Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


10. PROTOKÓŁ W SPRAWIE PROCEDURY DOTYCZĄCEJ NADMIERNEGO DEFICYTU

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRAGNĄC ustalić szczegóły procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, określonej w artykule III-184 Konstytucji,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł 1

Wartości odniesienia określone w artykule III-184 ustęp 2 Konstytucji są następujące:

a) 3 % dla stosunku planowanego lub rzeczywistego deficytu publicznego do produktu krajowego

brutto w cenach rynkowych,

b) 60% dla stosunku zadłużenia publicznego do produktu krajowego brutto w cenach rynkowych.

Artykuł 2

Dla celów artykułu III-184 Konstytucji i niniejszego Protokołu:

a) publiczny”oznacza dotyczący całej władzy publicznej, czyli rządu centralnego, władz

regionalnych lub lokalnych i funduszy ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem operacji

handlowych w rozumieniu Europejskiego Systemu Zintegrowanej Rachunkowości Gospodarczej,

b) deficyt” oznacza pożyczki netto, zgodnie z definicją w Europejskim Systemie Zintegrowanej

Rachunkowości Gospodarczej,

c) inwestycja” oznacza tworzenie trwałego kapitału brutto, zgodnie z definicją w Europejskim

Systemie Zintegrowanej Rachunkowości Gospodarczej,

d) zadłużenieoznacza całkowitą sumę zadłużenia brutto w wartości nominalnej, występującą na

koniec roku i skonsolidowaną dla wszystkich sektorów władzy publicznej, zgodnie z definicją

zawartą w lit. a).

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/337


Artykuł 3

Aby zapewnić efektywność procedury stosowanej w przypadku nadmiernego deficytu, rządy Państw

Członkowskich, w ramach tej procedury, są odpowiedzialne za deficyt publiczny zdefiniowany w

artykule 2 lit. a). Państwa Członkowskie zapewniają, by krajowe procedury w sferze budżetowej

pozwoliły im wywiązać się z zobowiązań w tej dziedzinie, wynikających z Konstytucji. Państwa

Członkowskie zdają Komisji regularnie i bezzwłocznie sprawozdania dotyczące ich planowanych i

rzeczywistych deficytów oraz poziomów ich zadłużeń.

Artykuł 4

Dane statystyczne, z których korzysta się przy stosowaniu niniejszego Protokołu, są dostarczane

przez Komisję.

C 310/338 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004