Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


6. PROTOKÓŁ W SPRAWIE USTALENIA SIEDZIB INSTYTUCJI I NIEKTÓRYCH ORGANÓW,

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I SŁUŻB UNII EUROPEJSKIEJ

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

UWZGLĘDNIAJĄC artykuł III-432 Konstytucji,

PRZYWOŁUJĄC I POTWIERDZAJĄC decyzję z dnia 8 kwietnia 1965 roku, bez uszczerbku dla decyzji dotyczących

siedziby przyszłych instytucji, organów, jednostek organizacyjnych i służb,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i do

Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej:

Artykuł

1. Parlament Europejski ma siedzibę w Strasburgu, gdzie odbywa się dwanaście miesięcznych

posiedzeń plenarnych, w tym posiedzenie budżetowe. Dodatkowe posiedzenia plenarne odbywają się

w Brukseli. Komisje Parlamentu Europejskiego obradują w Brukseli. Sekretariat Generalny

Parlamentu Europejskiego i jego służby pozostają w Luksemburgu.

2. Rada ma siedzibę w Brukseli. Posiedzenia Rady w kwietniu, czerwcu i październiku odbywają się

w Luksemburgu.

3. Komisja ma siedzibę w Brukseli. Służby wymienione w artykułach 7, 8 i 9 decyzji

z dnia 8 kwietnia 1965 roku mieszczą się w Luksemburgu.

4. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma siedzibę w Luksemburgu.

5. Europejski Bank Centralny ma siedzibę we Frankfurcie.

6. Trybunał Obrachunkowy ma siedzibę w Luksemburgu.

7. Komitet Regionów ma siedzibę w Brukseli.

8. Komitet Ekonomiczno-Społeczny ma siedzibę w Brukseli.

9. Europejski Bank Inwestycyjny ma siedzibę w Luksemburgu.

10. Europol ma siedzibę w Hadze.

C 310/260 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004