Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


9. PROTOKÓŁ W SPRAWIE TRAKTATU O PRZYSTĄPIENIU I AKTU PRZYSTĄPIENIA

REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ,

REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY, RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ, REPUBLIKI SŁOWENII I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRZYPOMINAJĄC, że Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika

Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka

przystąpiły do Wspólnot Europejskich i do Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej 1 maja

2004 roku,

MAJĄC NA UWADZE, że artykuł IV-437 ustęp 2 lit. e) Konstytucji przewiduje uchylenie Traktatu z dnia 16 kwietnia

2003 roku dotyczącego przystąpienia państw, o których mowa powyżej,

MAJĄC NA UWADZE, że wiele postanowień Aktu załączonego do tego Traktatu o Przystąpieniu pozostanie

aktualnymi; że artykuł IV-437 ustęp 2 Konstytucji przewiduje, że takie postanowienia muszą zostać włączone lub

wymienione w protokole, aby pozostały w mocy a ich skutki prawne zostały utrzymane,

MAJĄC NA UWADZE, że niektóre z tych postanowień wymagają dostosowań technicznych niezbędnych dla

zapewnienia zgodności z Konstytucją bez wpływu na ich skutki prawne,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i do

Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej:

CZĘŚĆ PIERWSZA

POSTANOWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO AKTU PRZYSTĄPIENIA

Z DNIA 16 KWIETNIA 2003 ROKU

TYTUŁ I

ZASADY

Artykuł 1

Do celów niniejszego Protokołu:

a) określenie Akt Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 rokuoznacza Akt dotyczący warunków

przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki

Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej

Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących

podstawę Unii Europejskiej,

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/297


b) określenia Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską(„Traktat WE”) i „Traktat ustanawiający

Europejską Wspólnotę Energii Atomowej(„Traktat EWEA”) oznaczają powyższe traktaty,

uzupełnione i zmienione traktatami lub innymi aktami, które weszły w życie przed 1 maja 2004

roku,

c) określenie Traktat o Unii Europejskiej” („Traktat UE”) oznacza powyższy Traktat, uzupełniony

lub zmieniony traktatami lub innymi aktami, które weszły w życie przed 1 maja 2004 roku,

d) określenie Wspólnota” oznacza, zależnie od okoliczności, jedną lub obydwie Wspólnoty, o

których mowa w lit. b),

e) określenie obecne Państwa Członkowskieoznacza następujące Państwa Członkowskie:

Królestwo Belgii, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Grecką, Królestwo

Hiszpanii, Republikę Francuską, Irlandię, Republikę Włoską, Wielkie Księstwo Luksemburga,

Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Republikę Portugalską, Republikę Finlandii, Królestwo

Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

f) określenie nowe Państwa Członkowskieoznacza następujące Państwa Członkowskie: Republikę

Czeską, Republikę Estońską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską,

Republikę Węgierską, Republikę Malty, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii i Republikę

Słowacką.

Artykuł 2

Prawa i obowiązki wynikające z Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki

Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej,

Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, określone w

artykule IV-437 ustęp 2 lit. e) Konstytucji, stały się skuteczne od 1 maja 2004 roku na warunkach

ustanowionych w tym Traktacie.

Artykuł 3

1. Od 1 maja 2004 roku nowe Państwa Członkowskie są związane i stosują przepisy dorobku

Schengen włączone w ramy Unii przez protokół dołączony do Traktatu ustanawiającego Konstytucję

dla Europy (zwany dalej Protokołem Schengen) oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim

związane, wymienione w załączniku I do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku, jak

również jakiekolwiek dalsze akty przyjęte przed 1 maja 2004 roku.

2. Przepisy dorobku Schengen w postaci, w jakiej zostały włączone w ramy Unii oraz akty na nim

oparte lub w inny sposób z nim związane, które nie zostały wymienione w ustępie 1, będąc

wiążącymi dla nowych Państw Członkowskich od 1 maja 2004 roku, stosowane są w nowym

Państwie Członkowskim wyłącznie na mocy europejskiej decyzji Rady podjętej w tym celu, po

sprawdzeniu, zgodnie ze stosowanymi procedurami oceny Schengen, iż w nowym Państwie

Członkowskim zostały spełnione niezbędne warunki dla stosowania tego dorobku.

Rada podejmuje decyzję po konsultacji z Parlamentem Europejskim, stanowiąc na zasadzie

jednomyślności swych członków reprezentujących rządy Państw Członkowskich, w stosunku do

których postanowienia niniejszego ustępu już zostały wprowadzone w życie oraz przedstawiciela

rządu Państwa Członkowskiego, w stosunku do którego postanowienia te mają zostać wprowadzone

C 310/298 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


w życie. Członkowie Rady reprezentujący rządy Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej

Brytanii i Irlandii Północnej biorą udział w podejmowaniu takiej decyzji, w zakresie, w jakim decyzja

ta dotyczy przepisów dorobku Schengen oraz aktów na nim opartych lub w inny sposób z nim

związanych, w których te Państwa Członkowskie biorą udział.

3. Umowy zawarte przez Radę zgodnie z artykułem 6 Protokołu Schengen są wiążące dla nowych

Państw Członkowskich od 1 maja 2004 roku.

4. W stosunku do konwencji lub środków w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw

wewnętrznych, których nie można oddzielić od osiągnięcia celów Traktatu UE, nowe Państwa

Członkowskie są zobowiązane do:

a) przystąpienia do tych spośród nich, które do 1 maja 2004 roku zostały otwarte do podpisu przez

obecne Państwa Członkowskie, a także do tych, które zostały przygotowane przez Radę zgodnie

z tytułem VI Traktatu UE i których przyjęcie Rada zaleciła Państwom Członkowskim;

b) wprowadzenia uregulowań administracyjnych i innych, takich jak te przyjęte do 1 maja 2004

roku przez obecne Państwa Członkowskie lub przez Radę celem ułatwienia praktycznej

współpracy między instytucjami i organizacjami Państw Członkowskich zajmującymi się

wymiarem sprawiedliwości i sprawami wewnętrznymi.

Artykuł 4

Każde z nowych Państw Członkowskich uczestniczy w unii gospodarczej i walutowej z dniem 1 maja

2004 roku jako Państwo Członkowskie objęte derogacją w rozumieniu artykułu III-197 Konstytucji.

Artykuł 5

1. Nowe Państwa Członkowskie, które przystąpiły na mocy Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia

2003 roku do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich

zebranych w Radzie, są zobowiązane do przystąpienia do wszystkich innych umów zawartych przez

obecne Państwa Członkowskie dotyczących funkcjonowania Unii lub związanych z jej działaniami.

2. Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia do konwencji przewidzianych w

artykule 293 Traktatu WE, oraz do tych, których nie można oddzielić od realizacji celów Traktatu

WE, pozostających w mocy, a także do protokołów w sprawie dokonywania przez Trybunał

Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wykładni tych konwencji, które zostały podpisane przez

obecne Państwa Członkowskie; w tym celu nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do

rozpoczęcia z obecnymi Państwami Członkowskimi rokowań prowadzących do dokonania

niezbędnych dostosowań w tych aktach.

Artykuł 6

1. Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia na warunkach ustanowionych w

niniejszym Protokole do umów lub konwencji zawartych lub tymczasowo stosowanych wspólnie

przez obecne Państwa Członkowskie i Unię lub Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a także do

umów zawartych przez te Państwa, związanych z wyżej wymienionymi umowami i konwencjami.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/299


Przystąpienie nowych Państw Członkowskich do umów i konwencji, o których mowa w ustępie 4

poniżej, jak również do umów z Białorusią, Chinami, Chile, Mercosur i Szwajcarią zawartych lub

podpisanych wspólnie przez Wspólnotę oraz jej obecne Państwa Członkowskie, nastąpi poprzez

zawarcie protokołu do takich umów lub konwencji, między Radą, stanowiącą jednomyślnie w

imieniu Państw Członkowskich, a państwem lub państwami trzecimi lub organizacją międzynarodową.

Procedura ta pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji własnych Unii i Europejskiej

Wspólnoty Energii Atomowej oraz nie wpływa na podział kompetencji między Unią i Europejską

Wspólnotą Energii Atomowej a Państwami Członkowskimi w odniesieniu do zawierania takich

umów w przyszłości lub jakichkolwiek innych zmian niezwiązanych z przystąpieniem. Komisja

prowadzi rokowania dotyczące zawarcia tych protokołów w imieniu Państw Członkowskich

na podstawie dyrektyw negocjacyjnych zatwierdzonych przez Radę, stanowiącą jednomyślnie, oraz

po konsultacji z komitetem składającym się z przedstawicieli Państw Członkowskich. Komisja

przedkłada Radzie projekty protokołów, które mają zostać zawarte.

2. Po przystąpieniu do umów i konwencji, o których mowa w ustępie 1, nowe Państwa

Członkowskie nabywają na mocy tych umów i konwencji takie same prawa i obowiązki jakie mają

obecne Państwa Członkowskie.

3. Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia do Porozumienia o Europejskim

Obszarze Gospodarczym, zgodnie z jego artykułem 128 (1) na warunkach określonych w niniejszym

Protokole.

4. Począwszy od 1 maja 2004 roku, oraz, w stosownych przypadkach, do czasu zawarcia

niezbędnych protokołów, o których mowa w ustępie 1, nowe Państwa Członkowskie stosują

postanowienia umów zawartych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie oraz Wspólnotę z

Algierią, Armenią, Azerbejdżanem, Bułgarią, Chorwacją, Egiptem, Byłą Jugosłowiańską Republiką

Macedonii, Federacją Rosyjską, Gruzją, Izraelem, Jordanią, Kazachstanem, Kirgistanem, Koreą

Południową, Libanem, Meksykiem, Mołdową, Marokiem, Republiką Południowej Afryki, Rumunią,

San Marino, Syrią, Tunezją, Turcją, Turkmenistanem, Ukrainą oraz Uzbekistanem, jak również innych

umów zawartych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie i Wspólnotę przed 1 maja 2004

roku.

Wszelkie dostosowania w tych umowach stanowią przedmiot protokołów zawartych z państwamistronami,

zgodnie z postanowieniami ustępu 1 akapit drugi. Jeżeli protokoły nie zostaną zawarte do

1 maja 2004 roku, Unia, Europejska Wspólnota Energii Atomowej oraz Państwa Członkowskie

podejmą, odpowiednio w ramach ich odpowiednich kompetencji, niezbędne środki w celu zajęcia się

tą sytuacją.

5. Począwszy od 1 maja 2004 roku, nowe Państwa Członkowskie stosują dwustronne umowy oraz

uzgodnienia włókiennicze zawarte przez Wspólnotę z państwami trzecimi.

Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie produktów włókienniczych

oraz odzieżowych zostaną dostosowane z uwzględnieniem przystąpienia nowych Państw

Członkowskich.

Jeżeli zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie produktów włókienniczych

nie wejdą w życie do 1 maja 2004 roku, Unia dokona niezbędnych dostosowań w jej regulacjach

dotyczących przywozu produktów włókienniczych i odzieżowych z państw trzecich w celu

uwzględnienia przystąpienia nowych Państw Członkowskich.

C 310/300 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004

(1) Dz.U. L 1 z 3.1.1994, str. 3.


6. Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie stali i wyrobów stalowych zostaną

dostosowane na podstawie dokonywanego przez nowe Państwa Członkowskie przywozu wyrobów

stalowych pochodzących z odpowiednich krajów dostawców w latach bezpośrednio poprzedzających

podpisanie Traktatu o Przystąpieniu.

7. Umowy w dziedzinie rybołówstwa zawarte przed 1 maja 2004 roku przez nowe Państwa

Członkowskie z państwami trzecimi są zarządzane przez Unię.

Prawa i obowiązki nowych Państw Członkowskich wynikające z tych umów pozostają niezmienione

przez okres, w którym postanowienia tych umów będą tymczasowo utrzymane w mocy.

Jak najszybciej, a w każdym przypadku przed wygaśnięciem umów wskazanych w akapicie

pierwszym, odpowiednie decyzje europejskie dotyczące kontynuacji działalności połowowej,

wynikające z tych umów, zostaną każdorazowo podjęte przez Radę na wniosek Komisji, włączając

w tomożliwość podjęcia decyzji o przedłużeniu niektórych umów na okresy nieprzekraczające roku.

8. Z mocą od 1 maja 2004 roku, nowe Państwa Członkowskie występują z wszelkich umów o

wolnym handlu, w tym ze Środkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu (CEFTA).

W zakresie, w jakim umowy między jednym lub większą liczbą nowych Państw Członkowskich z

jednej strony a jednym lub większą liczbą państw trzecich z drugiej strony nie są zgodne z

zobowiązaniami wynikającymi z Konstytucji, a w szczególności z niniejszego Protokołu, nowe

Państwa Członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki w celu wyeliminowania stwierdzonych

niezgodności. Jeżeli nowe Państwo Członkowskie napotyka trudności w dostosowaniu umowy

zawartej z jednym lub większą liczbą państw trzecich przed przystąpieniem, Państwo to, zgodnie z

postanowieniami umowy, wystąpi z niej.

9. Tam gdzie jest to konieczne, nowe Państwa Członkowskie podejmują właściwe środki w celu

dostosowania ich pozycji wobec organizacji międzynarodowych i tych umów międzynarodowych,

których Unia, Europejska Wspólnota Energii Atomowej lub inne Państwa Członkowskie są również

stronami, do ich praw i obowiązków wynikających z ich przystąpienia do Unii.

W szczególności, 1 maja 2004 roku lub w możliwie najwcześniejszym terminie występują

z międzynarodowych umów i organizacji w dziedzinie rybołówstwa, których stroną lub członkiem

jest również Unia, chyba że ich członkostwo jest związane z kwestiami innymi niż rybołówstwo.

Artykuł 7

Przyjęte przez instytucje akty, do których odnoszą się postanowienia przejściowe ustanowione w

niniejszym Protokole, zachowują swój status prawny; w szczególności w dalszym ciągu stosowane są

procedury zmian tych aktów.

Artykuł 8

Postanowienia Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku, zgodnie z wykładnią Trybunału

Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich lub Sądu Pierwszej Instancji, których celem lub skutkiem

jest uchylenie lub zmiana, w sposób niestanowiący środka przejściowego, aktów przyjętych przez

instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Wspólnoty lub Unii Europejskiej ustanowionej przez

Traktat o Unii Europejskiej, pozostają w mocy, pod warunkiem stosowania akapitu drugiego.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/301


Postanowienia te mają taki sam status prawny jak akty przez nie uchylone lub zmienione i podlegają

takim samym regułom jak te akty.

Artykuł 9

Teksty aktów instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Wspólnoty lub Unii Europejskiej

ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej oraz teksty aktów Europejskiego Banku Centralnego

przyjętych przed 1 maja 2004 roku i sporządzonych w językach: czeskim, estońskim, litewskim,

łotewskim, maltańskim, polskim, słowackim, słoweńskim i węgierskim są od tego dnia tekstami

autentycznymi na tych samych warunkach, co teksty sporządzone i autentyczne w pozostałych

językach.

Artykuł 10

Ustawa europejska Rady może uchylić postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym

Protokole, jeśli nie mają one już zastosowania. Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji

z Parlamentem Europejskim.

Artykuł 11

Stosowanie Konstytucji i aktów przyjętych przez instytucje jest, w ramach środków przejściowych,

przedmiotem odstępstw przewidzianych w niniejszym Protokole.

TYTUŁ II

POSTANOWIENIA STAŁE

Artykuł 12

Dostosowania aktów wymienionych w załączniku III do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003

roku wymagane w związku z przystąpieniem zostaną przeprowadzone zgodnie ze wskazówkami

określonymi w tym załączniku, a także zgodnie z procedurą i na warunkach określonych w artykule

36.

Artykuł 13

Środki wymienione w załączniku IV do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku stosuje się

na warunkach określonych w tym załączniku.

Artykuł 14

Ustawa europejska Rady może dokonać takich dostosowań do postanowień niniejszego Protokołu

odnoszących się do wspólnej polityki rolnej, jakie mogą okazać się niezbędne w wyniku zmiany

prawa Unii. Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

C 310/302 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


TYTUŁ III

POSTANOWIENIA TYMCZASOWE

Artykuł 15

Środki wymienione w załącznikach V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII oraz XIV do Aktu Przystąpienia

z dnia 16 kwietnia 2003 roku mają zastosowanie do nowych Państw Członkowskich na warunkach

określonych w tych załącznikach.

Artykuł 16

1. Przychody oznaczone jako Cła Wspólnej Taryfy Celnej i inne cła, o których mowa w artykule 2

ustęp 1 lit. b) decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 roku w sprawie

systemu środków własnych Wspólnot Europejskich (1), lub w odpowiednich przepisach jakiejkolwiek

decyzji ją zastępującej, obejmują cła obliczane na podstawie stawek wynikających ze Wspólnej Taryfy

Celnej i wszelkich innych koncesji celnych z nią związanych, stosowanych przez Unię w handlu

nowych Państw Członkowskich z państwami trzecimi.

2. Dla roku 2004 zharmonizowana podstawa podatku VAT oraz podstawa DNB (dochodu

narodowego brutto) dla każdego z nowych Państw Członkowskich, o których mowa w artykule 2

ustęp 1 lit. c) i d) decyzji 2000/597/WE, Euratom, wynosi dwie trzecie podstawy rocznej. Podstawa

DNB dla każdego z nowych Państw Członkowskich, brana pod uwagę przy obliczaniu finansowania

mechanizmu korekcyjnego zawiązanego z nierównowagą budżetową, udzielonego Zjednoczonemu

Królestwu, o którym mowa w artykule 5 ustęp 1 decyzji 200/597/WE, wynosi również dwie trzecie

podstawy rocznej.

3. Do celów określenia zamrożonej stawki na rok 2004, zgodnie z artykułem 2 ustęp 4 lit. b)

decyzji 2000/597/WE, Euratom ograniczone podstawy VAT dla nowych Państw Członkowskich

oblicza się na podstawie dwóch trzecich nieograniczonej podstawy VAT oraz dwóch trzecich ich

DNB.

Artykuł 17

1. Budżet Unii na rok budżetowy 2004 jest dostosowany celem uwzględnienia faktu przystąpienia

nowych Państw Członkowskich poprzez przyjęcie budżetu zmieniającego, który wszedł w życie

1 maja 2004 roku.

2. Dwanaście miesięcznych dwunastych części środków obliczonych na podstawie VAT i DNB,

które mają zostać wpłacone przez nowe Państwa Członkowskie zgodnie z budżetem zmieniającym,

o którym mowa w ustępie 1, jak również retroaktywne dostosowania miesięcznych dwunastych

części w stosunku do okresu od stycznia do kwietnia 2004 roku, które mają zastosowanie wyłącznie

do obecnych Państw Członkowskich, zamienia się na części ósme, które mają zostać wpłacone w

okresie od maja do grudnia 2004 roku. Retroaktywne dostosowania, które wynikają z wszelkich

dalszych zmian budżetu przyjętego w 2004 roku również zamienia się na części równe, które

zostaną wpłacone przed końcem roku.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/303

(1) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42.


Artykuł 18

Pierwszego roboczego dnia każdego miesiąca Unia wypłaci na rzecz Republiki Czeskiej, Cypru, Malty

i Słowenii, w ramach wydatków z budżetu Unii, jedną ósmą w 2004 roku, począwszy od 1 maja

2004 roku, oraz jedną dwunastą w latach 2005 i 2006 następujących kwot tymczasowych

rekompensat budżetowych:

(w milionach EUR, według cen z 1999 r.)

2004 2005 2006

Republika Czeska 125,4 178,0 85,1

Cypr 68,9 119,2 112,3

Malta 37,8 65,6 62,9

Słowenia 29,5 66,4 35,5

Artykuł 19

Pierwszego roboczego dnia każdego miesiąca Unia wypłaci na rzecz Republiki Czeskiej, Estonii,

Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w ramach wydatków z budżetu Unii,

jedną ósmą w 2004 roku, począwszy od 1 maja 2004 roku oraz jedną dwunastą w latach 2005 i

2006 następujących kwot specjalnych ryczałtowych środków na poprawę płynności budżetowej:

(w milionach EUR, według cen z 1999 r.)

2004 2005 2006

Republika Czeska 174,7 91,55 91,55

Estonia 15,8 2,9 2,9

Cypr 27,7 5,05 5,05

Łotwa 19,5 3,4 3,4

Litwa 34,8 6,3 6,3

Węgry 155,3 27,95 27,95

Malta 12,2 27,15 27,15

Polska 442,8 550,0 450,0

Słowenia 65,4 17,85 17,85

Słowacja 63,2 11,35 11,35

C 310/304 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


1 miliard euro na rzecz Polski i 100 milionów euro na rzecz Republiki Czeskiej, objęte specjalnymi

ryczałtowymi środkami na poprawę płynności budżetowej, brane są pod uwagę przy wszelkich

obliczeniach dotyczących podziału funduszy o przeznaczeniu strukturalnym na lata 2004, 2005 i

2006.

Artykuł 20

1. Nowe Państwa Członkowskie wymienione poniżej wpłacają następujące kwoty na rzecz

Funduszu Badawczego Węgla i Stali, o którym mowa w decyzji 2002/234/EWWiS przedstawicieli

rządów Państw Członkowskich zebranych w ramach Rady z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie

skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS oraz w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i

Stali (1):

(w milionach EUR, według cen bieżących)

Republika Czeska 39,88

Estonia 2,5

Łotwa 2,69

Węgry 9,93

Polska 92,46

Słowenia 2,36

Słowacja 20,11

2. Wkłady do Funduszu Badawczego Węgla i Stali zostaną dokonane w czterech ratach, poczynając

od roku 2006, płatnych w następujący sposób, w każdym przypadku pierwszego roboczego dnia

pierwszego miesiąca każdego roku:

2006: 15 %

2007: 20 %

2008: 30 %

2009: 35 %.

Artykuł 21

1. O ile niniejszy Protokół nie stanowi inaczej, po 31 grudnia 2003 roku żadne zobowiązania

finansowe nie zostaną podjęte w ramach programu Phare (2), programu Współpracy Transgranicznej

w ramach programu Phare (3), funduszy przedakcesyjnych dla Cypru oraz Malty (4), programu

ISPA (5) i programu SAPARD (6) na rzecz nowych Państw Członkowskich. Z dniem 1 stycznia 2004

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/305

(1) Dz.U. L 79 z 22.3.2002, str. 42.

(2) Rozporządzenie (EWG) nr 3906/89 (Dz.U. L 375 z 23.12.1989, str. 11).

(3) Rozporządzenie (EWG) nr 2760/98 (Dz.U. L 345 z 19.12.1998, str. 49).

(4) Rozporządzenie (EWG) nr 555/2000 (Dz.U. L 68 z 16.3.2000, str. 3).

(5) Rozporządzenie (EWG) nr 1267/1999 (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 73).

(6) Rozporządzenie (EWG) nr 1268/1999 (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 87).


roku nowe Państwa Członkowskie traktowane są tak samo jak obecne Państwa Członkowskie w

odniesieniu do wydatków w ramach pierwszych trzech pozycji perspektyw finansowych, w

rozumieniu Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 roku (1), z zastrzeżeniem

poniższych indywidualnych szczegółowych rozwiązań i wyjątków lub jeżeli niniejszy Protokół

stanowi inaczej. Maksymalne wielkości dodatkowych środków dla pozycji 1, 2, 3 i 5 perspektywy

finansowej związanych z przystąpieniem są określone w załączniku XV do Aktu Przystąpienia z dnia

16 kwietnia 2003 roku. Jednakże żadne zobowiązanie finansowe w ramach budżetu na rok 2004 dla

jakiegokolwiek programu lub agencji nie może zostać podjęte przed dniem przystąpienia nowego

Państwa Członkowskiego.

2. Ustępu 1 nie stosuje się do wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji

Rolnej, Sekcji Gwarancji, zgodnie z artykułem 2 ustęp 1, artykułem 2 ustęp 2 i artykułem 3 ustęp 3

rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie finansowania

wspólnej polityki rolnej (2), kwalifikujących się do otrzymania finansowania wspólnotowego dopiero

od 1 maja 2004 roku, zgodnie z artykułem 2 niniejszego Protokołu.

Jednakże ustęp 1 niniejszego artykułu stosuje się do wydatków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcji Gwarancji, zgodnie z

artykułem 47a rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

(EFOGR) oraz zmieniającego i uchylającego niektóre rozporządzenia (3), z zastrzeżeniem warunków

wymienionych w zmianach do tego rozporządzenia w załączniku II do Aktu Przystąpienia z dnia

16 kwietnia 2003 roku.

3. Z zastrzeżeniem ostatniego zdania ustępu 1, od 1 stycznia 2004 roku nowe Państwa

Członkowskie uczestniczą w programach i agencjach Unii na takich samych warunkach i zasadach

jak obecne Państwa Członkowskie, włącznie z finansowaniem z ogólnego budżetu Unii.

4. Jeżeli jakiekolwiek środki są niezbędne do ułatwienia przejścia z systemu obowiązującego przed

przystąpieniem na system wynikający z zastosowania niniejszego artykułu, Komisja przyjmie

niezbędne środki.

Artykuł 22

1. Przetargi, zawieranie umów, wprowadzanie w życie oraz płatności w zakresie środków

przedakcesyjnych w ramach programu Phare, programu Współpracy Transgranicznej w ramach

programu Phare, funduszy przedakcesyjnych dla Cypru oraz Malty są zarządzane, począwszy od

1 maja 2004 roku, przez agencje wdrażające w nowych Państwa Członkowskich.

Komisja przyjmuje decyzje europejskie w celu uchylenia kontroli ex ante”, wykonywanych przez

Komisję w stosunku do przetargów i zawierania umów, w wyniku pozytywnie ocenionego

Rozszerzonego Zdecentralizowanego Systemu Wdrażania (EDIS), zgodnie z kryteriami i warunkami

C 310/306 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004

(1) Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny

budżetowej i poprawy procedury budżetowej (Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1).

(2) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

(3) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80.


określonymi w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1266/1999 z dnia 21 czerwca 1999

roku w sprawie koordynacji pomocy dla państw ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej

w ramach strategii przedakcesyjnej i zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 3906/89 (1).

Jeżeli te decyzje o uchyleniu kontroli ex ante” nie zostały przyjęte przed 1 maja 2004 roku, wszelkie

umowy podpisane między 1 maja 2004 roku a dniem, w którym decyzje Komisji zostały przyjęte,

nie kwalifikują się do pomocy przedakcesyjnej.

Jednakże, wyjątkowo, jeżeli podjęcie przez Komisję decyzji o uchyleniu kontroli ex ante” zostanie

opóźnione po 1 maja 2004 roku z powodów, których nie można przypisać organom nowych

Państw Członkowskich, Komisja może przyjąć, w odpowiednio uzasadnionych przypadkach, iż

umowy podpisane między 1 maja 2004 roku a dniem podjęcia tych decyzji kwalifikują się do

otrzymania środków pomocy przedakcesyjnej, oraz kontynuować wdrażanie pomocy przedakcesyjnej

przez ograniczony okres, w ramach którego Komisja będzie sprawować kontrolę ex ante” nad

przetargami i zawieraniem umów.

2. Do ogólnych zobowiązań budżetowych podjętych przed 1 maja 2004 roku na mocy

przedakcesyjnych instrumentów finansowych, o których mowa w ustępie 1, w tym do zawarcia i

rejestracji następnych indywidualnych prawnych zobowiązań i płatności, dokonanych po 1 maja

2004 roku, stosuje się zasady i regulacje przedakcesyjnych instrumentów finansowania.

Zobowiązania te obciążają odpowiednie pozycje budżetowe, aż do dnia zamknięcia odpowiednich

programów i projektów. Jednakże procedury zamówień publicznych rozpoczęte po 1 maja 2004

roku przeprowadzane są zgodnie z odpowiednimi aktami Unii.

3. Ostatnie ustalanie programu dla pomocy przedakcesyjnej, o której mowa w ustępie 1, ma

miejsce w ostatnim pełnym roku kalendarzowym poprzedzającym dzień 1 maja 2004 roku.

Działania w ramach tych programów muszą zostać zawarte w formie umów w ciągu kolejnych

dwóch lat, a wydatkowanie musi zostać dokonane zgodnie z tym co stanowi Memorandum

Finansowe (2), zazwyczaj do końca trzeciego roku następującego po dniu podjęcia zobowiązania. W

żaden sposób nie przedłuża się okresu wynikającego z umowy. Wyjątkowo i w odpowiednio

uzasadnionych przypadkach ograniczone przedłużenie tego okresu może zostać udzielone w

stosunku do wydatkowania.

4. Aby zapewnić konieczne wygaśnięcie funkcjonowania przedakcesyjnych instrumentów

finansowych, o których mowa w ustępie 1, jak również programu ISPA, i dokonać niezakłóconego

przejścia z zasad mających zastosowanie przed 1 maja 2004 roku i po tym dniu, Komisja może

podjąć wszelkie właściwe środki zapewniające, iż niezbędna ustawowa liczba pracowników zostanie

utrzymana w nowych Państwach Członkowskich przez okres nieprzekraczający piętnastu miesięcy

po 1 maja 2004 roku.

W tym okresie urzędnicy powołani na stanowiska w nowych Państwach Członkowskich przed

1 maja 2004 roku, którzy mają pozostać na stanowiskach w tych Państwach po tym dniu, mają

wyjątkowo prawo do takich samych warunków finansowych i materialnych, jakie Komisja stosowała

wobec nich przed 1 maja 2004 roku zgodnie z załącznikiem X do regulaminu pracowniczego

urzędników i warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, ustanowionym

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/307

(1) Dz.U. L 232 z 2.9.1999, str. 34.

(2) Zgodnie z Wytycznymi Phare (SEC (1999) 1596, zaktualizowanymi 6.9.2002 przez C 3303/2).


w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1). Wydatki administracyjne, w tym płace

innych pracowników, niezbędne do zarządzania pomocą przedakcesyjną pokrywane są przez cały

rok 2004, aż do końca lipca 2005 roku z pozycji budżetowej wydatki wspierające działania

(uprzednia część B budżetu) odpowiednich budżetów przedakcesyjnych lub z równoważnych pozycji

dotyczących instrumentów finansowych, o których mowa w ustępie 1, jak również tych, które

dotyczą programu ISPA.

5. W przypadku gdy projekty zatwierdzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1258/1999 nie

mogą być dalej finansowane na mocy tego instrumentu, mogą one zostać włączone do programów

rozwoju obszarów wiejskich i finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji

Rolnej. Jeżeli szczególne środki przejściowe będą konieczne w tym względzie, Komisja przyjmuje

takie środki zgodnie z procedurami określonymi w artykule 50 ustęp 2 rozporządzenia Rady (WE)

nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy

strukturalnych (2).

Artykuł 23

1. Między 1 maja 2004 roku a końcem 2006 roku Unia przekazuje na rzecz nowych Państw

Członkowskich tymczasową pomoc finansową (zwaną dalej środkami przejściowymi), mającą na

celu rozwój i wzmocnienie możliwości administracyjnych we wprowadzaniu w życie i

egzekwowaniu prawa Unii i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, jak również wspieranie

wymiany dobrych praktyk między równorzędnymi organami.

2. Pomoc jest skierowana w stronę ciągłej potrzeby wzmacniania możliwości instytucjonalnych w

niektórych dziedzinach poprzez działania, które nie mogą być finansowane w ramach funduszy

strukturalnych, w szczególności w następujących obszarach:

a) wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (wzmocnienie systemu wymiaru sprawiedliwości,

kontrole na granicach zewnętrznych, strategia przeciwdziałania korupcji, wzmocnienie zdolności

egzekwowania prawa),

b) kontrola finansowa,

c) ochrona interesów finansowych Unii i Europejskiej Agencji Energii Atomowej oraz zwalczanie

nadużyć finansowych,

d) rynek wewnętrzny, w tym unia celna,

e) środowisko naturalne,

f) służby weterynaryjne oraz tworzenie możliwości administracyjnych związanych

z bezpieczeństwem żywności,

g) struktury administracyjne i kontrolne dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, w tym

Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (ZSZiK),

C 310/308 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004

(1) Dz. U. L 56 z 4.3.1968, str. 1.

(2) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1.


h) bezpieczeństwo jądrowe (wzmacnianie efektywności i kwalifikacji organów bezpieczeństwa

jądrowego oraz ich organizacji wsparcia technicznego jak również publicznych agencji

zarządzania odpadami radioaktywnymi),

i) statystyka,

j) wzmacnianie administracji publicznej zgodnie z potrzebami określonymi w szczegółowym

monitorującym sprawozdaniu Komisji, nie objętymi funduszami strukturalnymi.

3. Pomoc udzielana w ramach środków przejściowych rozdzielana jest zgodnie z procedurą

określoną w artykule 8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3906/89 z dnia 18 grudnia 1989 roku w

sprawie pomocy gospodarczej dla niektórych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (1).

4. Program wprowadza się w życie zgodnie z przepisami artykułu 53 ustęp 1 lit. a) i b)

rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

(2) lub zastępującej go ustawy europejskiej. Dla projektów współpracy pomiędzy organami

administracji publicznej mających na celu rozwój instytucjonalny nadal będzie mieć zastosowanie

procedura zaproszenia do składania projektów poprzez sieć punktów kontaktowych w Państwach

Członkowskich, ustanowiona w ramach Umów ramowych z obecnymi Państwami Członkowskimi

do celów pomocy przedakcesyjnej.

Środki przekazywane w ramach środków przejściowych, według cen z 1999 roku, wynoszą 200

milionów EUR w 2004 roku, 120 milionów EUR w 2005 roku oraz 60 milionów EUR w 2006 roku.

Roczne środki zatwierdza organ budżetowy w ramach limitu perspektywy finansowej, jak określono

w Porozumieniu Międzyinstytucjonalnym z dnia 6 maja 1999 roku.

Artykuł 24

1. Tworzy się instrument finansowy Schengen jako tymczasowy instrument pomocy dla Państw

Członkowskich beneficjentów, między 1 maja 2004 roku a końcem 2006 roku w celu finansowania

na nowych zewnętrznych granicach Unii działań wprowadzających w życie dorobek Schengen oraz

kontrolę na granicach zewnętrznych.

W celu zmierzenia się z brakami stwierdzonymi w ramach przygotowań do uczestnictwa

w Schengen, następujące rodzaje działań kwalifikują się do finansowania w ramach środków

Schengen:

a) inwestycje w budowę, odnowienie lub polepszenie stanu infrastruktury na przejściach

granicznych oraz powiązanych z nimi budynków,

b) inwestycje we wszelkie rodzaje sprzętu operacyjnego (np. sprzęt laboratoryjny, narzędzia

wykrywające, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie dla Systemu Informacyjnego Schengen

SIS II, środki transportu),

c) szkolenia straży granicznych,

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/309

(1) Dz.U. L 375 z 23.12.1989, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2500/02 (Dz.U. L 342 z 27.12.2001, str. 1).

(2) Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1).


d) wsparcie dla kosztów logistyki oraz operacji.

2. Następujące kwoty są dostępne w ramach instrumentu finansowego Schengen w formie

płatności grantu w zryczałtowanej wysokości począwszy od dnia przystąpienia na rzecz Państw

Członkowskich beneficjentów, wymienionych poniżej:

(w milionach EUR, według cen z 1999 r.)

2004 2005 2006

Estonia 22,9 22,9 22,9

Łotwa 23,7 23,7 23,7

Litwa 44,78 61,07 29,85

Węgry 49,3 49,3 49,3

Polska 93,34 93,33 93,33

Słowenia 35,64 35,63 35,63

Słowacja 15,94 15,93 15,93

3. Państwa Członkowskie beneficjenci są odpowiedzialne za wybór i wprowadzenie w życie

poszczególnych działań zgodnie z niniejszym artykułem. Są one również odpowiedzialne za

koordynację korzystania z instrumentu finansowego Schengen ze wsparciem z innych instrumentów

Unii, zapewniając zgodność z politykami i środkami Unii oraz zgodność z rozporządzeniem

finansowym mającym zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich lub z ustawą

europejską zastępującą to rozporządzenie.

Płatności grantu w zryczałtowanej wysokości wykorzystane zostaną w ciągu trzech lat od daty

pierwszej płatności, a wszelkie środki niewykorzystane lub wydane w sposób nieuzasadniony

zostaną odzyskane przez Komisję. Państwa Członkowskie beneficjenci przedstawią, nie później niż

sześć miesięcy po upływie trzyletniego terminu, szczegółowe sprawozdanie w sprawie finansowego

wykorzystania płatności grantu w zryczałtowanej wysokości wraz z uzasadnieniem poczynionych

wydatków.

Państwo Członkowskie beneficjent wykonuje powyższy obowiązek bez uszczerbku

dla odpowiedzialności Komisji za wykonanie budżetu Unii oraz zgodnie z przepisami wyżej

wymienionego rozporządzenia finansowego lub ustawy europejskiej zastępującej to rozporządzenie

mających zastosowanie do zarządzania zdecentralizowanego.

4. Komisja zachowuje prawo sprawdzenia, poprzez Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

(OLAF). Komisja oraz Trybunał Obrachunkowy mogą również przeprowadzać kontrole na miejscu

zgodnie z odpowiednimi procedurami.

5. Komisja może przyjąć wszelkie przepisy techniczne niezbędne do korzystania z instrumentu

finansowego Schengen.

Artykuł 25

Kwoty, o których mowa w artykułach 18, 19, 23 i 24, waloryzuje się każdego roku, w ramach

dostosowania technicznego, o którym mowa w ustępie 15 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z

dnia 6 maja 1999 roku.

C 310/310 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Artykuł 26

1. Jeżeli przed końcem trzyletniego okresu następującego po 1 maja 2004 roku pojawią się

trudności, które są poważne i mogą utrzymywać się w jakimkolwiek sektorze gospodarki, lub mogą

spowodować poważne pogorszenie sytuacji gospodarczej danego obszaru, nowe Państwo

Członkowskie może zwrócić się o zezwolenie na podjęcie środków ochronnych w celu naprawienia

sytuacji i dostosowania danego sektora gospodarki do rynku wewnętrznego.

W takich samych okolicznościach każde z obecnych Państw Członkowskich może zwrócić się o

zezwolenie na podjęcie środków ochronnych w stosunku do jednego lub większej liczby nowych

Państw Członkowskich.

2. Na wniosek zainteresowanego Państwa Członkowskiego, Komisja w ramach procedury

nadzwyczajnej przyjmuje rozporządzenia europejskie lub decyzje europejskie określające środki

ochronne, które uważa za niezbędne, wskazując warunki i zasady ich wprowadzenia w życie.

W razie poważnych trudności gospodarczych i na wyraźny wniosek zainteresowanego Państwa

Członkowskiego, Komisja podejmuje działania w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania wniosku

wraz z odpowiednimi informacjami uzasadniającymi ten wniosek. Środki powzięte w ramach

powyższej procedury stosuje się ze skutkiem natychmiastowym, biorąc pod uwagę interesy

wszystkich zainteresowanych stron; nie mogą one pociągać za sobą konieczności przeprowadzania

kontroli granicznych.

3. Środki dopuszczone na mocy ustępu 2 mogą obejmować odstępstwa od zasad ustalonych w

Konstytucji, w szczególności od niniejszego Protokołu, w takim zakresie i na takie okresy, jakie są

ściśle niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ustępie 1. Pierwszeństwo przyznaje się

środkom, które w możliwie najmniejszy sposób zakłócają funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Artykuł 27

Jeżeli nowe Państwo Członkowskie nie wprowadziło w życie zobowiązań podjętych w ramach

negocjacji w sprawie przystąpienia powodując poważne naruszenie funkcjonowania rynku

wewnętrznego, w tym jakiekolwiek zobowiązania we wszystkich politykach sektorowych

dotyczących działalności gospodarczej o skutku transgranicznym, lub też bliskie ryzyko wystąpienia

takiego naruszenia, Komisja może przyjąć rozporządzenia europejskie lub decyzje europejskie

ustanawiające odpowiednie środki do końca najwyżej trzyletniego okresu następującego po 1 maja

2004 roku, na uzasadniony wniosek Państwa Członkowskiego lub z własnej inicjatywy.

Środki muszą być proporcjonalne, a pierwszeństwo przyznaje się środkom, które w możliwie

najmniejszy sposób zakłócają funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a w stosownym przypadku

pierwszeństwo przyznaje się istniejącym sektorowym mechanizmom ochronnym. Takie środki

ochronne nie będą stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu

między Państwami Członkowskimi. Środki te utrzymuje się nie dłużej niż jest to ściśle niezbędne, a w

każdym przypadku znosi się je w momencie wykonania określonego zobowiązania. Mogą one

jednak być stosowane po upływie okresu wymienionego w pierwszym akapicie, tak długo jak

odpowiednie zobowiązania nie będą wykonane. W odpowiedzi na postępy poczynione przez dane

nowe Państwo Członkowskie w wykonywaniu swoich zobowiązań, Komisja może odpowiednio

dostosować środki. Wodpowiednim czasie przed uchyleniem rozporządzeń europejskich lub decyzji

europejskich określających środki ochronne, Komisja powiadamia Radę i należycie uwzględnia

wszelkie uwagi poczynione przez Radę w tym względzie.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/311


Artykuł 28

Jeżeli w nowym Państwie Członkowskim wystąpią poważne braki lub bliskie ryzyko wystąpienia

takich braków w transpozycji, w stanie zaawansowania we wprowadzaniu w życie lub w stosowaniu

decyzji ramowych lub jakichkolwiek innych zobowiązań, instrumentów współpracy i decyzji

odnoszących się do wzajemnego uznawania w obszarze prawa karnego zgodnie z tytułem VI

Traktatu UE oraz z dyrektywami i rozporządzeniami odnoszącymi się do wzajemnego uznawania w

sprawach cywilnych na mocy tytułu IV Traktatu WE oraz ustaw europejskich i europejskich ustaw

ramowych przyjętych na podstawie części III tytułu III rozdziału IV sekcji 3 i 4 Konstytucji

Komisja może przyjąć rozporządzenia europejskie lub decyzje europejskie ustanawiające

odpowiednie środki, wskazując warunki i zasady, na jakich będą one wprowadzane w życie,

najwyżej do końca trzyletniego okresu następującego po 1 maja 2004 roku, na uzasadniony wniosek

Państwa Członkowskiego lub z własnej inicjatywy, po przeprowadzeniu konsultacji z Państwami

Członkowskimi.

Środki te mogą przyjąć postać czasowego zawieszenia stosowania odpowiednich postanowień i

decyzji w stosunkach między nowym Państwem Członkowskim i jakimkolwiek innym Państwem

Członkowskim lub Państwami Członkowskimi, bez uszczerbku dla kontynuacji ścisłej współpracy

sądowej. Środki te utrzymuje się nie dłużej, niż jest to ściśle niezbędne, a, w każdym przypadku znosi

się je w momencie uzupełnienia braków. Mogą one jednak być stosowane po upływie okresu

wymienionego w pierwszym akapicie, tak długo jak utrzymują się odpowiednie braki. Wodpowiedzi

na postępy poczynione przez dane nowe Państwo Członkowskie w uzupełnianiu braków, Komisja

może odpowiednio dostosować przyjęte środki po przeprowadzeniu konsultacji z Państwami

Członkowskimi. W odpowiednim czasie przed uchyleniem środków ochronnych Komisja

powiadamia Radę i należycie uwzględnia wszelkie uwagi poczynione przez Radę w tym względzie.

Artykuł 29

W celu uniknięcia zakłócenia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego, stosowanie

przepisów krajowych nowych Państw Członkowskich w trakcie okresów przejściowych określonych

w załącznikach VXIV do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku nie prowadzi do

kontroli granicznych pomiędzy Państwami Członkowskimi.

Artykuł 30

Jeżeli środki przejściowe są niezbędne do ułatwienia przejścia z istniejącego w nowych Państwach

Członkowskich systemu do systemu wynikającego z zastosowania wspólnej polityki rolnej na

warunkach wskazanych w niniejszym Protokole, Komisja przyjmuje takie środki zgodnie z procedurą

przewidzianą w artykule 42 ustęp 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca

2001 roku w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1) lub tam gdzie jest to

stosowne — z procedurą, o której mowa w odpowiednich artykułach innych rozporządzeń w

sprawie wspólnej organizacji rynków rolnych lub ustaw europejskich zastępujących te rozporządzenia,

lub z odpowiednią procedurą określoną w mającym zastosowanie ustawodawstwie. Środki

przejściowe, o których mowa w niniejszym artykule, mogą być podejmowane przez okres trzech lat

następujących po 1 maja 2004 roku, a ich stosowanie będzie ograniczone do tego okresu. Ustawa

europejska Rady może przedłużyć ten okres. Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z

Parlamentem Europejskim.

C 310/312 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1.


Artykuł 31

Jeżeli środki przejściowe są niezbędne do ułatwienia przejścia z istniejącego w nowych Państwach

Członkowskich systemu do systemu wynikającego z zastosowania regulacji weterynaryjnych i

fitosanitarnych Unii, Komisja przyjmuje takie środki zgodnie z właściwą procedurą określoną w

mającym zastosowanie ustawodawstwie. Powyższe środki są podejmowane przez okres trzech lat

następujących po 1 maja 2004 roku i ich stosowanie jest ograniczone do tego okresu.

Artykuł 32

1. Mandaty nowych członków komitetów oraz grup i innych organów, wymienionych

w załączniku XVI do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku wygasają w tym samym

czasie co mandaty członków sprawujących te funkcje 1 maja 2004 roku.

2. Mandaty nowych członków komitetów oraz grup utworzonych przez Komisję, wymienionych w

załączniku XVII do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku wygasają w tym samym czasie

co mandaty członków sprawujących te funkcje 1 maja 2004 roku.

TYTUŁ IV

STOSOWANIE AKTÓW INSTYTUCJI

Artykuł 33

Od 1 maja 2004 roku nowe Państwa Członkowskie uznaje się za adresatów dyrektyw i decyzji w

rozumieniu artykułu 249 Traktatu WE i artykułu 161 Traktatu EWEA, o ile takie dyrektywy i decyzje

zostały skierowane do wszystkich obecnych Państw Członkowskich. Z wyjątkiem dyrektyw i decyzji,

które wchodzą w życie zgodnie z artykułem 254 ustępy 1 i 2 Traktatu WE, uznaje się, że nowym

Państwom Członkowskim notyfikowano takie dyrektywy i decyzje 1 maja 2004 roku.

Artykuł 34

Nowe Państwa Członkowskie wprowadzą w życie środki niezbędne do przestrzegania od 1 maja

2004 roku przepisów dyrektyw i decyzji w rozumieniu artykułu 249 Traktatu WE oraz artykułu 161

Traktatu EWEA, chyba że z załączników, o których mowa w artykule 15, lub z jakichkolwiek innych

postanowień niniejszego Protokołu wynika inny termin w tym względzie.

Artykuł 35

W braku odmiennych postanowień, Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje rozporządzenia

europejskie i decyzje europejskie niezbędne do wprowadzenia w życie postanowień zawartych w

załącznikach III i IV do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku, o których mowa w

artykułach 12 i 13 niniejszego Protokołu.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/313


Artykuł 36

1. W przypadku gdy akty instytucji przyjęte przed przystąpieniem wymagają dostosowania z uwagi

na przystąpienie, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w niniejszym Protokole,

dokonuje się niezbędnych dostosowań zgodnie z procedurą przewidzianą w ustępie 2. Takie

dostosowania wchodzą w życie 1 maja 2004 roku.

2. Rada na wniosek Komisji, lub też Komisja, w zależności od tego, który z tych organów przyjął

dany akt, przyjmuje w tym celu niezbędne akty.

Artykuł 37

Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne zmierzające do zapewnienia na terytorium

nowych Państw Członkowskich ochrony zdrowia pracowników i mieszkańców przed szkodliwym

promieniowaniem są, zgodnie z artykułem 33 Traktatu EWEA, przekazywane Komisji przez te

państwa w terminie trzech miesięcy od 1 maja 2004 roku.

CZĘŚĆ DRUGA

POSTANOWIENIA W SPRAWIE PROTOKOŁÓW

ZAŁĄCZONYCH DO AKTU PRZYSTĄPIENIA Z DNIA 16 KWIETNIA 2003 ROKU

TYTUŁ I

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO BANKU

INWESTYCYJNEGO

Artykuł 38

Królestwo Hiszpanii dokona wpłaty kwoty 309 686 775 EUR, jako jego udział w kapitale

wpłacanym na podwyższenie kapitału subskrybowanego. Wkład ten zostaje wpłacony w ośmiu

równych ratach, których termin płatności przypada na 30 września 2004 roku, 30 września 2005

roku, 30 września 2006 roku, 31 marca 2007 roku, 30 września 2007 roku, 31 marca 2008 roku,

30 września 2008 roku i 31 marca 2009 roku.

Królestwo Hiszpanii dokona wpłaty, w ośmiu równych ratach, których termin płatności przypada w

tych terminach, kwoty przeznaczonej na rezerwy i prowizje równoważne rezerwom, jak również na

kwoty, które mają jeszcze zostać przeznaczone na rezerwy i prowizje, obejmujące bilans rachunku

zysków i strat na koniec kwietnia 2004 roku, wykazane przez Bank w bilansie, kwot

odpowiadających 4,1292 % rezerw i prowizji.

C 310/314 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Artykuł 39

Po 1 maja 2004 roku nowe Państwa Członkowskie dokonają wpłat poniżej wskazanych kwot

odpowiadających ich udziałom w kapitale wpłacanym na kapitał subskrybowany określony

w artykule 4 Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Polska 170 563 175 EUR

Republika Czeska 62 939 275 EUR

Węgry 59 543 425 EUR

Słowacja 21 424 525 EUR

Słowenia 19 890 750 EUR

Litwa 12 480 875 EUR

Cypr 9 169 100 EUR

Łotwa 7 616 750 EUR

Estonia 5 882 000 EUR

Malta 3 490 200 EUR

Wkłady te są wpłacane w ośmiu równych ratach, których termin płatności przypada na 30 września

2004 roku, 30 września 2005 roku, 30 września 2006 roku, 31 marca 2007 roku, 30 września

2007 roku, 31 marca 2008 roku, 30 września 2008 roku i 31 marca 2009 roku.

Artykuł 40

Nowe Państwa Członkowskie dokonają wpłaty, w ośmiu równych ratach, których termin płatności

przypada w dniach wskazanych w artykule 39, kwoty przeznaczonej na rezerwy i prowizje

równoważne rezerwom, jak również na kwoty które mają jeszcze zostać przeznaczone na rezerwy i

prowizje, obejmujące bilans rachunku zysków i strat na koniec kwietnia 2004 roku, wykazane przez

Europejski Bank Inwestycyjny w bilansie, kwot odpowiadających następującym procentom rezerw i

prowizji:

Polska 2,2742%

Republika Czeska 0,8392%

Węgry 0,7939%

Słowacja 0,2857%

Słowenia 0,2652%

Litwa 0,1664%

Cypr 0,1223%

Łotwa 0,1016%

Estonia 0,0784%

Malta 0,0465%

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/315


Artykuł 41

Kapitał i wpłaty wymienione w artykułach 38, 39 i 40 są płacone przez Królestwo Hiszpanii i nowe

Państwa Członkowskie w gotówce w euro, o ile w drodze odstępstwa Rada Gubernatorów

jednomyślnie nie postanowi inaczej.

TYTUŁ II

POSTANOWIENIA W SPRAWIE RESTRUKTURYZACJI CZESKIEGO HUTNICTWA ŻELAZA I STALI

Artykuł 42

1. Nie naruszając postanowień artykułów III-167 i III-168 Konstytucji, pomoc państwa udzieloną

przez Republikę Czeską dla celów restrukturyzacji na rzecz określonych części czeskiego hutnictwa

w latach 19972003 uznaje się za zgodną z rynkiem wewnętrznym, pod warunkiem iż:

a) okres, o którym mowa w artykule 8 ustęp 4 Protokołu 2 dotyczącego produktów EWWiS do

Układu Europejskiego, ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich

Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Czeską z drugiej strony (1), został

przedłużony do 1 maja 2004 roku,

b) postanowienia planu restrukturyzacji, na podstawie którego powyższy Protokół został

przedłużony, są przestrzegane w ciągu całego okresu 20022006,

c) warunki wskazane w niniejszym tytule są spełnione, oraz

d) żadna pomoc państwa dla celów restrukturyzacji nie zostanie wypłacona na rzecz czeskiego

hutnictwa po 1 maja 2004 roku.

2. Restrukturyzacja czeskiego hutnictwa, wynikająca z indywidualnych biznesplanów spółek

wymienionych w załączniku 1 do Protokołu nr 2 do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003

roku (zwane dalej spółkami objętymi pomocą), oraz przeprowadzona zgodnie z warunkami

ustanowionymi przez niniejszy tytuł, zostanie zakończona nie później niż do 31 grudnia 2006 roku

(zwane dalej końcem okresu restrukturyzacji).

3. Wyłącznie spółki objęte pomocąkwalifikują się do otrzymania pomocy państwa w ramach

programu restrukturyzacji czeskiego hutnictwa żelaza i stali.

4. Spółka objęta pomocą nie może:

a) w przypadku łączenia z inną spółką nie wymienioną w załączniku 1 do Protokołu nr 2 do Aktu

Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku, przenieść korzyści wynikającej z pomocy udzielonej

spółce nią objętej,

C 310/316 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004

(1) Dz.U. L 360 z 31.12.1994, str. 2.


b) w okresie do 31 grudnia 2006 roku przejąć aktywów jakiejkolwiek spółkinie wymienionej w

załączniku 1 do Protokołu nr 2 do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku, której

upadłość ogłoszono.

5. Przy każdej następnej prywatyzacji którejkolwiek ze spółek objętych pomocą przestrzegane będą

warunki i zasady dotyczące ekonomicznej żywotności, pomocy państwa i ograniczenia zdolności

produkcyjnych, określone w niniejszym tytule.

6. Całkowita pomoc na cele restrukturyzacji, która ma zostać udzielona spółkom objętym pomocą,

zostanie określona w uzasadnieniach zawartych w zatwierdzonym planie restrukturyzacji czeskiego

hutnictwa oraz indywidualnych biznesplanach zatwierdzonych przez Radę. Jednakże w żadnym

przypadku pomoc wypłacona w okresie 19972003 nie może przekroczyć kwoty 14

147 425 201 CZK. Z tej ogólnej sumy, Nová Huť otrzyma maksymalnie 5 700 075 201 CZK,

Vítkovice Steel otrzyma maksymalnie 8 155 350 000 CZK oraz Válcovny Plechu Frýdek Místek

otrzyma maksymalnie 292 000 000 CZK, w zależności od wymagań określonych w zatwierdzonych

planach restrukturyzacji. Pomocy udziela się jednorazowo. Żadna dodatkowa pomoc państwa nie

zostanie udzielona przez Republikę Czeską dla celów restrukturyzacji na rzecz czeskiego hutnictwa.

7. Republika Czeska zredukuje o 590 000 ton swoje zdolności produkcyjne netto dla wyrobów

gotowych w okresie 19972006.

Obniżenie zdolności produkcyjnych mierzone jest wyłącznie na podstawie trwałego zamknięcia

instalacji produkcyjnych przez ich fizyczne zniszczenie w taki sposób, iż instalacje te nie mogą

zostać przywrócone do użytku. Ogłoszenie upadłości spółki z sektora hutnictwa nie stanowi

obniżenia zdolności produkcyjnych.

Powyższy poziom netto obniżenia zdolności produkcyjnych, wraz z jakimkolwiek innym

obniżaniem zdolności produkcyjnych, które zostało uznane za niezbędne w programach

restrukturyzacji, osiąga się zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku 2 do Protokołu

nr 2 do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku.

8. Republika Czeska usunie wszystkie bariery w wymianie handlowej na rynku węgla zgodnie z

dorobkiem, do dnia przystąpienia, w celu umożliwienia czeskim spółkom z sektora hutnictwa

dostępu do węgla po międzynarodowych cenach rynkowych.

9. Wprowadza się w życie biznesplan dla spółki objętej pomocą Nová Huť. W szczególności:

a) Zakład Vysoké Pece Ostrava zostanie włączony do struktury organizacyjnej Nová Huť poprzez

nabycie pełnego prawa własności. Dla tego łączenia zostanie wyznaczona data docelowa wraz ze

wskazaniem zakresu odpowiedzialności za jego wykonanie,

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/317


b) wysiłki restrukturyzacyjne skoncentrowane są na:

i) transformacji Nová Huť z zakładu o orientacji produkcyjnej na orientację rynkową oraz na

zwiększeniu operatywności i skuteczności zarządzania, włączając w to większą przejrzystość

kosztów,

ii) dokonaniu przez Nová Huť przeglądu asortymentu towarów oraz wejściu na rynki o większej

wartości dodanej,

iii) przeprowadzeniu przez Nová Huť, w krótkim okresie po podpisaniu Traktatu o

Przystąpieniu, niezbędnych inwestycji mających na celu uzyskanie lepszej jakości gotowych

wyrobów,

c) wprowadzony w życie zostanie program restrukturyzacji zatrudnienia. Poziomy wydajności

porównywalne z tymi uzyskiwanymi przez grupy producentów przemysłu hutniczego Unii,

zostaną osiągnięte do 31 grudnia 2006 roku, co ustalone zostanie w oparciu o skonsolidowane

dane spółek objętych pomocą,

d) do 1 maja 2004 roku zostanie osiągnięta zgodność z odpowiednim dorobkiem Wspólnoty w

zakresie ochrony środowiska. Niezbędne inwestycje zostaną omówione w biznesplanie. Zgodnie

z biznesplanem, zostaną dokonane niezbędne przyszłe inwestycje związane ze zintegrowanym

zapobieganiem zanieczyszczeniom i ich kontrolą w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą

Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania

zanieczyszczeniom i ich kontroli (1) do 1 listopada 2007 roku.

10. Wprowadza się w życie biznesplan dla spółki objętej pomocą Vítkovice Steel. W szczególności:

a) zakład Duo zostanie zamknięty na stałe nie później niż do 31 grudnia 2006 roku. W przypadku

nabycia spółki przez inwestora strategicznego, warunkiem zawarcia umowy sprzedaży będzie

zamknięcie tego zakładu do tego dnia,

b) wysiłki restrukturyzacyjne skoncentrowane są na:

i) wzroście sprzedaży bezpośredniej i większym nastawieniu na redukcję kosztów, co jest

niezbędne dla wydajniejszego zarządzania,

ii) dostosowaniu do popytu na rynku oraz na przestawieniu produkcji na produkty o większej

wartości dodanej,

iii) przyspieszeniu proponowanej inwestycji w zakresie procesu wytwarzania stali wtórnej z

roku 2004 na rok 2003, aby umożliwić spółce konkurowanie bardziej jakością niż cenami,

c) do dnia przystąpienia zostanie osiągnięta zgodność z odpowiednim dorobkiem Wspólnoty w

dziedzinie ochrony środowiska. Niezbędne inwestycje zostaną omówione w biznesplanie, który

będzie wskazywał konieczność dokonania przyszłych inwestycji związanych z zintegrowanym

zapobieganiem zanieczyszczeniom i ich kontrolą.

C 310/318 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004

(1) Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26.


11. Wprowadza się w życie biznesplan dla spółki objętej pomocą Válcovny Plechu Frýdek Místek

(VPFM). W szczególności:

a) zakłady walcowania na gorąco nr 1 i nr 2 zostaną zamknięte na stałe pod koniec roku 2004,

b) wysiłki restrukturyzacyjne skoncentrowane są na:

i) przeprowadzeniu, w krótkim okresie po podpisaniu Traktatu o Przystąpieniu, niezbędnych

inwestycji mających na celu uzyskanie lepszej jakości gotowych wyrobów,

ii) przyznaniu pierwszeństwa wprowadzeniu w życie określonych kluczowych sposobów na

poprawę zyskowności (włączając w to restrukturyzację zatrudnienia, obniżenie kosztów,

poprawę wydajności, reorientację dystrybucji).

12. Jakiekolwiek późniejsze zmiany w ogólnym planie restrukturyzacji oraz w indywidualnych

planach muszą być zatwierdzone przez Komisję oraz, tam gdzie jest to konieczne, przez Radę.

13. Wprowadzenie w życie planu restrukturyzacji nastąpi w warunkach pełnej przejrzystości oraz

na podstawie zasad zdrowej gospodarki rynkowej.

14. Komisja i Rada dokładnie monitorują wprowadzanie w życie restrukturyzacji oraz spełnienie

warunków ustanowionych w niniejszym tytule w zakresie ekonomicznej żywotności, pomocy

państwa oraz obniżenia zdolności produkcyjnych przed i po 1 maja 2004 roku, do końca okresu

restrukturyzacji, zgodnie z ustępami 1518. W tym celu Komisja składa sprawozdanie Radzie.

15. Komisja oraz Rada monitorują restrukturyzację według wskaźników określonych

w załączniku 3 do Protokołu nr 2 do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku. Odniesienia

dokonane w powyższym załączniku do akapitu szesnastego wspomnianego Protokołu należy

rozumieć jako odniesienie do ustępu 16 niniejszego artykułu.

16. Proces monitorowania obejmuje niezależną ocenę, która ma zostać przeprowadzona w latach

2003, 2004, 2005 i 2006. Test ekonomicznej żywotności opracowany przez Komisję stanowi ważny

element zapewniający, iż ekonomiczna żywotność została osiągnięta.

17. Republika Czeska w pełni stosuje się do wszystkich uzgodnień dotyczących monitorowania. W

szczególności:

a) Republika Czeska co 6 miesięcy przedstawia Komisji sprawozdania dotyczące restrukturyzacji

spółek objętych pomocą, do 15 marca i 15 września każdego roku, aż do końca okresu

restrukturyzacji,

b) pierwsze sprawozdanie zostanie przedstawione Komisji do 15 marca 2003 roku, a ostatnie

sprawozdanie do 15 marca 2007 roku, chyba że Komisja postanowi inaczej,

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/319


c) sprawozdania zawierają wszystkie informacje niezbędne do monitorowania procesu restrukturyzacji

oraz obniżenia i wykorzystania zdolności produkcyjnych, a także dostarczają

wystarczające dane finansowe umożliwiające przeprowadzenie oceny wskazującej, czy warunki

i wymogi zawarte w niniejszym tytule zostały spełnione. Sprawozdania zawierają co najmniej

informacje wskazane w załączniku 4 do Protokołu nr 2 do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia

2003 roku, w stosunku do którego Komisja zastrzega sobie prawo zmiany zgodnie z

doświadczeniem zdobytym w okresie procesu monitorowania. Oprócz poszczególnych

sprawozdań z działalności spółek objętych pomocą sporządza się również sprawozdanie

dotyczące ogólnej sytuacji w czeskim hutnictwie, obejmujące przedstawienie ostatnich tendencji

makroekonomicznych,

d) Republika Czeska zobowiąże spółki objęte pomocą do ujawnienia wszystkich właściwych

danych, które w innych okolicznościach mogłyby zostać uznane za poufne. W ramach

sporządzania sprawozdań dla Rady, Komisja zapewni, iż informacje poufne dotyczące

poszczególnych spółek nie zostaną ujawnione.

18. Komisja może w każdym czasie podjąć decyzję o dokonaniu przez niezależnego konsultanta

oceny wyników monitorowania, przeprowadzeniu przez niego wszelkich niezbędnych badań oraz o

sporządzeniu sprawozdania dla Komisji i Rady.

19. Jeżeli Komisja ustali, na podstawie sprawozdań, o których mowa w ustępie 17, iż miały miejsce

znaczne odchylenia w danych finansowych, na których oparta została ocena ekonomicznej

żywotności, może wymagać od Republiki Czeskiej podjęcia odpowiednich środków mających na celu

wzmocnienie środków restrukturyzacyjnych w odpowiednich spółkach objętych pomocą.

20. Jeżeli proces monitorowania wykaże, iż:

a) warunki wskazane w uzgodnieniach przejściowych zawartych w niniejszym tytule nie zostały

spełnione, lub,

b) zobowiązania podjęte w ramach przedłużenia okresu, w którym Republika Czeska będzie mogła

wyjątkowo udzielać pomocy państwa dla celów restrukturyzacji jej sektora hutnictwa zgodnie z

Układem Europejskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich

Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Czeską z drugiej strony (1), nie zostały

wykonane, lub

c) Republika Czeska, w trakcie okresu restrukturyzacji udzieliła dodatkowej niezgodnej pomocy

państwa na rzecz hutnictwa i spółek objętych pomocą w szczególności,

uzgodnienia przejściowe zawarte w niniejszym tytule nie wywierają skutku.

Komisja podejmie odpowiednie środki, na mocy których każda spółka będzie zobowiązana

do zwrotu pomocy otrzymanej z naruszeniem warunków ustanowionych w niniejszym tytule.

C 310/320 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004

(1) Dz.U. L 360 z 31.12.1994, str. 2.


TYTUŁ III

POSTANOWIENIA W SPRAWIE STREF SUWERENNYCH ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ

BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ NA CYPRZE

Artykuł 43

1. Strefy suwerenne Zjednoczonego Królestwa włączone są do terytorium celnego Unii i w tym

celu do stref suwerennych stosuje się akty Unii z zakresu polityki celnej i wspólnej polityki handlowej

wymienione w części pierwszej Załącznika do Protokołu nr 3 do Aktu Przystąpienia z dnia

16 kwietnia 2003 roku, z zastrzeżeniem zmian wynikających z wymienionego Załącznika. W tym

załączniku odniesienia do niniejszego Protokołunależy rozumieć jako odniesienia do niniejszego

tytułu.

2. Akty Unii dotyczące podatków obrotowych, akcyzy oraz innych podatków pośrednich,

wymienione w części drugiej Załącznika do Protokołu nr 3 do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia

2003 roku stosuje się do stref suwerennych ze zmianami wynikającymi z wymienionego Załącznika,

jak również stosuje się odpowiednie postanowienia mające zastosowanie do Cypru, wynikające z

niniejszego Protokołu.

3. Akty Unii wymienione w części trzeciej Załącznika do Protokołu nr 3 do Aktu Przystąpienia z

dnia 16 kwietnia 2003 roku są zmieniane w sposób wskazany w wymienionym załączniku, w celu

umożliwienia Zjednoczonemu Królestwu utrzymania obniżeń i zwolnień z ceł i podatków na

dostawy na rzecz swoich sił zbrojnych i personelu z nimi związanego, wprowadzonych przez Traktat

o Ustanowieniu Republiki Cypryjskiej (zwany dalej jako Traktat o Ustanowieniu”).

Artykuł 44

Artykuły III225-III-232 Konstytucji wraz z przepisami przyjętymi na tej podstawie,

a także przepisami przyjętymi zgodnie z artykułem III-278 ustęp 4 lit. b) Konstytucji mają

zastosowanie do stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa.

Artykuł 45

Osoby zamieszkujące lub zatrudnione na terytorium stref suwerennych, do których, zgodnie z

ustaleniami poczynionymi na mocy Traktatu o Ustanowieniu oraz związanej z nim Wymiany Not z

dnia 16 sierpnia 1960 r., mają zastosowanie przepisy Republiki Cypryjskiej dotyczące zabezpieczenia

społecznego, są traktowane dla celów rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca

1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych,

osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się

we Wspólnocie (1), tak jak gdyby zamieszkiwali lub pracowali na terytorium Republiki Cypryjskiej.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/321

(1) Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2.


Artykuł 46

1. Od Republiki Cypryjskiej nie wymaga się przeprowadzania kontroli osób przekraczających

lądowe i morskie granice stref suwerennych, a wszelkie ograniczenia Unii dotyczące przekraczania

granic zewnętrznych nie mają zastosowania do takich osób.

2. Zjednoczone Królestwo przeprowadza kontrolę osób przekraczających granice zewnętrzne stref

suwerennych zgodnie z zobowiązaniami określonymi w części czwartej załącznika do Protokołu nr 3

do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku.

Artykuł 47

Aby zapewnić skuteczną realizację celów niniejszego tytułu, Rada może, na wniosek Komisji, przyjąć

decyzję europejską zmieniającą artykuły 43-46 , w tym postanowienia załącznika do Protokołu nr 3

do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku, lub też dotyczącą zastosowania do stref

suwerennych innych postanowień Konstytucji i aktów Unii na określonych przez siebie warunkach.

Rada stanowi jednomyślnie. Komisja przed przedstawieniem wskazanego powyżej wniosku

konsultuje się ze Zjednoczonym Królestwem i Republiką Cypryjską.

Artykuł 48

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2, Zjednoczone Królestwo jest odpowiedzialne za wprowadzenie w

życie niniejszego tytułu w strefach suwerennych. W szczególności:

a) Zjednoczone Królestwo jest odpowiedzialne za stosowanie środków Unii, wskazanych w

niniejszym tytule w dziedzinie ceł, podatków pośrednich i wspólnej polityki handlowej związanej

z towarami wprowadzanymi na terytorium Cypru lub opuszczającymi terytorium Cypru przez

port lub port lotniczy znajdujący się na obszarze stref suwerennych,

b) kontrola celna towarów przywożonych do lub wywożonych z wyspy Cypr przez siły zbrojne

Zjednoczonego Królestwa przez port lub port lotniczy Republiki Cypryjskiej może być

przeprowadzana na obszarze stref suwerennych,

c) Zjednoczone Królestwo jest odpowiedzialne za wydawanie licencji, zezwoleń lub certyfikatów,

które mogą być wymagane zgodnie z jakimkolwiek środkiem Unii, mającym zastosowanie do

towarów przywożonych do lub wywożonych z wyspy Cypr przez siły zbrojne Zjednoczonego

Królestwa.

2. Republika Cypryjska jest odpowiedzialna za zarządzanie i płatności w odniesieniu do wszelkich

środków Unii, do otrzymania których mogą być uprawnione osoby w strefie suwerennej w wyniku

zastosowania przepisów wspólnej polityki rolnej w strefach suwerennych zgodnie z artykułem 44;

Republika Cypryjska jest odpowiedzialna wobec Komisji za dokonywanie takich wydatków.

C 310/322 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


3. Bez uszczerbku dla postanowień ustępów 1 i 2, Zjednoczone Królestwo może przekazać

właściwym organom Republiki Cypryjskiej, zgodnie z ustaleniami dokonanymi na podstawie

Traktatu o Ustanowieniu, wykonywanie jakichkolwiek funkcji nałożonych na Państwo Członkowskie

przez lub na mocy przepisów, o których mowa w artykułach 4346.

4. Zjednoczone Królestwo i Republika Cypryjska współpracują celem zapewnienia skutecznego

wprowadzenia w życie niniejszego tytułu w strefach suwerennych i, tam, gdzie jest to właściwe

dokonują dalszych uzgodnień dotyczących przekazania uprawnień do wprowadzania w życie

wszelkich przepisów, o których mowa w artykułach 4346. Komisja otrzyma egzemplarz wszelkich

takich uzgodnień.

Artykuł 49

Jedynym celem uzgodnień przewidzianych w niniejszym tytule jest uregulowanie szczególnej sytuacji

stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa na Cyprze i uzgodnienia te nie mogą mieć zastosowania

do jakiegokolwiek innego terytorium Unii ani też nie mogą stanowić, w całości lub w części,

precedensu dla jakichkolwiek innych szczególnych uzgodnień, które albo istnieją już w chwili

obecnej, albo mogą zostać ustanowione na innym terytorium europejskim, o którym mowa w

artykule IV-40 Konstytucji.

Artykuł 50

Od 1 maja 2004 roku co pięć lat Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie

sprawozdanie w sprawie wprowadzania w życie postanowień niniejszego tytułu.

Artykuł 51

Postanowienia niniejszego tytułu mają zastosowanie z uwzględnieniem Deklaracji w sprawie stref

suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze, która włącza

tekst preambuły do Protokołu nr 3 do Aktu Przystąpienia z 2003 roku, bez zmiany ich skutków

prawnych.

TYTUŁ IV

POSTANOWIENIA W SPRAWIE ELEKTROWNI JĄDROWEJ IGNALINA NA LITWIE

Artykuł 52

Uznając gotowość Unii do udzielenia adekwatnej, dodatkowej pomocy dla litewskich wysiłków

likwidacyjnych w stosunku do elektrowni jądrowej Ignalina i podkreślając ten wyraz solidarności,

Litwa zobowiązała się do zamknięcia jednostki 1 elektrowni jądrowej Ignalina przed 2005 rokiem i

jednostki 2 tej elektrowni najpóźniej do 31 grudnia 2009 roku i następnie do likwidacji tych

jednostek.

Artykuł 53

1. W okresie 20042006 Unia udzieli Litwie dodatkowej pomocy finansowej celem wsparcia jej

wysiłków likwidacyjnych i zmierzenia się z konsekwencjami zamknięcia i likwidacji elektrowni

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/323


jądrowej Ignalina (dalej jako program Ignalina”).

2. Decyzje o działaniach podejmowanych na podstawie programu Ignalina i ich realizacja odbywa

się zgodnie z przepisami przewidzianymi w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3906/89 z dnia

18 grudnia 1989 roku w sprawie pomocy gospodarczej dla niektórych państw Europy Środkowej i

Wschodniej (1).

3. Program Ignalina obejmuje w szczególności: działania wspierające likwidację elektrowni jądrowej

Ignalina, działania w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego mające na celu uzyskanie zgodności

z dorobkiem i działania dotyczące modernizacji konwencjonalnych zdolności produkcyjnych,

zastępujących zdolność produkcyjną dwóch reaktorów elektrowni jądrowej Ignalina oraz inne

działania, które są wynikiem decyzji o zamknięciu i likwidacji tej elektrowni, i które przyczyniają się

do koniecznej restrukturyzacji, uzyskania zgodności w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i

modernizacji sektora produkcji, przesyłu i dystrybucji energii na Litwie, jak również do poprawy

bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię i poprawy wydajności energetycznej na Litwie.

4. Program Ignalina obejmuje działania wspierające personel elektrowni w utrzymywaniu

wysokiego poziomu bezpieczeństwa operacyjnego w elektrowni jądrowej Ignalina w okresie

poprzedzającym zamknięcie i podczas likwidacji reaktorów.

5. W okresie 20042006 kwota przeznaczona na program Ignalina wynosi 285 milionów EUR

przydzielonych środków, wypłacanych w równych partiach rocznych.

6. Dla niektórych działań udział środków w programie Ignalina może wynieść do 100 %

całkowitych wydatków. Należy podjąć wszelkie wysiłki w celu kontynuacji praktyk współfinansowania,

ustanowionych w pomocy przedakcesyjnej dla litewskich wysiłków likwidacyjnych, jak

również w celu przyciągnięcia współfinansowania z innych źródeł, tam gdzie jest to właściwe.

7. Pomoc w ramach programu Ignalina lub jej część, może być udostępniona jako wkład Unii do

Międzynarodowego Funduszu Wspierania Likwidacji Elektrowni Ignalina, zarządzanego przez

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

8. Pomoc publiczna ze źródeł krajowych, unijnych i międzynarodowych:

a) na uzyskanie zgodności z dorobkiem w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i działaniami

dotyczącymi modernizacji Elektrowni Termicznej w Elektrenai na Litwie, co jest kluczowe dla

zastąpienia zdolności produkcyjnej dwóch reaktorów elektrowni jądrowej Ignalina, oraz

b) na likwidację elektrowni jądrowej Ignalina

jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w kształcie określonym w Konstytucji.

C 310/324 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004

(1) Dz.U. L 375 z 23.12.1989, str. 11.


9. Pomoc publiczna ze źródeł krajowych, unijnych i międzynarodowych, przeznaczona

na wsparcie wysiłków litewskich, podejmowanych w celu zmierzenia się z konsekwencjami

zamknięcia i likwidacji elektrowni jądrowej Ignalina, w szczególności pomoc państwa przeznaczona

na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii może w każdym poszczególnym przypadku być uznana

za zgodną, na mocy Konstytucji, z rynkiem wewnętrznym.

Artykuł 54

1. Uznając, że likwidacja elektrowni jądrowej Ignalina ma charakter długoterminowy i stanowi dla

Litwy wyjątkowe obciążenie finansowe, nieproporcjonalne wobec jej wielkości i możliwości

gospodarczych, Unia przez solidarność z Litwą udzieli dodatkowej pomocy Wspólnoty adekwatnej

do wysiłku likwidacyjnego po 2006 roku.

2. Program Ignalina jest w tym celu nieprzerwanie kontynuowany i przedłużony na okres po 2006

roku. Przepisy wykonawcze dla przedłużonego programu Ignalina zostają przyjęte zgodnie z

procedurą określoną w artykule 35 i wchodzą w życie najpóźniej w dniu zakończenia perspektywy

finansowej określonej w Porozumieniu Międzyinstytucjonalnym z dnia 6 maja 1999 roku.

3. Program Ignalina, przedłużony zgodnie z postanowieniami ustępu 2, jest oparty na elementach i

zasadach określonych w artykule 53.

4. Dla okresu objętego kolejnymi perspektywami finansowymi, całkowity średni poziom środków

dla przedłużonego programu Ignalina musi być odpowiedni. Planowanie środków będzie oparte na

rzeczywistych potrzebach finansowych i możliwościach ich wykorzystania.

Artykuł 55

Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 52, do 31 grudnia 2012 roku stosuje się ogólną klauzulę

ochronną wymienioną w artykule 26, jeżeli zaburzone są dostawy energii na Litwie.

Artykuł 56

Postanowienia niniejszego tytułu mają zastosowanie z uwzględnieniem Deklaracji w sprawie

elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie, która włącza tekst preambuły do Protokołu nr 4 do Aktu

Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku, bez zmiany ich skutków prawnych.

TYTUŁ V

POSTANOWIENIA W SPRAWIE TRANZYTU OSÓB DROGĄ LĄDOWĄ MIĘDZY OBWODEM

KALININGRADZKIM A POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Artykuł 57

Zasady i uzgodnienia Unii dotyczące tranzytu osób drogą lądową między obwodem kaliningradzkim

a innymi częściami Federacji Rosyjskiej, a w szczególności rozporządzenie Rady (WE) nr 693/2003 z

dnia 14 kwietnia 2003 roku ustanawiające Uproszczony Dokument Tranzytowy (FTD), Uproszczony

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/325


Kolejowy Dokument Tranzytowy (FRTD) oraz zmieniające Wspólne Instrukcje Konsularne i Wspólny

Podręcznik nie mogą same w sobie spowodować opóźnienia lub przeszkodzić w pełnym udziale

Litwy w dorobku Schengen, włącznie ze zniesieniem kontroli na granicach wewnętrznych.

Artykuł 58

Unia pomaga Litwie we wprowadzaniu w życie zasad i uzgodnień odnoszących się do tranzytu osób

między obwodem kaliningradzkim i innymi częściami Federacji Rosyjskiej w celu jak najszybszego i

pełnego udziału Litwy w strefie Schengen.

Unia pomaga Litwie w zarządzaniu tranzytem osób między obwodem kaliningradzkim i innymi

częściami Federacji Rosyjskiej i w szczególności ponosi wszelkie dodatkowe koszty, jakie pojawią się

przy wprowadzaniu w życie szczególnych przepisów dorobku przewidzianych w zakresie tego

tranzytu.

Artykuł 59

Bez uszczerbku dla suwerennych praw Litwy, jakiekolwiek dalsze akty dotyczące tranzytu osób

między obwodem kaliningradzkim a innymi częściami Federacji Rosyjskiej są przyjmowane przez

Radę na wniosek Komisji. Rada stanowi jednomyślnie.

Artykuł 60

Niniejszy tytuł stosuje się z uwzględnieniem Deklaracji w sprawie tranzytu osób drogą lądową

między obwodem kaliningradzkim a innymi częściami Federacji Rosyjskiej, która włącza tekst

preambuły do Protokołu nr 5 do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku, bez zmiany jej

skutków prawnych.

TYTUŁ VI

POSTANOWIENIA W SPRAWIE NABYWANIA DRUGICH DOMÓW” NA MALCIE

Artykuł 61

Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę mieszkań na Malcie i bardzo ograniczoną powierzchnię

terenów przeznaczonych do zabudowy, które mogą zaspokoić jedynie podstawowe potrzeby

wynikające z obecnego rozwoju demograficznego, Malta może utrzymać w mocy,

na niedyskryminacyjnych zasadach, przepisy dotyczące nabywania i posiadania nieruchomości dla

celów drugich domów” przez obywateli Państw Członkowskich, którzy nie zamieszkiwali legalnie na

Malcie przez co najmniej pięć lat, wynikające z ustawy o nieruchomościach (nabywanie przez

nierezydentów) (rozdział 246).

C 310/326 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Malta stosuje procedury zezwoleń na nabywanie nieruchomości dla celów drugich domów” na

Malcie. Procedury te muszą być oparte na opublikowanych, obiektywnych, trwałych i przejrzystych

kryteriach. Kryteria te muszą być stosowane w sposób niedyskryminujący i nieróżnicujący obywateli

Malty i innych Państw Członkowskich. Malta zapewni, że w żadnym wypadku obywatele Państw

Członkowskich nie będą traktowani w sposób bardziej restrykcyjny niż obywatele państw trzecich.

W przypadku gdy wartość jednej takiej nieruchomości, nabytej przez obywatela Państwa

Członkowskiego, przekracza poziom określony w przepisach prawa maltańskiego, który wynosi

30 000 lirów maltańskich za mieszkanie i 50 000 lirów maltańskich za wszystkie rodzaje

nieruchomości inne niż mieszkanie oraz nieruchomości o wartości historycznej, musi być wydane

zezwolenie. Malta może dokonać poprawek poziomów ustanowionych przez te przepisy, aby

uwzględnić zmiany cen na rynku nieruchomości na Malcie.

TYTUŁ VII

POSTANOWIENIA W SPRAWIE ABORCJI NA MALCIE

Artykuł 62

Żadne z postanowień Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy lub traktatów i aktów

zmieniających lub uzupełniających ten Traktat nie wpływa na stosowanie na terytorium Malty

ustawodawstwa krajowego dotyczącego aborcji.

TYTUŁ VIII

POSTANOWIENIA W SPRAWIE RESTRUKTURYZACJI POLSKIEGO HUTNICTWA ŻELAZA I STALI

Artykuł 63

1. Nie naruszając postanowień artykułów III-167 i III-168 Konstytucji, pomoc państwa udzielaną

przez Polskę dla celów restrukturyzacji na rzecz określonych części polskiego hutnictwa uznaje się za

zgodną z rynkiem wewnętrznym, pod warunkiem iż:

a) okres, o którym mowa w artykule 8 ustęp 4 Protokołu 2 dotyczącego produktów EWWiS do

Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich

Państwami Członkowskimi z jednej strony a Rzecząpospolitą Polską z drugiej strony (1), został

przedłużony do 1 maja 2004 roku,

b) postanowienia planu restrukturyzacji, na podstawie którego powyższy Protokół został

przedłużony, są przestrzegane w ciągu całego okresu 20022006,

c) warunki określone w niniejszym tytule są spełnione, oraz

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/327

(1) Dz.U. L 348 z 31.12.1993, str. 2.


d) żadna pomoc państwa dla celów restrukturyzacji nie zostanie wypłacona na rzecz polskiego

hutnictwa po 1 maja 2004 roku.

2. Restrukturyzacja polskiego hutnictwa, wynikająca z indywidualnych biznesplanów spółek

wymienionych w załączniku 1 do Protokołu nr 8 do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003

roku (zwanych dalej spółkami objętymi pomocą), oraz przeprowadzona zgodnie z warunkami

ustanowionymi w niniejszym tytule, zostanie zakończona nie później niż do 31 grudnia 2006 roku

(zwanego dalej końcem okresu restrukturyzacji).

3. Wyłącznie spółki objęte pomocą kwalifikują się do otrzymania pomocy państwa w ramach

programu restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali.

4. Spółka objęta pomocą nie może:

a) w przypadku łączenia z inną spółką niewymienioną w załączniku 1 do Protokołu nr 8 do Aktu

Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku, przenieść korzyści wynikającej z pomocy udzielonej

spółce nią objętej,

b) w okresie do 31 grudnia 2006 roku przejąć aktywów jakiejkolwiek spółki niewymienionej w

załączniku 1 do Protokołu nr 8 do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku, której

upadłość ogłoszono.

5. Wszelka następna prywatyzacja którejkolwiek ze spółek objętych pomocą będzie przeprowadzana

z zachowaniem przejrzystości oraz będzie uwzględniać warunki i zasady dotyczące

ekonomicznej żywotności, pomocy państwa i ograniczenia zdolności produkcyjnych, określone w

niniejszym tytule. Żadna dodatkowa pomoc nie zostanie udzielona w ramach sprzedaży

jakiejkolwiek spółki lub poszczególnych aktywów.

6. Całkowita pomoc na cele restrukturyzacji, która ma zostać udzielona spółkom objętym pomocą,

zostanie określona w uzasadnieniach zawartych w zatwierdzonym planie restrukturyzacji polskiego

hutnictwa żelaza i stali oraz indywidualnych biznes planach zatwierdzonych przez Radę. Jednakże w

żadnym przypadku pomoc wypłacona w okresie od 1997 do 2003 roku i nie przekroczy kwoty

3 387 070 000 PLN.

Z tej sumy całkowitej,

a) odnośnie do Polskich Hut Stali (zwanych dalej PHS”), pomoc na cele restrukturyzacji już

udzielona lub która ma zostać udzielona, od roku 1997 do końca roku 2003, nie przekroczy

kwoty 3 140 360 000 PLN. PHS otrzymały już 62 360 000 PLN jako pomoc na cele

restrukturyzacji w okresie 19972001. PHS otrzymują dalszą pomoc na cele restrukturyzacji

wynoszącą maksymalnie 3 078 000 000 PLN w 2002 i 2003 roku w zależności od wymogów

wyznaczonych w zatwierdzonym planie restrukturyzacji (kwota ma zostać wypłacona w całości

w 2002 roku, jeżeli przedłużenie okresu karencji zgodnie z Protokołem 2 do Układu

Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich

Państwami Członkowskimi z jednej strony a Polską z drugiej strony nastąpi do końca 2002

roku, w przeciwnym razie w 2003 roku),

b) odnośnie do Huty Andrzej S.A., Huty Bankowej Sp. z o.o., Huty Batory S.A., Huty Buczek S.A.,

Huty L.W. Sp. z o.o., Huty Łabędy S.A. oraz Huty Pokój S.A (zwane dalej innymi spółkami

objętymi pomocą) pomoc na cele restrukturyzacji dla sektora hutnictwa już udzielona lub która

zostanie udzielona, od 1997 roku do końca 2003 roku, nie przekroczy kwoty 246 710 000 PLN.

Przedsiębiorstwa te już otrzymały kwotę 37 160 000 PLN pomocy na cele restrukturyzacji w

okresie 19972001. Otrzymują one dalszą pomoc na cele restrukturyzacji wynoszącą

maksymalnie 210 210 000 PLN w zależności od wymogów wyznaczonych w zatwierdzonym

C 310/328 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


planie restrukturyzacji (z czego kwotę 182 170 000 PLN w 2002 roku oraz kwotę

27 380 000 PLN w roku 2003, jeżeli przedłużenie okresu karencji zgodnie z Protokołem 2

do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi

i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Polską z drugiej strony, nastąpi do końca 2002

roku, w przeciwnym razie kwota 210 210 000 PLN w 2003 roku).

Polska nie udzieli żadnej dodatkowej pomocy państwa na cele restrukturyzacji na rzecz polskiego

hutnictwa.

7. Wokresie 19972006 Polska obniży zdolności produkcyjne netto o minimum 1 231 000 ton

dla wyrobów gotowych. Wskazana całkowita wielkość obejmuje obniżenia zdolności produkcyjnych

netto w wysokości przynajmniej 715 000 ton na rok dla wyrobów walcowanych na gorąco,

716 000 ton na rok dla wyrobów walcowanych na zimno, jak również zwiększenia zdolności o

maksymalnie 200 000 ton na rok dla innych wyrobów gotowych.

Obniżenie zdolności produkcyjnych mierzone jest wyłącznie na podstawie trwałego zamknięcia

instalacji produkcyjnych przez ich fizyczne zniszczenie w taki sposób, iż instalacje te nie mogą

zostać przywrócone do użytku. Ogłoszenie upadłości spółki z sektora hutnictwa nie stanowi

obniżenia zdolności produkcyjnych.

Poziom netto obniżenia zdolności produkcyjnych wskazany w załączniku 2 do Protokołu nr 8 do

Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku stanowi minimalne i rzeczywiste obniżenie

zdolności produkcyjnych netto, które ma zostać osiągnięte w ramach harmonogramu, który zostanie

ustalony na podstawie polskiego ostatecznego programu restrukturyzacji oraz poszczególnych

biznesplanów zgodnie z Układem Europejskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotami

Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Polską z drugiej strony, z

uwzględnieniem celu osiągnięcia ekonomicznej żywotności spółek objętych pomocą do 31 grudnia

2006 roku.

8. Wprowadza się w życie biznesplan dla spółki objętej pomocą PHS. W szczególności:

a) wysiłki restrukturyzacyjne skoncentrowane są na:

i) zreorganizowaniu instalacji produkcyjnych PHS według produktów oraz utworzeniu

struktury horyzontalnej według funkcji (zakupy, produkcja, sprzedaż),

ii) ustanowieniu w PHS ujednoliconej struktury zarządzania umożliwiającej pełne wykorzystanie

synergii w ramach konsolidacji,

iii) zmianie strategicznych celów PHS z orientacji produkcyjnej na orientację rynkową,

iv) poprawie wydajności i skuteczności zarządzania PHS oraz poprawie kontroli sprzedaży

bezpośredniej,

v) dokonaniu przeglądu przez PHS, biorąc pod uwagę względy zdrowej gospodarki, strategii

spółek wydzielonych (spin-off) i, tam gdzie jest to konieczne, dokonanie ponownego

włączenia usług do spółki dominującej,

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/329


vi) dokonaniu przez PHS przeglądu asortymentu produktów, zmniejszenia nadprodukcji

półwyrobów długich oraz ogólne przesunięcie w kierunku rynku produktów o większej

wartości dodanej,

vii) dokonaniu przez PHS inwestycji mających na celu poprawę jakości wyrobów gotowych,

szczególną uwagę poświęca się osiągnięciu w zakładzie PHS w Krakowie poziomu jakości

produktów 3-Sigma do dnia wskazanego w harmonogramie wprowadzenia w życie

programu restrukturyzacji PHS, a najpóźniej do końca 2006 roku,

b) redukcje kosztów będą maksymalizowane w PHS podczas okresu restrukturyzacji poprzez

oszczędności wynikające z efektywnego wykorzystania energii, poprawę zakupów oraz

zapewnienie poziomu wydajności porównywalnego z poziomami osiąganymi w Unii,

c) program restrukturyzacji zatrudnienia zostanie wprowadzony w życie, a poziom wydajności

porównywalny z tym uzyskiwanym przez grupy producentów przemysłu hutniczego w Unii

zostanie osiągnięty do 31 grudnia 2006 roku, co ustalone zostanie w oparciu o skonsolidowane

dane uwzględniające zatrudnienie pośrednie w spółkach usługowych należących w 100 % do

spółek objętych pomocą,

d) jakakolwiek prywatyzacja nastąpi z zachowaniem zasady przejrzystości oraz pełnej wartości

rynkowej PHS. Żadna dodatkowa pomoc nie zostanie udzielona w ramach sprzedaży.

9. Wprowadza się w życie biznesplany dla pozostałych spółek objętych pomocą. W szczególności:

a) dla wszystkich pozostałych spółek objętych pomocą wysiłki restrukturyzacyjne skoncentrowane

są na:

i) zmianie strategicznych celów z orientacji produkcyjnej na orientację rynkową,

ii) poprawie wydajności i skuteczności zarządzania spółek oraz poprawie kontroli sprzedaży

bezpośredniej,

iii) dokonaniu przeglądu, biorąc pod uwagę względy zdrowej gospodarki, strategii spółek

zależnych (spin-off) i tam gdzie jest to konieczne dokonaniu ponownego włączenia usług do

spółek dominujących,

b) w odniesieniu do Huty Bankowej, wprowadzeniu w życie programu obniżenia kosztów,

c) w odniesieniu do Huty Buczek, uzyskaniu niezbędnego wsparcia finansowego od kredytodawców

oraz lokalnych instytucji finansowych oraz realizacji programu obniżenia kosztów, włączając w

to obniżenie kosztów inwestycji poprzez adaptację istniejących instalacji produkcyjnych,

d) w odniesieniu do Huty Łabędy, realizacji programu obniżenia kosztów oraz zmniejszenie

uzależnienia od przemysłu górniczego,

e) w odniesieniu do Huty Pokój, uzyskaniu w spółkach zależnych międzynarodowych standardów

wydajności, wprowadzenie w życie oszczędności energii oraz rezygnacja z proponowanych

inwestycji w dziale obróbki i konstrukcji,

C 310/330 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


f) w odniesieniu do Huty Batory, wynegocjowaniu porozumienia z wierzycielami oraz instytucjami

finansowymi w sprawie zmiany terminów płatności zobowiązań i pożyczek inwestycyjnych.

Spółka również zapewni znaczące dodatkowe obniżki kosztów związane z restrukturyzacją

zatrudnienia i poprawą uzysków,

g) w odniesieniu do Huty Andrzej, zapewnieniu ustabilizowanej podstawy finansowej dla jej

rozwoju, poprzez wynegocjowanie porozumienia między obecnymi pożyczkodawcami spółki,

długoterminowymi kredytodawcami, kredytodawcami handlowymi oraz instytucjami finansowymi.

Muszą zostać dokonane dodatkowe inwestycje w walcowni gorącej rur, jak również

realizacja programu redukcji zatrudnienia,

h) w odniesieniu do Huty L.W., przeprowadzeniu inwestycji związanych z projektem walcowni

gorących, urządzeniami transportu pionowego oraz ochroną środowiska. Spółka osiągnie

również wyższy poziom wydajności poprzez restrukturyzację zatrudnienia oraz ograniczenie

kosztów usług zewnętrznych.

10. Jakiekolwiek późniejsze zmiany w ogólnym planie restrukturyzacji oraz w indywidualnych

planach muszą być zatwierdzone przez Komisję oraz, tam gdzie jest to konieczne, przez Radę.

11. Wprowadzenie w życie planu restrukturyzacji nastąpi w warunkach pełnej przejrzystości oraz

na podstawie zasad zdrowej gospodarki rynkowej.

12. Komisja i Rada dokładnie monitorują wprowadzanie w życie restrukturyzacji oraz spełnienie

warunków ustanowionych w niniejszym tytule w zakresie ekonomicznej żywotności, pomocy

państwa oraz obniżenia zdolności produkcyjnych przed i po 1 maja 2004 roku, do końca okresu

restrukturyzacji, zgodnie z ustępami 1318. W tym celu Komisja składa sprawozdanie Radzie.

13. Oprócz monitorowania pomocy państwa, Komisja oraz Rada monitorują restrukturyzację

według wskaźników określonych w załączniku 3 do Protokołu nr 8 do Aktu Przystąpienia z dnia

16 kwietnia 2003 roku. Odniesienia dokonane w powyższym Załączniku do punktu 14 Protokołu,

zawarte w wymienionym załączniku, należy rozumieć jako odniesienia do ustępu 14 niniejszego

artykułu.

14. Proces monitorowania obejmuje niezależną ocenę, która ma zostać przeprowadzona w latach

2003, 2004, 2005 i 2006. Stosuje się test ekonomicznej żywotności przyjęty przez Komisję, a

badanie wydajności jest częścią tej oceny.

15. Polska w pełni stosuje się do wszystkich uzgodnień dotyczących monitorowania.

W szczególności:

a) Polska co 6 miesięcy przedstawia Komisji sprawozdania dotyczące restrukturyzacji spółek

objętych pomocą, do 15 marca i 15 września każdego roku, aż do końca okresu restrukturyzacji,

b) pierwsze sprawozdanie zostanie przedstawione Komisji do 15 marca 2003 roku, a ostatnie

sprawozdanie do 15 marca 2007 roku, chyba że Komisja postanowi inaczej,

c) sprawozdania zawierają wszystkie informacje niezbędne do monitorowania procesu restrukturyzacji,

pomocy państwa oraz obniżenia i wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz

dostarczają wystarczające dane finansowe umożliwiające przeprowadzenie oceny wskazującej,

czy warunki i wymogi zawarte w niniejszym tytule zostały spełnione. Sprawozdania zawierają co

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/331


najmniej informacje wskazane w załączniku 4 do Protokołu nr 8 do Aktu Przystąpienia z dnia

16 kwietnia 2003 roku, w stosunku do którego Komisja zastrzega sobie prawo zmiany zgodnie

z doświadczeniem zdobytym w okresie procesu monitorowania. W załączniku 4 do Protokołu

nr 8 do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku, odniesienia do punktu 14 Protokołu

należy rozumieć jako odniesienia do ustępu 14 niniejszego artykułu. Oprócz poszczególnych

sprawozdań z działalności spółek objętych pomocą sporządza się również sprawozdanie

dotyczące ogólnej sytuacji w polskim hutnictwie, obejmujące przedstawienie ostatnich tendencji

makroekonomicznych,

d) ponadto Polska musi przedstawić wszystkie dodatkowe informacje niezbędne

do przeprowadzenia niezależnej oceny, o której mowa w ustępie 14,

e) Polska zobowiąże spółki objęte pomocą do ujawnienia wszystkich właściwych danych, które w

innych okolicznościach mogłyby zostać uznane za poufne. W ramach sporządzania sprawozdań

dla Rady, Komisja zapewni, iż informacje poufne dotyczące poszczególnych spółek nie zostaną

ujawnione.

16. Komisja może w każdym czasie podjąć decyzję o dokonaniu przez niezależnego konsultanta

oceny wyników monitorowania, przeprowadzeniu przez niego wszelkich niezbędnych badań oraz o

sporządzeniu sprawozdania dla Komisji i Rady.

17. Jeżeli Komisja ustali, na podstawie procesu monitorowania, iż miały miejsce znaczne

odchylenia w danych finansowych, w oparciu o które została dokonana ocena ekonomicznej

żywotności, może wymagać od Polski podjęcia odpowiednich środków mających na celu

wzmocnienie lub zmianę środków restrukturyzacyjnych w odpowiednich spółkach objętych pomocą.

18. Jeżeli proces monitorowania wykaże, iż:

a) warunki wskazane w uzgodnieniach przejściowych zawartych w niniejszym tytule nie zostały

spełnione, lub

b) zobowiązania podjęte w ramach przedłużenia okresu, w którym Polska będzie mogła wyjątkowo

udzielać pomocy państwa dla celów restrukturyzacji jej przemysłu hutniczego zgodnie z

Układem Europejskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich

Państwami Członkowskimi z jednej strony a Polską z drugiej strony nie zostały wykonane, lub

c) Polska w trakcie okresu restrukturyzacji udzieliła dodatkowej niezgodnej pomocy państwa na

rzecz hutnictwa i spółek objętych pomocą w szczególności,

uzgodnienia przejściowe ustanowione w niniejszym tytule nie wywierają skutku.

Komisja podejmie odpowiednie środki, na mocy których każda spółka będzie zobowiązana

do zwrotu pomocy otrzymanej z naruszeniem warunków ustanowionych w niniejszym tytule.

C 310/332 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


TYTUŁ IX

W SPAWIE JEDNOSTKI 1 I JEDNOSTKI 2 ELEKTROWNI JĄDROWEJ BOHUNICE V1 NA SŁOWACJI

Artykuł 64

Słowacja zobowiązuje się do zamknięcia jednostki 1 elektrowni jądrowej Bohunice V1 najpóźniej do

31 grudnia 2006 roku i jednostki 2 tej elektrowni najpóźniej do 31 grudnia 2008 roku i następnie

do likwidacji tych jednostek.

Artykuł 65

1. W latach 20042006, Unia dostarczy Słowacji pomoc finansową na wsparcie jej wysiłków

likwidacyjnych i zmierzenie się z konsekwencjami zamknięcia i likwidacji jednostki 1 i jednostki 2

elektrowni jądrowej Bohunice V1 (zwaną dalej pomocą).

2. Decyzje o pomocy i ich realizacja odbywa się zgodnie z przepisami przewidzianymi

w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3906/89 z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie pomocy

gospodarczej dla niektórych państw Europy Środkowej i Wschodniej (1).

3. W latach 20042006 kwota pomocy wynosi 90 milionów EUR przydzielonych środków,

wypłacanych w równych ratach rocznych.

4. Pomoc lub jej część może być udostępniona jako wkład Unii do Międzynarodowego Funduszu

Wspierania Likwidacji Elektrowni Bohunice, zarządzanego przez Europejski Bank Odbudowy i

Rozwoju.

Artykuł 66

Unia uznaje, że likwidacja elektrowni jądrowej Bohunice V1 musi być kontynuowana poza ramami

perspektyw finansowych określonych w Porozumieniu Międzyinstytucjonalnym z dnia 6 maja 1999

roku i że wysiłek ten stanowi dla Słowacji istotne obciążenie finansowe. Decyzje w sprawie

kontynuacji pomocy Unii w tej dziedzinie po 2006 roku uwzględnią te okoliczności.

Artykuł 67

Niniejszy tytuł ma zastosowanie z uwzględnieniem Deklaracji w sprawie jednostki 1 i jednostki 2

elektrowni jądrowej Bohunice na Słowacji, która włącza tekst preambuły do Protokołu nr 9 do Aktu

Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku, bez zmiany jej skutków prawnych.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/333

(1) Dz.U. L 375 z 23.12.1989, str. 11.


TYTUŁ X

POSTANOWIENIA W SPRAWIE CYPRU

Artykuł 68

1. Stosowanie dorobku wspólnotowego i dorobku Unii zawiesza się na tych obszarach Republiki

Cypryjskiej, na których Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje efektywnej kontroli.

2. Rada, na wniosek Komisji, podejmuje decyzję o cofnięciu zawieszenia, o którym mowa w

ustępie 1. Rada stanowi jednomyślnie.

Artykuł 69

1. Rada, na wniosek Komisji, określa warunki, na jakich przepisy prawa Unii stosuje się do linii

dzielącej obszary, o których mowa w artykule 68, oraz obszary, na których Rząd Republiki

Cypryjskiej sprawuje efektywną kontrolę. Rada stanowi jednomyślnie.

2. Granicę między wschodnią strefą suwerenną i obszarami, o których mowa w artykule 68,

traktuje się jako część granic zewnętrznych stref suwerennych dla celów części IV Załącznika do

Protokołu nr 3 do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie stref suwerennych

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze przez okres zawieszenia

stosowania dorobku wspólnotowego i dorobku Unii zgodnie z artykułem 68.

Artykuł 70

1. Żadne postanowienie niniejszego tytułu nie wyklucza środków mających na celu wspieranie

rozwoju gospodarczego obszarów, o których mowa w artykule 68.

2. Środki takie nie wpływają na stosowanie dorobku wspólnotowego i dorobku Unii na warunkach

wskazanych w niniejszym Protokole w jakiejkolwiek innej części Republiki Cypryjskiej.

Artykuł 71

W przypadku wypracowania rozwiązania kwestii cypryjskiej Rada, na wniosek Komisji, podejmuje

decyzję o dostosowaniach warunków odnoszących się do przystąpienia Cypru do Unii w odniesieniu

do Cypryjskiej Wspólnoty Tureckiej. Rada stanowi jednomyślnie.

Artykuł 72

Niniejszy tytuł ma zastosowanie z uwzględnieniem Deklaracji w sprawie Cypru, która włącza tekst

preambuły do Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku, bez zmiany jej

skutków prawnych.

C 310/334 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


CZĘŚĆ TRZECIA

POSTANOWIENIAW SPRAWIE ZAŁĄCZNIKÓW DO AKTU PRZYSTĄPIENIA Z DNIA 16

KWIETNIA 2003 ROKU

Artykuł 73

Załączniki I i IIIXVII do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku, dodatki do nich oraz

załączniki do Protokołów 2, 3 i 8 do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku (1) stanowią

integralną część niniejszego Protokołu.

Artykuł 74

1. Odniesienia do Traktatu o Przystąpieniu, dokonane w załącznikach określonych w artykule 73

niniejszego Protokołu, należy rozumieć jako odniesienia do traktatu określonego w artykule IV-437

ustęp 2 lit. e) Konstytucji, a odniesienia do daty lub momentu podpisania tego Traktatu należy

rozumieć jako odniesienia do dnia 16 kwietnia 2003 roku oraz odniesienia do daty przystąpienia

należy rozumieć jako odniesienia do 1 maja 2004 roku.

2. Bez uszczerbku dla akapitu drugiego, odniesienia do niniejszego Aktu”, dokonane w artykule

73 niniejszego Protokołu, należy rozumieć jako odniesienia do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia

2003 roku.

Odniesienia do postanowień Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku, dokonane

w Załącznikach określonych w artykule 73 niniejszego Protokołu, należy rozumieć jako odniesienia

do niniejszego Protokołu, zgodnie z następującą tabelą równoważności.

Akt Przystąpienia z 16 kwietnia 2003 roku Protokół

Artykuł 21 Artykuł 12

Artykuł 22 Artykuł 13

Artykuł 24 Artykuł 15

Artykuł 32 Artykuł 21

Artykuł 37 Artykuł 26

Artykuł 52 Artykuł 32

3. Terminy wymienione poniżej, które występują w załącznikach określonych w artykule 73,

należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi w poniższej tabeli, chyba że odnoszą się one

wyłącznie do sytuacji prawnych powstałych przed wejściem w życie Traktatu ustanawiającego

Konstytucję dla Europy.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/335

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33.


Terminy użyte w załącznikach określone w artykule 73 Znaczenie

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską Konstytucja

Traktat o Unii Europejskiej Konstytucja

Traktaty stanowiące podstawę Unii Europejskiej Konstytucja

Wspólnota (Europejska) Unia

Rozszerzona Wspólnota Unia

Wspólnota Unia

UE Unia

Rozszerzona Unia lub rozszerzona UE Unia

Na zasadzie odstępstwa od akapitu poprzedniego, znaczenie terminu wspólnotowe” pozostaje

niezmienione, jeżeli jest ono związane z terminami preferencje” i „rybołówstwo.

4. Odniesienia do postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską lub jego części,

dokonane w załącznikach określonych w artykule 73 niniejszego Protokołu, należy rozumieć jako

odniesienia do postanowień Konstytucji lub jej części, zgodnie z następującą tabelą równoważności.

Traktat WE Konstytucja

Część trzecia tytułI Część III tytuł III rozdział I sekcja 3

Część trzecia tytuł I rozdział1 Część III tytuł III rozdział I sekcja 3

podsekcja 1

Część trzecia tytuł II Część III tytuł III rozdział III sekcja 4

Część trzecia tytuł III Część III tytuł III rozdział I sekcje 2 i 4

Część trzecia tytuł IV rozdział1 Część III tytuł III rozdział I sekcja 5

Artykuł 31 Artykuł III-155

Artykuł 39 Artykuł III-133

Artykuł 49 Artykuł III-144

Artykuł 58 Artykuł III-158

Artykuł 87 Artykuł III-167

Artykuł 88 Artykuł III-168

Artykuł 226 Artykuł III-360

Załącznik I Załącznik I

5. W przypadku gdy załączniki określone w artykule 73 niniejszego Protokołu stanowią, że Rada

lub Komisja przyjmuje akty prawne, akty te sporządzane są w formie rozporządzeń europejskich lub

decyzji europejskich.

C 310/336 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004