Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


13. PROTOKÓŁ W SPRAWIE NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH

ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ

W ZAKRESIE UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

UZNAJĄC, że Zjednoczone Królestwo nie jest zobowiązane do przyjęcia euro, jeżeli jego Parlament i rząd nie przyjmą

odrębnej decyzji w tej sprawie,

BIORĄC POD UWAGĘ, że 16 października 1996 roku i 30 października 1997 roku rząd Zjednoczonego Królestwa

notyfikował Radzie zamiar nieuczestniczenia w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej, zgodnie z warunkami

ustępu 1 Protokołu w sprawie niektórych postanowień dotyczących Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i

Irlandii Północnej, załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJĄC DO WIADOMOŚCI, że rząd Zjednoczonego Królestwa praktykuje finansowanie swoich potrzeb

kredytowych poprzez sprzedaż długów sektorowi prywatnemu,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł 1

Zjednoczone Królestwo nie jest zobowiązane do przyjęcia euro, chyba że taki zamiar notyfikuje

Radzie.

Artykuł 2

Artykuły 38 i 10 mają zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, biorąc pod uwagę notyfikację

dokonaną Radzie przez jego rząd 16 października 1996 roku i 30 października 1997 roku.

Artykuł 3

Zjednoczone Królestwo zachowuje swoje uprawnienia w dziedzinie polityki pieniężnej zgodnie z

prawem krajowym.

Artykuł 4

Artykuł I-30 ustęp 2, z wyjątkiem jego pierwszego i ostatniego zdania, artykuł I-30 ustęp 5,

artykuł III-177 akapit 2, artykuł III-184 ustępy 1, 9 i 10, artykuł III-185 ustępy 15, artykuły III-186,

III-188, III-189, III-190, artykuł III-191, artykuł III-196, artykuł III-198 ustęp 3, artykuł III-326 oraz

artykuł III-382 Konstytucji nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa. Również artykuł

III-179 ustęp 2 Konstytucji nie stosuje się do niego w zakresie przyjmowania części ogólnych

kierunków polityk gospodarczych dotyczących ogólnie obszaru euro.

C 310/342 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Odniesienia do Unii lub Państw Członkowskich zawarte w postanowieniach, o których mowa w

akapicie pierwszym, nie dotyczą Zjednoczonego Królestwa, natomiast odniesienia do krajowych

banków centralnych nie dotyczą Banku Anglii.

Artykuł 5

Zjednoczone Królestwo podejmuje wysiłki w celu uniknięcia nadmiernego deficytu budżetowego.

Artykuły III-192 ustęp 4 i artykuł III-200 Konstytucji mają zastosowanie do Zjednoczonego

Królestwa, jakby było objęte derogacją. Artykuły III-201 i III-202 Konstytucji mają nadal

zastosowanie do niego.

Artykuł 6

Prawa głosu Zjednoczonego Królestwa są zawieszone w odniesieniu do przyjmowania przez Radę

środków, o których mowa w artykułach wymienionych w artykule 4 i w przypadkach, o których

mowa w artykule III-197 ustęp 4 akapit pierwszy Konstytucji. W tym celu stosuje się artykuł III-197

ustęp 4 akapit drugi i trzeci akapit Konstytucji.

Zjednoczone Królestwo nie ma prawa uczestniczyć w mianowaniu prezesa, wiceprezesa i

pozostałych członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego, zgodnie z artykułem III-382

ustęp 2 akapit drugi, trzeci i czwarty Konstytucji.

Artykuł 7

Artykuły 3, 4, 6 i 7, artykuł 9 ustęp 2, artykuł 10 ustępy 1, 2 i 3, artykuł 11 ustęp 2, artykuł 12 ustęp

1 oraz artykuły 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 i 50 Protokołu ustanawiającego

Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego

dalej Statutem”) nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa.

Odniesienia do Unii lub Państw Członkowskich zawarte w tych artykułach nie dotyczą

Zjednoczonego Królestwa, a odniesienia do krajowych banków centralnych i akcjonariuszy nie

dotyczą Banku Anglii.

Odniesienia zawarte w artykule 10 ustęp 3 i artykule 30 ustęp 2 Statutu do subskrybowanego

kapitału Europejskiego Banku Centralnegonie dotyczą kapitału subskrybowanego przez Bank

Anglii.

Artykuł 8

Artykuł III-199 Konstytucji i artykuły 4347 Statutu stosują się bez względu na to, czy istnieją

Państwa Członkowskie objęte derogacją, z zastrzeżeniem następujących zmian:

a) odniesienia do zadań Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Instytutu Walutowego,

dokonane w artykule 43 Statutu, dotyczą także tych zadań, które należy wykonywać po

wprowadzeniu euro w związku z decyzją Zjednoczonego Królestwa o nieprzyjmowaniu euro,

b) poza zadaniami wymienionymi w artykule 46 Statutu, Europejski Bank Centralny udziela

również porad i pomocy w związku z przygotowaniami wszelkich rozporządzeń europejskich

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/343


lub decyzji europejskich, które Rada mogłaby przyjąć wobec Zjednoczonego Królestwa, zgodnie

z postanowieniami artykułu 9 lit. a) i c) niniejszego Protokołu,

c) Bank Anglii wpłaca swój udział do kapitału Europejskiego Banku Centralnego jako wkład w jego

koszty operacyjne na takiej samej zasadzie jak krajowe banki centralne Państw Członkowskich

objętych derogacją.

Artykuł 9

Zjednoczone Królestwo może w każdej chwili notyfikować Radzie swój zamiar przyjęcia euro. W

takim przypadku:

a) Zjednoczone Królestwo ma prawo przyjąć euro, jeśli tylko spełni niezbędne warunki. Rada,

stanowiąc na wniosek Zjednoczonego Królestwa, na warunkach i zgodnie z procedurą

ustanowioną w artykule III-198 ustępy 1 i 2 Konstytucji, zadecyduje, czy spełnia ono niezbędne

warunki;

b) Bank Anglii wpłaca swój subskrybowany kapitał, przekazuje do Europejskiego Banku

Centralnego środki rezerw dewizowych i wpłaca swój udział do jego rezerw na takich samych

zasadach jak krajowy bank centralny Państwa Członkowskiego, którego derogacja została

uchylona,

c) Rada, stanowiąc na warunkach i zgodnie z procedurą ustanowioną w artykule III-198 ustęp 3

Konstytucji, przyjmuje wszelkie decyzje niezbędne, aby umożliwić Zjednoczonemu Królestwu

przyjęcie euro.

Jeżeli Zjednoczone Królestwo przyjmie euro zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu,

artykuły 38 przestają być stosowane.

Artykuł 10

Nie naruszając artykułów III-181 Konstytucji i artykułu 21 ustęp 1 Statutu, rząd Zjednoczonego

Królestwa może zachować kredyt Ways and Means”, który posiada w Banku Anglii, do chwili gdy

Zjednoczone Królestwo przyjmie euro.

C 310/344 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004