Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


7. PROTOKÓŁ W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

MAJĄC NA UWADZE, że na mocy artykułu III-434 Konstytucji, Unia korzysta na terytorium Państw Członkowskich z

przywilejów i immunitetów koniecznych do wykonywania jej zadań,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i do

Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej:

ROZDZIAŁ I

MIENIE, FUNDUSZE, AKTYWA I OPERACJE UNII

Artykuł 1

Lokale i budynki Unii są nietykalne. Nie podlegają rewizji, rekwizycji, konfiskacie lub wywłaszczeniu.

Mienie i aktywa Unii nie podlegają żadnym środkom przymusu administracyjnego lub prawnego bez

upoważnienia Trybunału Sprawiedliwości.

Artykuł 2

Archiwa Unii są nietykalne.

Artykuł 3

Unia, jej aktywa, przychody i inne mienie jest zwolnione ze wszelkich podatków bezpośrednich.

Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, rządy Państw Członkowskich podejmują stosowne środki w

celu zwrotu lub refundacji kwoty podatków pośrednich lub podatków z tytułu sprzedaży wliczonych

w cenę mienia ruchomego i nieruchomego, w przypadku gdy Unia dokonuje, do celów użytku

służbowego, poważnych zakupów, których cena zawiera tego typu podatki. Jednakże stosowanie tych

postanowień nie może spowodować zakłócenia konkurencji w obrębie Unii.

Zwolnień nie udziela się w stosunku do podatków i opłat, których wysokość stanowi jedynie

wynagrodzenie za korzystanie z usługi użyteczności publicznej.

Artykuł 4

Unia jest zwolniona od wszelkich ceł, zakazów i ograniczeń przywozowych i wywozowych

w odniesieniu do przedmiotów przeznaczonych do jej użytku służbowego; przedmioty przywiezione

w ten sposób mogą zostać zbyte, odpłatnie lub nieodpłatnie, na terytorium państwa, do którego

zostały przywiezione, wyłącznie na warunkach określonych przez rząd tego państwa.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/261


Unia jest także zwolniona z wszelkich ceł, zakazów i ograniczeń przywozowych i wywozowych w

odniesieniu do swoich publikacji.

ROZDZIAŁ II

KOMUNIKACJA I LAISSEZ-PASSER

Artykuł 5

W celu komunikacji służbowej i przekazywania wszelkich dokumentów, instytucje Unii korzystają na

terytorium każdego Państwa Członkowskiego z przywilejów przyznawanych przez dane państwo

placówkom dyplomatycznym.

Korespondencja służbowa i inne środki komunikacji służbowej instytucji Unii nie podlegają

cenzurze.

Artykuł 6

Laissez-passer w postaci, która jest określona przez rozporządzenie europejskie Rady stanowiącej

zwykłą większością, a które władze Państwa Członkowskiego uznają za ważny dokument podróży,

mogą być wystawiane członkom i pracownikom instytucji Unii przez szefów tych instytucji. Te

laissez-passer wydawane są urzędnikom i innym pracownikom na warunkach określonych w

regulaminie pracowniczym urzędników i warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii.

Komisja może zawierać umowy umożliwiające uznawanie laissez-passer jako ważnych dokumentów

podróży na terytorium państw trzecich.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Artykuł 7

Swoboda przemieszczania się członków Parlamentu Europejskiego podróżujących do lub z miejsca

obrad Parlamentu Europejskiego nie podlega żadnym ograniczeniom administracyjnym lub innym.

Członkom Parlamentu Europejskiego, w zakresie kontroli celnej i walutowej, przyznaje się:

a) ze strony własnego rządu takie same udogodnienia jak przyznawane wyższym urzędnikom

wyjeżdżającym za granicę na czasowe pobyty służbowe,

b) ze strony rządów innych Państw Członkowskich takie same udogodnienia jak przyznawane

przedstawicielom obcych rządów w związku z czasowym pobytem służbowym.

C 310/262 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Artykuł 8

Wobec członków Parlamentu Europejskiego nie można prowadzić dochodzenia, postępowania

sądowego ani też ich zatrzymywać z powodu ich opinii lub stanowiska zajętego przez nich w

głosowaniu w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Artykuł 9

Podczas sesji Parlamentu Europejskiego jego członkowie:

a) korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych członkom

parlamentu ich państwa,

b) nie mogą na terytorium innego Państwa Członkowskiego być zatrzymani ani nie mogą być

wobec nich prowadzone postępowania sądowe.

Immunitet chroni także członków Parlamentu Europejskiego podczas ich podróży do i z miejsca,

gdzie odbywa się posiedzenie Parlamentu Europejskiego.

Nie można powoływać się na immunitet w przypadku, gdy członek został ujęty na gorącym uczynku

i nie może on również stanowić przeszkody w wykonywaniu przez Parlament Europejski prawa

uchylenia immunitetu w odniesieniu do któregokolwiek z jego członków.

ROZDZIAŁ IV

PRZEDSTAWICIELE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH BIORĄCY UDZIAŁ W PRACACH INSTYTUCJI UNII

Artykuł 10

Przedstawiciele Państw Członkowskich biorący udział w pracach instytucji Unii, ich doradcy i

eksperci techniczni, korzystają w czasie wykonywania swoich funkcji i w podróży do i z miejsca

obrad, ze zwyczajowych przywilejów, immunitetów i udogodnień.

Niniejszy artykuł stosuje się również do członków organów doradczych Unii.

ROZDZIAŁ V

URZĘDNICY I INNI PRACOWNICY UNII

Artykuł 11

Na terytorium każdego Państwa Członkowskiego i bez względu na ich obywatelstwo, urzędnicy i inni

pracownicy Unii:

a) z zastrzeżeniem postanowień Konstytucji dotyczących z jednej strony reguł odpowiedzialności

urzędników i innych pracowników w stosunku do Unii oraz, z drugiej strony, właściwości

Trybunału Sprawiedliwości w sporach między Unią a jej urzędnikami i innymi pracownikami,

korzystają z immunitetu jurysdykcyjnego co do dokonanych przez nich czynności służbowych,

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/263


obejmującego również wypowiedzi ustne lub pisemne. Korzystają oni z tego immunitetu

również po zakończeniu pełnienia funkcji,

b) nie podlegają ograniczeniom imigracyjnym i nie są objęci formalnościami dotyczącymi rejestracji

cudzoziemców; dotyczy to również ich współmałżonków oraz członków rodziny pozostających

na ich utrzymaniu,

c) w zakresie przepisów walutowych, korzystają z takich samych udogodnień, które są zwyczajowo

przyznawane pracownikom organizacji międzynarodowych,

d) korzystają z prawa przywozu bez opłat mebli i przedmiotów osobistego użytku przy

podejmowaniu po raz pierwszy pracy w danym państwie, a także prawa ponownego wywozu

bez opłat mebli i przedmiotów osobistego użytku, po ustaniu funkcji w tym państwie, w obu

przypadkach w stopniu uznanym przez rząd państwa, w którym prawo to jest wykonywane, za

niezbędny,

e) korzystają z prawa przywozu bez opłat samochodu do użytku osobistego, nabytego w kraju

ostatniego miejsca zamieszkania lub w Państwie, którego są obywatelami na zasadach rządzących

rodzimym rynkiem tego kraju, a także z prawa ponownego wywozu bez opłat tego samochodu,

w obu przypadkach w stopniu uznanym przez rząd danego państwa za niezbędny.

Artykuł 12

Urzędnicy i inni pracownicy Unii objęci są podatkiem na rzecz Unii od dochodów, wynagrodzeń i

dodatków wypłacanych im przez Unię, zgodnie z warunkami i procedurą określoną przez ustawę

europejską. Ustawa ta jest przyjmowana po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami.

Urzędnicy i inni pracownicy Unii są zwolnieni z krajowych podatków od dochodów, wynagrodzeń i

dodatków wypłacanych przez Unię.

Artykuł 13

Przy stosowaniu podatku dochodowego, podatku majątkowego oraz podatku od spadku, a także

stosując konwencje o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte między Państwami Członkowskimi

Unii, urzędnicy i inni pracownicy Unii, którzy, wyłącznie w związku z wykonywaniem

obowiązków na rzecz Unii, osiedlają się na terytorium Państwa Członkowskiego innego niż Państwo

ich miejsca zamieszkania do celów podatkowych w momencie dołączenia do służb Unii, są

traktowani w obu wymienionych powyżej Państwach jakby zachowali wcześniejsze miejsce

zamieszkania, pod warunkiem, że leży ono w Państwie Członkowskim. Postanowienie to stosuje

się także do współmałżonka w zakresie, w jakim nie wykonuje on działalności zawodowej oraz do

dzieci pozostających na utrzymaniu oraz pod opieką osób, o których jest mowa w niniejszym

artykule.

Mienie ruchome należące do osób, o których mowa w akapicie pierwszym, znajdujące się

na terytorium, na którym osoby te przebywają, jest zwolnione z podatku od spadku w tym państwie;

w celu ustalenia takiego podatku takie mienie uznaje się za znajdujące się w kraju zamieszkania do

celów podatkowych, z zastrzeżeniem praw państw trzecich oraz ewentualnego stosowania

postanowień międzynarodowych konwencji dotyczących unikania podwójnego opodatkowania.

Miejsce zamieszkania uzyskane wyłącznie w związku z pełnieniem funkcji w innych organizacjach

międzynarodowych nie jest brane pod uwagę przy stosowaniu postanowień niniejszego artykułu.

C 310/264 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Artykuł 14

Ustawa europejska ustanawia system świadczeń socjalnych obejmujący urzędników i innych

pracowników Unii. Ustawa ta jest przyjmowana po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami.

Artykuł 15

Ustawa europejska określa kategorie urzędników i innych pracowników Unii, do których stosuje się,

w całości lub w części, artykuł 11, artykuł 12 akapit drugi i artykuł 13. Ustawa ta jest przyjmowana

po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami.

Nazwiska, stopnie służbowe i adresy urzędników i innych pracowników poszczególnych kategorii

przekazywane są okresowo rządom Państw Członkowskich.

ROZDZIAŁ VI

PRZYWILEJE I IMMUNITETY PLACÓWEK DYPLOMATYCZNYCH PAŃSTW TRZECICH

AKREDYTOWANYCH PRZY UNII

Artykuł 16

Państwo Członkowskie, na którego terytorium znajduje się siedziba Unii, udziela zwyczajowych

immunitetów dyplomatycznych i przywilejów placówkom dyplomatycznym państw trzecich

akredytowanych przy Unii.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 17

Przywileje, immunitety i inne udogodnienia przyznaje się urzędnikom i innym pracownikom Unii

wyłącznie w interesie Unii.

Każda instytucja Unii powinna uchylić immunitet przyznany urzędnikowi lub innemu pracownikowi,

jeśli uzna, że uchylenie takiego immunitetu nie jest sprzeczne z interesami Unii.

Artykuł 18

W celu stosowania niniejszego Protokołu instytucje Unii współpracują z właściwymi władzami

danych Państw Członkowskich.

Artykuł 19

Artykuły 1114 i artykuł 17 mają zastosowanie do członków Komisji.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/265


Artykuł 20

Artykuły 1114 i artykuł 17 stosuje się wobec sędziów, rzeczników generalnych, sekretarza i

sprawozdawców pomocniczych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bez uszczerbku dla

postanowień artykułu 3 Protokołu ustanawiającego Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii

Europejskiej, dotyczących immunitetu jurysdykcyjnego sędziów i rzeczników generalnych.

Artykuły 1114 i artykuł 17 mają zastosowanie do członków Trybunału Obrachunkowego.

Artykuł 21

Niniejszy Protokół stosuje się także do Europejskiego Banku Centralnego, członków jego organów,

jego pracowników, bez uszczerbku dla postanowień Protokołu ustanawiającego Statut Europejskiego

Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Europejski Bank Centralny jest również zwolniony z wszelkich form opodatkowania i obciążeń o

podobnym charakterze w związku z podwyższeniem jego kapitału, jak również z różnych

formalności, które mogą być z tym związane w państwie, w którym Bank ma swoją siedzibę.

Działalność Banku i jego organów, prowadzona zgodnie ze Statutem Europejskiego Systemu Banków

Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, nie podlega żadnemu podatkowi obrotowemu.

Artykuł 22

Niniejszy Protokół stosuje się także do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, członków jego

organów, jego pracowników i do przedstawicieli Państw Członkowskich biorących udział w jego

działalności, bez uszczerbku dla postanowień Protokołu ustanawiającego Statut Banku.

Europejski Bank Inwestycyjny jest również zwolniony z wszelkich form opodatkowania i obciążeń o

podobnym charakterze w związku z podwyższeniem jego kapitału, jak również z różnych

formalności, które mogą być z tym związane w państwie, w którym Bank ma swoją siedzibę.

Podobnie też, jego rozwiązanie lub likwidacja nie stanowi podstawy do nałożenia jakichkolwiek

obciążeń. Ponadto działalność Banku i jego organów, prowadzona zgodnie z jego Statutem, nie

podlega żadnemu podatkowi obrotowemu.

C 310/266 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004