Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


11. PROTOKÓŁ W SPRAWIE KRYTERIÓW KONWERGENCJI

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRAGNĄC ustalić szczegóły dotyczące kryteriów konwergencji, którymi Unia będzie się kierować przy przyjmowaniu

decyzji określonych w artykule III-198 Konstytucji w celu uchylenia derogacji tych Państw Członkowskich, które zostały

nią objęte,

UZGODNIŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł 1

Kryterium stabilności cen określone w artykule III-198 ustęp 1 lit. a) Konstytucji oznacza, że dane

Państwo Członkowskie ma trwały poziom stabilności cen, a średnia stopa inflacji, odnotowana w

tym państwie w ciągu jednego roku poprzedzającego badanie, nie przekracza o więcej niż 1,5 punktu

procentowego inflacji trzech Państw Członkowskich o najbardziej stabilnych cenach. Inflacja

mierzona jest za pomocą wskaźnika cen artykułów konsumpcyjnych na porównywalnych

podstawach, z uwzględnieniem różnic w definicjach krajowych.

Artykuł 2

Kryterium sytuacji finansów publicznych, określone w artykule III-198 ustęp 1 lit. b) Konstytucji,

oznacza, że w czasie badania dane Państwo Członkowskie nie jest objęte decyzją europejską Rady

określoną w artykule III-184 ustęp 6 Konstytucji, stwierdzającą istnienie nadmiernego deficytu.

Artykuł 3

Kryterium udziału w mechanizmie kursów walut Europejskiego Systemu Walutowego, określonego

w artykule III-198 ustęp 1 lit. c) Konstytucji, oznacza, że dane Państwo Członkowskie stosowało

normalne granice wahań, przewidziane w mechanizmie kursów walut Europejskiego Systemu

Walutowego, bez poważnych napięć co najmniej przez dwa lata przed badaniem. W szczególności,

Państwo Członkowskie nie zdewaluowało bilateralnego kursu wymiany swojej waluty wobec euro z

własnej inicjatywy przez ten sam okres.

Artykuł 4

Kryterium konwergencji stóp procentowych określone w artykule III-198 ustęp 1 lit. d) Konstytucji

oznacza, że w ciągu jednego roku przed badaniem średnia nominalna długoterminowa stopa

procentowa w danym Państwie Członkowskim nie przekraczała więcej niż o dwa punkty procentowe

stopy procentowej trzech Państw Członkowskich o najbardziej stabilnych cenach. Stopy procentowe

oblicza się na podstawie długoterminowych obligacji państwowych lub porównywalnych papierów

wartościowych, z uwzględnieniem różnic w definicjach krajowych.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/339


Artykuł 5

Dane statystyczne, z których korzysta się przy stosowaniu niniejszego Protokołu, są dostarczane

przez Komisję.

Artykuł 6

Rada, stanowiąc jednomyślnie, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim,

Europejskim Bankiem Centralnym oraz Komitetem Ekonomiczno-Finansowym określonym w

artykule III-192 Konstytucji, przyjmuje odpowiednie przepisy w celu ustanowienia szczegółów

określonych w artykule III-198 Konstytucji kryteriów konwergencji, które zastąpią niniejszy Protokół.

C 310/340 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004