit. a),

w zakresie, w jakim odsetki te nie są wymagane do wypełnienia zobowiązań Banku ani do

pokrycia jego wydatków.

2. Środki z funduszu rezerwowego są inwestowane w taki sposób, aby były w dowolnym czasie

dostępne dla realizacji celów funduszu.

Artykuł 23

1. Bank może w dowolnym czasie wymienić swoje aktywa w walucie Państwa Członkowskiego,

którego walutą nie jest euro, w celu wykonania operacji finansowych odpowiadających zadaniom

określonym w artykule III-394 Konstytucji, z uwzględnieniem postanowień artykułu 21 niniejszego

statutu. W miarę możliwości Bank unika dokonywania takiej wymiany, jeśli ma dostępne lub dające

się zgromadzić aktywa w wymaganej walucie.

2. Bank nie może wymieniać aktywów w walucie Państwa Członkowskiego, którego walutą nie jest

euro na walutę państwa trzeciego bez zgody tego Państwa Członkowskiego.

3. Bank może dowolnie zbywać pokrytą część swojego kapitału oraz wszelkie waluty pożyczone

na rynkach poza Wspólnotą.

4. Państwa Członkowskie zobowiązują się udostępniać dłużnikom Banku środki walutowe

niezbędne do spłaty pożyczek z odsetkami, lub zapłaty prowizji za udzielone gwarancje, które

zostały przyznane przez Bank na inwestycje realizowane na ich terytoriach.

Artykuł 24

Jeżeli Państwo Członkowskie nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań członkowskich wynikających

z niniejszego Statutu, w szczególności z zobowiązania pokrycia swojego udziału lub obsługi swoich

pożyczek, udzielanie pożyczek lub gwarancji temu Państwu Członkowskiemu lub jego obywatelom

może zostać wstrzymane decyzją Rady Gubernatorów, podjętą większością kwalifikowaną.

Decyzja taka nie zwalnia tego Państwa Członkowskiego ani jego obywateli z zobowiązań w stosunku

do Banku.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/257


Artykuł 25

1. W przypadku podjęcia decyzji przez Radę Gubernatorów o wstrzymaniu działalności Banku,

niezwłocznie zawiesza się wszelkie jego operacje, z wyjątkiem tych, które są konieczne

do zapewnienia właściwego wykorzystania, ochrony i zabezpieczenia aktywów Banku

oraz uregulowania jego zobowiązań.

2. W przypadku likwidacji, Rada Gubernatorów wyznacza likwidatorów i udziela im instrukcji

odnośnie do przeprowadzenia likwidacji. Zapewnia zabezpieczenie praw członków personelu.

Artykuł 26

1. W każdym z Państw Członkowskich Bank posiada zdolność prawną i zdolność do czynności

prawnych o najszerszym zakresie przyznanym przez ustawodawstwo krajowe osobom prawnym.

Może on w szczególności nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz występować

przed sądem.

2. Mienie Banku nie może być w żadnej formie zajęte ani wywłaszczone.

Artykuł 27

1. Spory pomiędzy Bankiem, z jednej strony, a jego wierzycielami, dłużnikami lub innymi

stronami, z drugiej strony, rozstrzygają właściwe sądy krajowe, chyba że właściwość ta została

przyznana Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może przewidzieć w umowie

postępowanie arbitrażowe.

2. Bank ma w każdym Państwie Członkowskim adres, według którego określa się właściwość sądu.

Niemniej, w umowie może określić inną szczególną właściwość sądu.

3. Mienie i aktywa Banku mogą zostać zajęte lub stanowić przedmiot egzekucji jedynie na mocy

orzeczenia sądowego.

Artykuł 28

1. Rada Gubernatorów, stanowiąc jednomyślnie, może zdecydować o utworzeniu spółek zależnych

lub innych podmiotów, które będą mieć osobowość prawną i niezależność finansową.

2. Rada Gubernatorów, stanowiąc jednomyślnie, ustanawia Statuty organów, o których mowa

w ustępie 1, określające w szczególności ich cele, strukturę, kapitał, członkostwo, siedzibę, zasoby

finansowe, instrumenty interwencji i zasady nadzoru, a także ich stosunki z organami Banku.

3. Bank może uczestniczyć w zarządzaniu tymi jednostkami i wnosić wkład na ich subskrybowany

kapitału do wysokości określonej przez Radę Gubernatorów, stanowiącą jednomyślnie.

4. Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej stosuje się do jednostek,

o których mowa w ustępie 1, w zakresie, w jakim podlegają one prawu Unii, do członków ich

organów przy wykonywaniu swoich funkcji oraz do ich personelu, zgodnie z tymi samymi zasadami

i warunkami, które stosują się do Banku.

C 310/258 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Jednakże do dywidend, zysków kapitałowych i innych form przychodu pochodzących z takich

jednostek, do których uprawnieni są członkowie inni niż Unia Europejska i Bank, zastosowanie

znajdują przepisy podatkowe właściwego ustawodawstwa.

5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w granicach ustanowionych poniżej rozpoznaje

spory dotyczące środków przyjętych przez organy jednostki podlegającej prawu Unii. Skargi

przeciwko takim środkom mogą być wniesione przez każdego członka takiej jednostki

występującego w tym charakterze lub przez Państwa Członkowskie, na warunkach określonych

w artykule III-365 Konstytucji.

6. Rada Gubernatorów może zdecydować, stanowiąc jednomyślnie, o przyznaniu personelowi

jednostek podlegających prawu Unii, zgodnie z odpowiednimi procedurami wewnętrznymi, dostępu

do systemów utrzymywanych wspólnie z Bankiem.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/259